ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. คุณธรรมใดทำให้กายวาจาเป็นปกติเรียบร้อย ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ศีล แปลว่าอะไร ?

 1. แบ่งปัน
 2. ปกติ
 3. ตั้งใจ
 4. รอบรู้

๓. คนที่มุ่งร้ายทำลายชีวิตผู้อื่น เพราะขาดศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๔. ศีลประเภทใด เป็นพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๕. ข้อใด มิใช่วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ?

 1. ปรองดอง
 2. สามัคคี
 3. สันติสุข
 4. แตกแยก

๖. ธรรมใด เป็นเหตุให้ศีลมั่นคง ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๗. ศีลข้อที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัจจะ
 4. สติ

๘. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ตาย
 2. ให้ลำบาก
 3. ให้เจ็บ
 4. ให้พิการ

๙. การทำร้ายผู้อื่นให้สูญเสียสิ่งใด จัดเป็นอนุโลมปาณาติบาต ?

 1. เสียโฉม
 2. เสียทรัพย์
 3. เสียสัตย์
 4. เสียสติ

๑๐. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามกระทำในเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. คบชู้
 4. โกหก

๑๑. นำสัตว์มาเลี้ยงแล้วปล่อยให้อดอยาก จัดเป็นทรกรรมใด ?

 1. ใช้การ
 2. กักขัง
 3. เล่นสนุก
 4. ผจญสัตว์

๑๒. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพสุจริต ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๑๓. การถือเอาทรัพย์ในเวลาที่เจ้าของเผลอ จัดเป็นโจรกรรมใด ?

 1. ลัก
 2. ฉก
 3. ฉ้อ
 4. ตู่

๑๔. การกระทำใด ผิดศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. โกหก
 4. ดื่มสุรา

๑๕. ศีลข้อที่ ๒ ป้องกันปัญหาสังคมในเรื่องใด ?

 1. ทำร้ายกัน
 2. คดโกง
 3. มั่วทางเพศ
 4. ทะเลาะวิวาท

๑๖. การพูดปดเพื่อเอาทรัพย์คนอื่น จัดเป็นโจรกรรมใด ?

 1. ตู่
 2. ฉ้อ
 3. หลอก
 4. ลวง

๑๗. การลอบทำลายทรัพย์สินผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. ปล้น
 2. สมโจร
 3. ปอกลอก
 4. ผลาญ

๑๘. การถือเอาทรัพย์ผู้อื่นโดยอาการเป็นโจร ตรงกับข้อใด ?

 1. กรรโชก
 2. ผลาญ
 3. รับสินบน
 4. หยิบฉวย

๑๙. ความพยายามใด จัดเป็นองค์แห่งศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ฆ่า
 2. ลัก
 3. เสพ
 4. พูด

๒๐. ศีลข้อที่ ๒ ให้ผลดีแก่ผู้รักษาอย่างไร ?

 1. อายุยืน
 2. ไม่ขัดสน
 3. ไว้ใจกัน
 4. น่าเชื่อถือ

๒๑. ศีลข้อที่ ๒ ให้งดเว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. คู่ครอง
 4. คำพูด

๒๒. การใช้อำนาจหน้าที่ถือเอาทรัพย์โดยทุจริต เป็นโจรกรรมใด ?

 1. เบียดบัง
 2. สับเปลี่ยน
 3. ลักลอบ
 4. ยักยอก

๒๓. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คู่ครองไว้วางใจกัน ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๓
 3. ข้อที่ ๔
 4. ข้อที่ ๕

๒๔. การล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ เกิดขึ้นในทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. สุภาษิตข้อใด ส่งเสริมไม่ให้ประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ ?

 1. รักนวลสงวนตัว
 2. รักดีหามจั่ว
 3. รักชั่วหามเสา
 4. รักยาวให้บั่น

๒๖. ศีลข้อที่ ๓ สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวในด้านใด ?

