ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

 1. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
 2. ความเป็นไปของพระสาวก
 3. ความเป็นไปของนักบวช
 4. ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔

๒. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง ?

 1. กษัตริย์ พราหมณ์
 2. พราหมณ์ ฮินดู
 3. อริยวงศ์ โกลิยวงศ์
 4. อริยกะ มิลักขะ

๓. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?

 1. จัณฑาล
 2. แพศย์
 3. พราหมณ์
 4. ศูทร

๔. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์ ?

 1. พระเจ้าโอกกากราช
 2. พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
 3. พระเจ้าสีหหนุ
 4. พระเจ้าสุทโธทนะ

๕. เจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้ เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. จาตุมมหาราช
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. ดาวดึงส์

๖. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระเจ้าสุกโกทนะ
 3. พระเจ้าอัญชนะ
 4. พระเจ้าโธโตทนะ

๗. สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?

 1. ศรีลังกา
 2. อินเดีย
 3. เนปาล
 4. ปากีสถาน

๘. วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
 2. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
 3. วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี
 4. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ก่อนพ.ศ. ๘๐ ปี

๙. พระนามว่า ” สิทธัตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. ผู้มีพระรูปงาม
 2. ผู้มีวาสนาบารมี
 3. ผู้มีความต้องการสำเร็จ
 4. ผู้มีศักดิ์ใหญ่

๑๐. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร ?

 1. พระนางปชาบดี
 2. พระนางกาญจนา
 3. พระนางรูปนันทา
 4. พระนางอมิตา

๑๑. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. อสิตดาบส
 2. อุททกดาบส
 3. โกณฑัญญะ
 4. วิศวามิตร

๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร ?

 1. พิธีมงคลสมรส
 2. พิธีโสกันต์
 3. พิธีแรกนาขวัญ
 4. พิธีเกี่ยวข้าว

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?

 1. พระนางมัลลิกา
 2. พระนางพิมพา
 3. พระนางโรหิณี
 4. พระนางรูปนันทา

๑๔. ข้อใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๕ ปี
 3. ๒๖ ปี
 4. ๒๙ ปี

๑๖. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ เรียกว่าอะไร ?

 1. มหาภิเนษกรมณ์
 2. มหาอธิษฐาน
 3. มหาบารมี
 4. มหาทาน

๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. ไตรสรณคมน์
 3. อธิษฐานเพศ
 4. ญัตติจตุตถกรรม

๑๘. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงประทับแรมที่ไหน ?

 1. ป่ามหาวัน
 2. เวฬุวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. อนุปิยอัมพวัน

๑๙. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงเข้าศึกษาในสำนักของใคร ?

 1. กาฬเทวิลดาบส
 2. ครูวิศวามิตร
 3. อาฬารดาบส
 4. อสิตดาบส

๒๐. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน ?

 1. สวนลุมพินี
 2. สวนตาลหนุ่ม
 3. อุรุเวลาเสนานิคม
 4. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

๒๑. ทุกกรกิริยาที่ทรงบำเพ็ญวาระแรก คืออะไร ?

 1. ทรงอดอาหาร เสวยแต่น้อย
 2. ทรงกดพระทนต์ ด้วยพระทนต์
 3. ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
 4. ทรงทำพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง

๒๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร ?

 1. ปฏิสัมภิทา ๔
 2. มรรค ๘
 3. อริยสัจ ๔
 4. อริยวงศ์ ๔

๒๓. พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร พร้อมทั้งเสนามาร ด้วยอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. สัจจะ
 4. บารมี

๒๔. ญาณใด สามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ?

 1. อาสวักขยญาณ
 2. จุตูปปาตญาณ
 3. อนาคตังสญาณ
 4. บารมีญาณ

๒๕. ตปุสสะกับภัลลิกะ ๒ พาณิช พบพระพุทธเจ้าที่ใด ?

