ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?

 1. ๑ ชนชาติ
 2. ๒ ชนชาติ
 3. ๓ ชนชาติ
 4. ๔ ชนชาติ

๒. ประเทศใด เคยเป็นดินแดนชมพูทวีป ?

 1. อุซเบกิสถาน
 2. คาซัคสถาน
 3. อัฟกานิสถาน
 4. คีร์กีซสถาน

๓. แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่แคว้น ?

 1. ๑๕ แคว้น
 2. ๑๖ แคว้น
 3. ๑๗ แคว้น
 4. ๑๘ แคว้น

๔. ข้อใด ไม่นับเข้าในวรรณะ ๔ ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๕. พราหมณ์แต่งงานกับแพศย์ บุตรธิดาที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๖. ในชมพูทวีป แบ่งคนออกเป็นกี่วรรณะ ?

 1. ๒ วรรณะ
 2. ๔ วรรณะ
 3. ๖ วรรณะ
 4. ๘ วรรณะ

๗. วรรณะใด มีหน้าที่ทำกสิกรรม ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๘. ความเชื่อในเรื่องความตายของคนในชมพูทวีป โดยสรุปมีกี่อย่าง ?

 1. ๒ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๖ อย่าง
 4. ๘ อย่าง

๙. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ?

 1. โอกกากราช
 2. ชัยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. อัญชนะ

๑๐. พระนางมายา เป็นราชธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. ชัยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. อัญชนะ

๑๑. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีป ก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?

 1. ๖๐ ปี
 2. ๘๐ ปี
 3. ๑๐๐ ปี
 4. ๑๒๐ ปี

๑๒. พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางใด ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดี
 3. ปมิตา
 4. อมิตา

๑๓. พระโพธิสัตว์ประสูติ ณ ที่ใด ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. เวฬุวัน
 3. เชตวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๑๔. ธรรมเนียมสตรีในชมพูทวีป เมื่อจะคลอดบุตรต้องไป ณ ที่ใด ?

 1. สกุลสามี
 2. สกุลเดิม
 3. ในป่า
 4. ในสวน

๑๕. อสิตดาบสเข้าเยี่ยม เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๕ วัน
 4. ๗ วัน

๑๖. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนาม เมื่อประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๕ วัน
 4. ๗ วัน

๑๗. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. นันทะ
 3. อานนท์
 4. อนุรุทธะ

๑๘. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อประสูติพระราชโอรสได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๑๙. สิทธัตถราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?

 1. อมิตา
 2. ปมิตา
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๒๐. พระนางพิมพา ประสูติพระโอรสพระนามว่าอะไร ?

 1. ราหุล
 2. สุมนะ
 3. สุขะ
 4. สังกิจจะ

๒๑. สิทธัตถราชกุมารเสด็จออกบรรพชา เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๒๒. สิทธัตถราชกุมารตัดสินพระทัยออกผนวช เพราะเห็นอะไร ?

 1. เทวดา
 2. เทวทูต
 3. พระพรหม
 4. พระอินทร์

๒๓. ผู้ใด ถวายบาตรพระมหาบุรุษในวันออกผนวช ?

 1. มหาพรหม
 2. ฆฏิการพรหม
 3. สหัมบดีพรหม
 4. ท้าวสักกะ

๒๔. สิทธัตถราชกุมารทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ที่ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. อโนมา
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๒๕. พระมหาบุรุษสำเร็จสมาบัติ ๗ ที่สำนักอาจารย์ใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. วิศวามิตร
 3. อาฬารดาบส
 4. อุททกดาบส

๒๖. การบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้ตนลำบาก เรียกว่าอะไร ?

 1. กาลกิริยา
 2. อกาลกิริยา
 3. ทุกรกิริยา
 4. บุญกิริยา

๒๗. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้ ?

 1. ปชาบดี
 2. สุชาดา
 3. วิสาขา
 4. รูปนันทา

๒๘. บุคคลประเภทใด มีปัญญาปานกลางเปรียบเหมือนบัวเสมอน้ำ ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๙. ระหว่างทางเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจ้าพบใคร ?

 1. ดาบส
 2. ปริพาชก
 3. ฤษี
 4. อาชีวก

๓๐. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๓๑. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งใดว่าเป็นอนัตตา ?

 1. มรรค ๘
 2. ขันธ์ ๕
 3. อริยสัจ ๔
 4. ธาตุ ๔

๓๒. หลังฟังอนัตตลักขณสูตร ปัญจวัคคีย์ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์ ?

 1. ๔๕ องค์
 2. ๕๐ องค์
 3. ๕๕ องค์
 4. ๖๐ องค์

๓๔. ชฎิล ๓ พี่น้อง ตั้งอาศรมอยู่ในเขตเมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. สาวัตถี
 3. ราชคฤห์
 4. พาราณสี

๓๕. หลังฟังอาทิตตปริยายสูตร มีภิกษุบรรลุเป็นพระอรหันต์กี่องค์ ?

 1. ๕๐๐ องค์
 2. ๑,๐๐๐ องค์
 3. ๑,๐๐๓ องค์
 4. ๑,๒๕๐ องค์

๓๖. พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร ได้ดวงตาเห็นธรรมกี่นหุต ?

 1. ๑๐ นหุต
 2. ๑๑ นหุต
 3. ๑๒ นหุต
 4. ๑๓ นหุต

๓๗. อุทยานใด ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้เป็นสังฆาวาส ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. เวฬุวัน
 3. เชตวัน
 4. อัมพวัน

๓๘. จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๓๙. พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธบิดา ที่เมืองใด ?

 1. เทวทหะ
 2. กบิลพัสดุ์
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๔๐. พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร ณ ที่ใด ?

 1. ปาวาลเจดีย์
 2. รัตนฆรเจดีย์
 3. อนิมิสเจดีย์
 4. ปาสาณเจดีย์

๔๑. ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. ศาสนบุคคล
 2. ศาสนธรรม
 3. ศาสนวัตถุ
 4. ศาสนพิธี

๔๒. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักคำสอน เรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสดา
 2. ศาสนธรรม
 3. ศาสนวัตถุ
 4. ศาสนพิธี

๔๓. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นิยมทำมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. พุทธกาล
 2. สุโขทัย
 3. อยุธยา
 4. ธนบุรี

๔๔. พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกัน ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๖. พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๗. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธบริษัทควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ถวายทาน
 2. สมาทานศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. ทาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. การให้
 2. สมาทานศีล
 3. ฟังธรรม
 4. เจริญภาวนา

๔๙. อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ … เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. ถวายสังฆทาน
 2. อาราธนาศีล
 3. อาราธนาธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. การอาราธนาธรรม เป็นการนิมนต์พระภิกษุให้ทำอะไร ?

 1. สวดมนต์
 2. บังสุกุล
 3. แสดงธรรม
 4. รับสังฆทาน