 1. อาชีพ
 2. ชีวิตคู่
 3. การงาน
 4. การศึกษา

๒๗. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. เพศ
 4. คาพูด

๒๘. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมในเรื่องใด ?

 1. ตบตีกัน
 2. ลักขโมย
 3. หย่าร้าง
 4. ทะเลาะกัน

๒๙. ศีลข้อว่า มุสาวาทา เวรมณี ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุรา

๓๐. พูดยุยงให้แตกกัน เรียกว่าอะไร ?

 1. ส่อเสียด
 2. หลอก
 3. กลับคา
 4. ยอ

๓๑. การพูดให้เข้าใจผิด เช่น เห็นบอกว่าไม่เห็น เรียกว่าอะไร ?

 1. ปด
 2. ทนสาบาน
 3. มารยา
 4. ทำเลศ

๓๒. การพูดโกหกด้วยความคะนองปาก ตรงกับอนุโลมมุสาข้อใด ?

 1. มารยา
 2. ทำเลศ
 3. เสียดแทง
 4. สับปลับ

๓๓. การพูดเช่นใด จัดเป็นอนุโลมมุสา ?

 1. ให้เข้าใจผิด
 2. เล่นสำนวน
 3. โกหกซึ่งหน้า
 4. ให้เจ็บใจ

๓๔. ข้อใด ไม่จัดเป็นปฏิสสวะ ?

 1. อำความ
 2. ผิดสัญญา
 3. เสียสัตย์
 4. คืนคำ

๓๕. คำพูดว่า ท่านประธานที่เคารพ แต่หาเคารพไม่ ตรงกับข้อใด ?

 1. สำคัญผิด
 2. พลั้ง
 3. โวหาร
 4. นิยาย

๓๖. มุสาวาทที่แสดงออกทางวาจา มีลักษณะตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ฆ่าสัตว์
 2. ให้ลักทรัพย์
 3. ให้การเท็จ
 4. ให้ดื่มสุรา

๓๗. ศีลข้อที่ ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุรา

๓๘. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการไม่ดื่มน้ำเมา ?

 1. ไม่โหดร้าย
 2. ไม่มือไว
 3. ไม่มักมาก
 4. ไม่เกิดโรค

๓๙. กิริยาใด ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเลิกดื่มสุรา ?

 1. การลด
 2. การละ
 3. การเลิก
 4. การลวง

๔๐. สัมปัตตวิรัติ มีลักษณะงดเว้นอย่างไร ?

 1. เฉพาะหน้า
 2. เฉพาะข้อ
 3. เด็ดขาด
 4. ชั่วคราว

๔๑. ธรรมอันเป็นเครื่องอุดหนุนศีลให้มั่นคง ตรงกับข้อใด ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. เบญจพล
 4. เบญจขันธ์

๔๒. คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เพราะมีกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๓. กัลยาณธรรมใด สนับสนุนศีลข้อที่ ๒ ให้มั่นคง ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสัตย์

๔๔. ข้อใด ไม่จัดเป็นสัมมาอาชีวะ ?

 1. ขายกัญชา
 2. ขายกาแฟ
 3. ขายน้ำดื่ม
 4. ขายข้าวต้ม

๔๕. กัลยาณธรรมใด ช่วยระมัดระวังไม่ให้ประพฤติผิดในกาม ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสัตย์

๔๖. ปติวัตร เป็นคุณธรรมที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อใคร ?

 1. คู่นอน
 2. คู่คิด
 3. คู่ครอง
 4. คู่ใจ

๔๗. ความประพฤติตนเป็นคนตรง เป็นกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสัตย์

๔๘. รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว จัดเป็นความมีสัตย์ในข้อใด ?

 1. เที่ยงธรรม
 2. ซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. กตัญญู

๔๙. กัลยาธรรมใด ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. สติรอบคอบ

๕๐. บุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ย่อมได้รับอานิสงส์เช่นใด ?

 1. โภคสมบัติ
 2. สวรรค์สมบัติ
 3. นิพพานสมบัติ
 4. ถูกทุกข้อ