 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 2. ต้นมุจลินท์
 3. ต้นราชายตนะ
 4. ต้นไทร

๒๖. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก ตลอด ๗ วัน ที่ไหน ?

 1. อนิมมิสเจดีย์
 2. รัตนฆรเจดีย์
 3. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 4. รัตนจงกรมเจดีย์

๒๗. พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ?

 1. เวทนาปริคคหสูตร
 2. อาทิตตปริยายสูตร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒๘. ธรรมอะไร ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตร เป็นเบื้องต้น ?

 1. เวทนาปริคคหสูตร
 2. ไตรลักษณ์
 3. อนุปุพพีกถา
 4. อริยสัจ ๔

๒๙. พระสูตรใด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง ?

 1. สักกปัญหสูตร
 2. อาทิตตปริยายสูตร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๓๐. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ของพระพุทธเจ้า ?

 1. พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
 2. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
 3. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
 4. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร

๓๑. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าเชตุ
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. นางวิสาขา
 4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี

๓๒. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอัสสชิ
 4. พระมหากัสสปะ

๓๓. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?

 1. สุภมาณพ
 2. สิงคาลมาณพ
 3. นันทมาณพ
 4. โกลิตมาณพ

๓๔. เมืองใด ที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาถึง ๒๕ ปี ?

 1. พาราณสี
 2. เวสาลี
 3. สาวัตถี
 4. กุสินารา

๓๕. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 1. สามเณรราหุล
 2. สามเณรบัณฑิต
 3. สามเณรสังกิจจะ
 4. สามเณรสุมนะ

๓๖. พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?

 1. เมืองปาวา
 2. เมืองพาราณสี
 3. เมืองปาฏลีบุตร
 4. เมืองกุสินารา

๓๗. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใด จึงรู้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสุภัททะ

๓๘. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษา จึงปรินิพพาน ?

 1. ๒๙ พรรษา
 2. ๔๕ พรรษา
 3. ๖๕ พรรษา
 4. ๘๐ พรรษา

๓๙. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?

 1. สถานที่ประสูติ
 2. สถานที่ตรัสรู้
 3. สถานที่ปลงอายุสังขาร
 4. สถานที่ปรินิพพาน

๔๐. การร้อยกรองพระธรรมวินัย จัดเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. สังคายนา
 2. สังคหะ
 3. สังวัธยาย
 4. สันนิบาต

๔๑. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?

 1. ช่วยเหลือคนตาบอด
 2. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. รักษาอุโบสถศีล
 4. ถวายสังฆทาน

๔๒. การทำบุญในวันคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณกพิธี

๔๓. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๔๔. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?

 1. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
 2. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
 3. ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
 4. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง

๔๕. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?

 1. งานโกนจุก
 2. งานมงคลสมรส
 3. งานทำบุญบวชนาค
 4. งานทำบุญฉลองอัฐิ

๔๖. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ ในงานอวมงคล ?

 1. พระพุทธรูป
 2. ขันน้ำมนต์
 3. สายสิญจน์
 4. ที่กรวดน้ำ

๔๗. การอาราธนาพระปริตร ให้ทำต่อจากอะไร ?

 1. จุดเทียน ธูป
 2. บูชาพระรัตนตรัย
 3. อาราธนาศีล
 4. รับศีล

๔๘. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องให้ศีล ?

 1. พระรูปที่ ๑
 2. พระรูปที่ ๒
 3. พระรูปที่ ๓
 4. พระรูปไหนก็ได้

๔๙. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ รูปไหนต้องรับ สัพพี ?

 1. พระรูปที่ ๑
 2. พระรูปที่ ๒
 3. พระรูปที่ ๓
 4. พระรูปไหนก็ได้

๕๐. การกรวดน้ำ จะต้องทำในเวลาใด ?

 1. เมื่อพระสงฆ์ว่า ยถา
 2. เมื่อพระสงฆ์รับ สัพพีติโย
 3. เมื่อพระสงฆ์ขัด สัคเค
 4. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว