ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชมพูทวีป เป็นดินแดนที่กำหนดหมายด้วยต้นไม้ใด ?

 1. ต้นชมพู่
 2. ต้นหว้า
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นไทร

๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?

 1. มิลักขะ
 2. อริยกะ
 3. เขมร
 4. ไทย

๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?

 1. ๑ ชนชาติ
 2. ๒ ชนชาติ
 3. ๓ ชนชาติ
 4. ๔ ชนชาติ

๔. วรรณะใด เป็นชนชั้นปกครองในชมพูทวีป ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. วรรณะแพศย์ ทำหน้าที่ใด ?

 1. ปกครอง
 2. สั่งสอน
 3. ค้าขาย
 4. รับจ้าง

๖. วรรณะพราหมณ์แต่งงานกับวรรณะศูทร บุตรที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๗. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสใด ?

 1. อุทกดาบส
 2. อสิตดาบส
 3. กบิลดาบส
 4. อาฬารดาบส

๘. พระมหาบุรุษ ประสูติที่ใด ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. สาลวัน
 3. อัมพวัน
 4. เวฬุวัน

๙. พระนามของมหาบุรุษ ตรงกับข้อใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สิทธัตถะ
 3. นันทะ
 4. อานันทะ

๑๐. พระมารดาของพระมหาบุรุษ พระนามว่าอะไร ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดี
 3. ปมิตา
 4. อมิตา

๑๑. พราหมณ์ใด ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวชแน่นอน ?

 1. ลักขณะ
 2. รามะ
 3. สยามะ
 4. โกณฑัญญะ

๑๒. ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ คือใคร ?

 1. อสิตดาบส
 2. วิศวามิตร
 3. อาฬารดาบส
 4. อุทกดาบส

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?

 1. อมิตา
 2. ปมิตา
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๑๔. เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยน้อมไปในการผนวช เพราะเห็นอะไร ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ที่ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. ยมุนา
 3. คงคา
 4. อโนมา

๑๖. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษไปศึกษาอยู่ในสำนักของใคร ?

 1. กบิลดาบส
 2. อสิตดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. ปูรณกัสสปะ

๑๗. ก่อนตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงรับข้าวมธุปายาสจากสตรีใด ?

 1. ปชาบดี
 2. พิมพา
 3. สุชาดา
 4. วิสาขา

๑๘. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๑๙. สหัมบดีพรหม กราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทำสิ่งใด ?

 1. แสดงธรรม
 2. สวดมนต์
 3. รับบิณฑบาต
 4. รับผ้าไตร

๒๐. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ชนกลุ่มใด ?

 1. ภัททวัคคีย์
 2. ปัญจวัคคีย์
 3. สหายพระยสะ
 4. ชฏิล ๓ พี่น้อง

๒๑. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

 1. อัญญาโกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๒. “ ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. ยสะ
 2. สุพาหุ
 3. ปุณณชิ
 4. ควัมปติ

๒๓. อุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยคนแรก เป็นอะไรกับพระยสะ ?

 1. เป็นปู่
 2. เป็นลุง
 3. เป็นพ่อ
 4. เป็นอา

๒๔. คฤหัสถ์ผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์คนแรก ชื่อว่าอะไร ?

 1. ยสะ
 2. สุพาหุ
 3. ปุณณชิ
 4. ควัมปติ

๒๕. พระพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์ ?

 1. ๕๐ องค์
 2. ๕๔ องค์
 3. ๕๕ องค์
 4. ๖๐ องค์

๒๖. วัดใด ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวาย ?

 1. เชตวัน
 2. เวฬุวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๒๗. อุปติสสะ เป็นชื่อเดิมของพระเถระรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

๒๘. พระสาวกรูปใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๙. พระมหากัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ถือธุดงค์
 4. มีความเพียรมาก

๓๐. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสิงคาลกมาณพ ว่าด้วยเรื่องใด ?

 1. ธาตุ ๔
 2. ขันธ์ ๕
 3. อายตนะ ๖
 4. ทิศ ๖

๓๑. พระเถระใด เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้า ?

 1. พระนันทะ
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระราหุล
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๒. สามเณรราหุล บรรพชาขณะมีอายุกี่ปี ?

 1. ๖ ปี
 2. ๗ ปี
 3. ๘ ปี
 4. ๙ ปี

๓๓. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?

 1. เชตวัน
 2. เวฬุวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๔. พระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายจากใคร ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. นายจุนทะ
 4. มัลลกษัตริย์

๓๕. พระสาวกองค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 1. พระอานนท์
 2. พระสุภัททะ
 3. พระนันทะ
 4. พระอุปวาณะ

๓๖. พระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาท ว่าด้วยเรื่องใด ?

 1. ความประมาท
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความอดทน
 4. ความสัตย์

๓๗. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นจิก
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นไทร

๓๘. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. กระดูก
 2. บาตร
 3. จีวร
 4. สังฆาฏิ

๓๙. พราหมณ์ใด ทำหน้าที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ ?

 1. รามพราหมณ์
 2. ธชพราหมณ์
 3. สุทัตตพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

๔๐. พระบรมสารีริกธาตุ ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๖ ส่วน
 2. ๗ ส่วน
 3. ๘ ส่วน
 4. ๙ ส่วน

๔๑. สิ่งใด ที่ผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะพึงนับถือตลอดชีวิต ?

 1. ไตรรัตน์
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรลักษณ์
 4. ไตรภูมิ

๔๒. การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ ตรงกับข้อใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๓. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๔. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๕. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเช่นใด ?

 1. ตักบาตร
 2. รักษาศีล
 3. ปฏิบัติธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ทาน หมายถึงกิริยาใด ?

 1. การให้
 2. การบริจาค
 3. การแบ่งปัน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗ การกราบ ตรงกับกิริยาใด ?

 1. อัญชลี
 2. วันทา
 3. อภิวาท
 4. คุกเข่า

๔๘. อัญชลี มีความหมายตรงกับกิริยาใด ?

 1. ประนมมือ
 2. ไหว้
 3. กราบ
 4. คุกเข่า

๔๙. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ คือการกล่าวถึงสรณะใดเป็นที่พึ่ง ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ … เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาศีล ๕
 2. อาราธนาศีล ๘
 3. อาราธนาปริตร
 4. อาราธนาธรรม