ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

 1. ในปัจจุบัน ประเทศใดจัดอยู่ในชมพูทวีป ?
  1. อิหร่าน
  2. อินเดีย
  3. เมียนมา
  4. ศรีลังกา
 2. ชาวนาและพ่อค้า จัดอยู่ในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3.  แพศย์
  4. ศูทร
 3. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์ แม่เป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?
  1. พราหมณ์
  2. แพศย์
  3. จัณฑาล
  4. ศูทร
 4.  สักกชนบท ตั้งอยู่ทิศใดของชมพูทวีป ?
  1.  เหนือ
  2.  ใต้
  3. ออก
  4. ตก
 5. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?
  1. โกลิยะ
  2. มัลละ
  3. ลิจฉวี
  4. โกศล
 6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ใด ?
  1. ลุมพินีวัน
  2. เวฬุวัน
  3. ลัฏฐิวัน
  4. สาลวัน
 7.  ใครเป็นผู้ทํานายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?
  1.  อุทกดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อสิตดาบส
  4. โกณฑัญญะ
 8. พระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงขนานพระนาม ?
  1. ๓ วัน
  2. ๕ วัน
  3. ๗ วัน
  4. ๙ วัน
 9. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ปฐมฌานครั้งแรกในพิธีใด ?
  1.  ขนานพระนาม
  2.  แรกนาขวัญ
  3. ทํานายลักษณะ
  4. อภิเษกสมรส
 10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นเทวทูต ๔ เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?
  1. ๙ ปี
  2. ๑๙ ปี
  3. ๒๙ ปี
  4.  ๓๙ ปี
 11. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด ?
  1. เอหิภิกขุ
  2. อธิษฐานเพศ
  3. ไตรสรณคมน์
  4. ญัตติจตุตถกรรม
 13. หลังจากบรรพชาแล้ว ทรงเริ่มศึกษาในสํานักใครก่อน ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3.  อุทกดาบส
  4. วิศวามิตร
 14. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?
  1. นางสุชาดา
  2. นางวิสาขา
  3. พระนางปชาบดี
  4. พระนางอมิตา
 15. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?
  1. ตปุสสะ
  2.  ภัลลิกะ
  3.  อุปกะ
  4. โสตถิยะ
 16. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันอะไร ?
  1. วันมาฆะ
  2. วันวิสาขะ
  3. วันอัฏฐมี
  4. วันอาสาฬหะ
 17. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ?
  1.  ตปุสสะ ภัลลิกะ
  2. โสตถิยะ
  3.  อนาถปิณฑิกะ
  4. บิดาพระยสะ
 18. พระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรม ทรงคิดถึงใครก่อน ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. อาฬารดาบส อุทกดาบส
  3.  กบิลดาบส
  4. อสิตดาบส
 19. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ที่เมืองใด ?
  1. ราชคฤห์
  2. กุสินารา
  3. พาราณสี
  4. สาวัตถี
 20. ปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา คือใคร
  1. พระมหานามะ
  2. พระวัปปะ
  3. พระโกณฑัญญะ
  4. พระอัสสชิ
 21. พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกที่ใด
  1. เวฬุวัน
  2. เชตวัน
  3. อิสิปตนมฤคทายวัน
  4. อัมพวัน
 22. อุบาสถคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัยคือใคร
  1. ตปุสสะ
  2. ภัลลิกะ
  3. บิดาของพระยสะ
  4. อุปกาชีวก
 23. พระสาวกที่ออกไปประกาศพรระศาสนาครั้งแรกมีกี่องค์
  1. ๕ องค์
  2. ๑๐ องค์
  3. ๖๐ องค์
  4. ๖๑ องค์
 24. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ภัททวัคคีย์
  3. ฉัพพัคคีย์
  4. ชฏิลสามพี่น้อง
 25. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร
  1. วัดเวฬุวัน
  2. วันเชตวัน
  3. วัดบุพพาราม
  4. วัดอัมพวัน
 26. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคในเรื่องใด
