ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องของใคร ?

 1. ศาสดา
 2. พระพุทธเจ้า
 3. นักบวช
 4. พระปัจเจกพุทธเจ้า

ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?

 1. อินเดีย
 2. ปากีสถาน
 3. ศรีลังกา
 4. เนปาล

ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะจะมาอุบัติในโลกนี้อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?

 1. จาตุมหาราช
 2. ยามา
 3. ดาวดึงส์
 4. ดุสิต

เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร ?

 1. พญาช้างเผือกชูสังข์
 2. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
 3. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
 4. พราหมณ์มอบดอกบัว

พระพุทธเจ้า ประสูติก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. ปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

เมื่อพระมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. พระนางกัญจนา
 2. พระนางยโสธรา
 3. พระนางพิมพา
 4. พระนางปชาบดี

เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชิต ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. อโนมา
 2. เนรัญชรา
 3. คงคา
 4. สินธุ

พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ?

 1. คยาสีสะ
 2. อุรุเวลาเสนานิคม
 3. อนุปิยอัมพวัน
 4. ลัฏฐิวัน

พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 1. ทรงท้อพระทัย
 2. ทรงเบื่อหน่าย
 3. ทรงคลายความเพียร
 4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?

 1. อัตตกิลมถานุโยค
 2. กามสุขัลลิกานุโยค
 3. ทุกรกิริยา
 4. มัชฌิมาปฏิปทา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?

 1. วันเพ็ญเดือน ๓
 2. วันเพ็ญเดือน ๖
 3. วันเพ็ญเดือน ๘
 4. วันเพ็ญเดือน ๑๒

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

 1. สมมติสัจจะ
 2. ธรรมสัจจะ
 3. อริยสัจจะ
 4. ปรมัตถสัจจะ

เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ?

 1. ๒ เหล่า
 2. ๓ เหล่า
 3. ๔ เหล่า
 4. ๕ เหล่า

ทางสุดโต่ง ๒ อย่าง และทางสายกลางอยู่ในพระสูตรใด ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถา

ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทเป็นปฐมเอหิภิกขุ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอัญญาโกณฑัญญะ

พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. มารดายสกุลบุตร
 3. บิดายสกุลบุตร
 4. ภรรยายสกุลบุตร

อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?

 1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 2. ตปุสสะและภัลลิกะ
 3. พระเจ้าสุทโธทนะ
 4. บิดาของพระยสะ

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอะไร โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถา

พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๑๒ วัน
 3. ๑๕ วัน
 4. ๓๐ วัน

ขณะบำเพ็ญเพียร พระโมคคัลลานะมีอุปสรรคในเรื่องใด ?

 1. ความหิว
 2. ความร้อน
 3. ความหนาว
 4. ความง่วง

พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทด้วยโอวาท ๓ ข้อ ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระยสะ
 4. พระสารีบุตร

วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. โอวาทปาฏิโมกข์
 3. อริยธรรม
 4. วิมุตติธรรม

พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?

 1. นันทมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. สิงคาลมาณพ
 4. อุปติสสมาณพ

เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ

ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 4. ธนัญชัยเศรษฐี

พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?

 1. ปาสาณเจดีย์
 2. อนิมิสเจดีย์
 3. ปาวาลเจดีย์
 4. มกุฎพันธนเจดีย์

พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๔๕ ณ ที่ไหน ?

 1. ภัณฑุคาม
 2. เวฬุวคาม
 3. ชัมพุคาม
 4. หัตถีคาม

พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความสามัคคี
 4. ความอดทน

พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร ?

 1. พระฉันนะ
 2. พระเทวทัต
 3. พระสุภัททะ
 4. พระอุทายี

สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีชื่อว่าอะไร ?

 1. มกุฏพันธนเจดีย์
 2. ปาสาณเจดีย์
 3. ปาวาลเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

ใครเป็นผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?

 1. มัลลกษัตริย์
 2. มหาพราหมณ์
 3. วัสสการพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ?

 1. ที่ประสูติ
 2. ที่ตรัสรู้
 3. ที่ปรินิพพาน
 4. ที่ถวายพระเพลิง

ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายใครเป็นศาสดาแทน ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระธรรมวินัย

การรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. การสาธยาย
 2. การสังคายนา
 3. การเสวนา
 4. การสัมมนา

พระอานนท์ถามใคร จึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?

 1. พระอุปวาณะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระนันทะ
 4. พระอุบาลี

พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป หลังสังคายนาครั้งใด ?

 1. ครั้งที่ ๑
 2. ครั้งที่ ๒
 3. ครั้งที่ ๓
 4. ครั้งที่ ๕

ศาสนพิธี

แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติในพระศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสนธรรม
 2. ศาสนพิธี
 3. ศาสนสถาน
 4. ศาสนศึกษา

พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?

 1. ผู้มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง
 2. ผู้รับศีลเป็นสรณะ
 3. ผู้อธิษฐานขอพร
 4. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา

การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. ทานพิธี
 3. บุญพิธี
 4. ปกิณกพิธี

การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?

 1. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
 2. ถวายพระที่เคารพนับถือ
 3. ถวายแก่สงฆ์ทั่วไป
 4. ถวายพระที่มีชื่อเสียง

การกรวดน้ำหลังจากบำเพ็ญกุศล มุ่งประโยชน์อะไร ?

 1. อุทิศส่วนบุญ
 2. แสดงความเคารพ
 3. ตั้งจิตอธิษฐาน
 4. ให้เทวดารับรู้

ข้อใด เป็นพิธีทำบุญงานอวมงคล ?

 1. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 2. ทำบุญบวชพระ
 3. ทำบุญ ๑๐๐ วัน
 4. ทำบุญมงคลสมรส

การทอดกฐิน กำหนดให้ทำในช่วงเวลาใด ?

 1. ภายใน ๑ เดือนก่อนเข้าพรรษา
 2. ภายใน ๑ เดือนหลังเข้าพรรษา
 3. ภายใน ๑ เดือนก่อนออกพรรษา
 4. ภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษา

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสำคัญสากล ?

 1. วันวิสาขบูชา
 2. วันมาฆบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันอาสาฬหบูชา

ผู้รับการถวายไทยธรรม คือใคร ?

 1. อุบาสก
 2. ทายก
 3. ปฏิคาหก
 4. มัคคนายก

การทอดกฐิน จัดเป็นทานชนิดใด ?

 1. ธรรมทาน
 2. ปาฎิบุคคลิกทาน
 3. กาลทาน
 4. อกาลทาน