ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสาวก
 3. บริษัท ๔
 4. สหธรรมิก ๕

๒. ประโยชน์ในการเรียนรู้พุทธประวัติ คือข้อใด ?

 1. ได้แนวทางปฏิบัติ
 2. ได้ทราบเรื่องราว
 3. ได้ความเพลิดเพลิน
 4. ได้ทราบวัฒนธรรม

๓. สาเหตุหลักที่ทำให้พวกอริยกะเจริญกว่าพวกมิลักขะ คืออะไร ?

 1. การรบ
 2. การเศรษฐกิจ
 3. การศึกษา
 4. เผ่าพันธุ์

๔. นครที่ได้นามว่ากบิลพัสดุ์ เพราะเหตุใด ?

 1. ที่อยู่ของปัญจวัคคีย์
 2. ที่ตั้งของสักกชนบท
 3. ที่อยู่ของกาฬเทวิลดาบส
 4. ที่อยู่ของกบิลดาบส

๕. พระโคตรของพระมหาบุรุษ มีความหมายเนื่องมาจากสิ่งใด ?

 1. ภูเขาหิมาลัย
 2. ดงไม้สักกะ
 3. พระอาทิตย์
 4. พระจันทร์

๖. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. พระเจ้าปู่
 2. พระเจ้าตา
 3. พระบิดา
 4. พระเจ้าอา

๗. การถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๘. ผู้ใด ได้กราบพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนผู้อื่น ?

 1. อาฬารดาบส
 2. อุททกดาบส
 3. อสิตดาบส
 4. กัสสปดาบส

๙. ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ คือใคร ?

 1. วิศวามิตร
 2. อุททกดาบส
 3. อสิตดาบส
 4. อาฬารดาบส

๑๐. พระมารดาสิ้นพระชนม์ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๑๕ วัน

๑๑. ผู้ใด เลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์ ?

 1. พระนางปมิตา
 2. พระนางอมิตา
 3. พระนางกัญจนา
 4. พระนางปชาบดี

๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะ เจริญสมาธิใต้ต้นหว้าในงานมงคลใด ?

 1. แต่งงาน
 2. แรกนาขวัญ
 3. ฉลองปราสาท
 4. ขึ้นปีใหม่

๑๓. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๑๔. ผู้ใด ถวายบริขารแก่เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเสด็จออกผนวช ?

 1. ท้าวมหาพรหม
 2. สหัมบดีพรหม
 3. ฆฏิการพรหม
 4. พระอินทร์

๑๕. พระมหาบุรุษได้แบบอย่างการบำเพ็ญทุกรกิริยาจากใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. อาฬารดาบส
 3. อุทกดาบส
 4. นักบวชสมัยนั้น

๑๖. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 1. ไม่ได้ผลที่มุ่งหมาย
 2. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
 3. เห็นทางตรัสรู้
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. พระนางปชาบดี
 4. พระนางอมิตา

๑๘. มารที่พระมหาบุรุษทรงเอาชนะได้ในคราวตรัสรู้ ได้แก่อะไร ?

 1. กิเลส
 2. มารจริงๆ
 3. เจ้าลัทธิอื่น
 4. เทวดามิจฉาทิฏฐิ

๑๙. กามสุขัลลิกานุโยค คืออะไร ?

 1. ทรมานตน
 2. เป็นผู้มักมาก
 3. พัวพันในกาม
 4. ทำตนให้ลำบาก

๒๐. ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ?

 1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อาสวักขยญาณ
 4. ทิพพจักขุญาณ

๒๑. พระยามารปราชัยต่อพระมหาบุรุษ เพราะธรรมอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. พละ ๕
 4. บารมี ๑๐

๒๒. ความหมายของพระนามว่า “อรหํ” ตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลส
 2. ผู้ตรัสรู้ชอบเอง
 3. ผู้มีโชค
 4. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

๒๓. พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัย จะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ?

 1. พระบิดา
 2. ปัญจวัคคีย์
 3. อสิตดาบส
 4. อาฬารดาบส

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าอะไร ?

 1. อาทิตตปริยายสูตร
 2. เวทนาปริคคหสูตร
 3. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 4. อนัตตลักขณสูตร

๒๕. ทางสายกลาง คืออะไร ?