  1. ความหิว
  2. ความร้อน
  3. ความเหนื่อย
  4. ความง่วง
 27. พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
  1. ๗ วัน
  2. ๑๕ วัน
  3. ๒๕ วัน
  4. ๓๕ วัน
 28. กษัตริย์พระองค์ใด นับถือพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ?
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระเจ้าอโศก
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าอุเทน
 29. พระพุทธเจ้าทรงแสดโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
  1. เชตะวัน
  2. เวฬุวัน
  3. อัมพวัน
  4. ลัฏฐิวัน
 30. ใครเป็นอุปัชฌาย์ของพระราธะ ?
  1. พระอัสสชิ
  2. พระอานนท์
  3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
  4. พระสารีบุตร
 31. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สําเร็จ ?
  1. กาฬุทายีอํามาตย์
  2. ฉันนอํามาตย์
  3. พระอานนท์
  4. สันตติอํามาตย์
 32. พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ในท่ามกลางพระประยูรญาติ ?
  1.  มหาชนกชาดก
  2. เวสสันดรชาดก
  3. สุวรรณสามชาดก
  4. เตมิยชาดก
 33. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องอะไร โปรดพระนางพิมพา ?
  1. กินนรีชาดก
  2. ภูริทัตตชาดก
  3. มโหสถชาดก
  4. เตมิยชาดก
 34. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
  1. สังกิจจสามเณร
  2. บัณฑิตสามเณร
  3. สุขสามเณร
  4. ราหุลสามเณร
 35. แคว้นโกศลมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร
  1. พาราณสี
  2. สาวัตถี
  3. ราชคฤห์
  4. โกสัมพี
 36. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน
  1. ราชคฤห์
  2. สาวัตถี
  3. พาราณาสี
  4. โกสัมพี
 37. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใช้อะไรปูพื้นเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวัน
  1. ทองคำ
  2. เงิน
  3. เพชร
  4. กหาปณะ
 38. ปลงอายุสงขาร หมายถึงอะไร
  1. ออกบวช
  2. ปรินิพพาน
  3. อาพาธ
  4. กำหนดวันปรินิพพาน
 39. ใครเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตครั้งสุดท้าย
  1. นางสุชาดา
  2. นางวิสาขา
  3. อนาถบิณฑิกะ
  4. นายจุนทะ
 40. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระอานนท์
  3. พระไตรปิฏก
  4. พระธรรมวินัย
 41. ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนปฏิบัติ
  2. ศาสนพิธี
  3. ศาสนธรรม
  4. ศาสนศึกษา
 42. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นใด ?
  1. กราบครบองค์ ๕
  2. กราบ ๓ ครั้ง
  3. กราบ ๕ ครั้ง
  4. กราบครบองค์ ๘
 43. กิริยาเช่นไร เรียกว่าอภิวาท ?
  1. การไหว้
  2.  การกราบ
  3.  การประนมมือ
  4. การน้อมศีรษะ
 44. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  1. ศีล ๕
  2. ธรรม
  3. พระปริตร
  4. เทศน์
 45. วิปัตติปะฏิพาหายะ ฯ เป็นคําอาราธนาอะไร ?
  1. ศีล
  2. ธรรม
  3. พระปริตร
  4.  เทศน์
 46.  อะไรควรประเคนในยามวิกาล ?

  1. อาหาร

  2. น้ำปานะ

  3. ผลไม้

  4.  ขนม

 47. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  1. วันมาฆบูชา 
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันอาสาฬหบูชา
 48. องค์กรใดกําหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญสากลของโลก ?
  1. สหประชาชาติ
  2. สหภาพยุโรป
  3. พุทธสมาคม
  4. สภากาชาด
 49. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?
  1. อุทิศส่วนบุญ
  2. แสดงความเคารพ
  3. ตัองจิตอธิษฐาน
  4. ให้เทวดารับรู้
 50. สิ่งใดเป็นเครื่องประกอบพิธีทําบุญวันเกิด ?
  1. เครื่องทองน้อย
  2.  ขันนํ้ำมนต์
  3. ผ้าภูษาโยง
  4. ผ้าบังสุกุล