 1. มรรคมีองค์ ๘
 2. วิชชา ๘
 3. อริยบุคคล ๘
 4. สมาบัติ ๘

๒๖. ปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโกณฑัญญะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๒๗. “ขันธ์ ๕ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” เป็นใจความสำคัญของพระสูตรใด ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๒๘. อุบาสกคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัย คือใคร ?

 1. ตปุสสะ
 2. ภัลลิกะ
 3. บิดาของยสะ
 4. อุปกาชีวก

๒๙. ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมใด ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๓๐. วัดเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีลักษณะอย่างไร ?

 1. มีเสนาสนะครบถ้วน
 2. มีป่าไผ่และเสนาสนะ
 3. มีเฉพาะป่าไผ่
 4. มีต้นตาลและป่าไผ่

๓๑. อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระอัสสชิ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๓๒. พระสารีบุตรสิ้นอาสวะ ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใคร ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. ทีฆนขปริพาชก
 4. สัญชัยปริพาชก

๓๓. พระสารีบุตรมีวัตรปฏิบัติอะไร ที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?

 1. มีวาจาสัตย์
 2. มีความกตัญญู
 3. มีความเคารพอาจารย์
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. โกลิตะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัสสชิ
 3. อุปติสสะ
 4. สัญชัยปริพาชก

๓๕. ผู้ถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย คือใคร ?

 1. อนาถปิณฑิกะ
 2. วิสาขา
 3. สุชาดา
 4. จุนทะ

๓๖. เมื่อปรินิพพานแล้ว จัดพุทธสรีระตามแบบไหน ?

 1. พระเจ้าจักรพรรดิ
 2. พระราชา
 3. พราหมณ์
 4. สามัญชน

๓๗. ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ?

 1. พระฉันนะ
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระภัททิยะ
 4. พระสุภัททะ

๓๘. ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระองค์ตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระไตรปิฏก
 4. พระธรรมวินัย

๓๙. โอวาทครั้งสุดท้าย มีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ความตาย
 3. ความเพียร
 4. ความสามัคคี

๔๐. ใจความสำคัญในสุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ คืออะไร ?

 1. ให้มีความสามัคคีกัน
 2. ให้มีเมตตาต่อกัน
 3. ให้มีความเที่ยงธรรม
 4. ให้มีทศพิธราชธรรม

ศาสนพิธี

๔๑. “ผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา” ตรงกับข้อใด ?

 1. อุบาสก
 2. อุบาสิกา
 3. พุทธมามกะ
 4. ศาสนิก

๔๒. การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. พิธีเบ็ดเตล็ด

๔๓. วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันอาสาฬหบูชา

๔๔. ข้อใด ไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันสงกรานต์

๔๕. งานอวมงคล ได้แก่งานเช่นใด ?

 1. งานแต่งงาน
 2. งานโกนจุก
 3. งานขึ้นบ้านใหม่
 4. งานศพ

๔๖. ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึงทานประเภทใด ?

 1. ถวายไม่เจาะจง
 2. ถวายเจาะจง
 3. ถวายพระทั่วไป
 4. ถวายสังฆทาน

๔๗. ผ้าที่มีกำหนดเวลาในการถวาย คือข้อใด ?

 1. ผ้าป่า
 2. ผ้านิสีทนะ
 3. ผ้ากฐิน
 4. ผ้าบังสุกุล

๔๘. เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?

 1. กราบครบองค์ ๕
 2. กราบครบองค์ ๘
 3. กราบ ๕ ครั้ง
 4. กราบ ๓ ครั้ง

๔๙. พระสงฆ์สาธยายมนต์ ในงานมงคลใช้คำว่าอะไร ?

 1. เจริญพระพุทธมนต์
 2. สวดพระพุทธมนต์
 3. แสดงพระธรรมเทศนา
 4. สวดพระปริตร

๕๐. สิ่งใด ไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานอวมงคล ?

 1. พระพุทธรูป
 2. ขันน้ำมนต์
 3. ผ้าภูษาโยง
 4. ที่กรวดน้ำ