ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. อุโบสถศีล มีลักษณะตรงกับข้อใด ?

 1. ศีลธรรม
 2. คุณธรรม
 3. จริยธรรม
 4. ศีลวัตร

๒. การถืออุโบสถที่ปรากฏในอุโบสถขันธกะ มีกี่แบบ ?

 1. ๑ แบบ
 2. ๒ แบบ
 3. ๓ แบบ
 4. ๔ แบบ

๓. อุโบสถสมัยใด งดอาหารตั้งเที่ยงวันไปจนถึงอรุณขึ้น ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. ถูกทุกข้อ

๔. การถือไตรสรณคมน์และสมาทานสิกขาบท ๘ เกิดขึ้นในสมัยใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. กึ่งพุทธกาล

๕. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรสมาทานรักษาศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๖. อุโบสถศีลกับศีล ๘ ต่างกันในข้อใด ?

 1. วันเวลารักษา
 2. ผู้สมาทานรักษา
 3. มี ๘ สิกขาบท
 4. ถูกทุกข้อ

๗. การรักษาอุโบสถศีล ให้ถืออะไรเป็นสรณะ ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. เทพต่างๆ
 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. ถูกทุกข้อ

๘. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้รักษาอุโบสถเดือนหนึ่งกี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๒ วัน
 3. ๓ วัน
 4. ๔ วัน

๙. ในอุโบสถขันธกะ วันธัมมัสสวนะ คือวันใด ?

 1. ๘ ค่ำ
 2. ๑๔ ค่ำ
 3. ๑๕ ค่ำ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการจำพรรษาของพระภิกษุ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๑. อุโบสถประเภทใด ให้รักษาในวันพระ ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๒. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาติดต่อกันคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๓. สถานที่ใด สามารถสมาทานรักษาอุโบสถได้ ?

 1. วัด
 2. บ้าน
 3. โรงเรียน
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. การถืออุโบสถจะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. สุขภาพ
 2. อายุวัย
 3. การบริจาค
 4. ความตั้งใจ

๑๕. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถ พึงงดเว้นเรื่องใด ?

 1. เล่าชาดก
 2. ฟังเทศน์
 3. สวดมนต์
 4. ฟ้อนรำขับร้อง

๑๖. ปาฏิหาริยอุโบสถ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิชาครอุโบสถ
 3. นิพัทธอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๗. อุโบสถประเภทใด ใช้เวลารักษายาวนานกว่าทุกอุโบสถ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิพัทธอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีล จัดเป็นบูชาประเภทใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. สักการบูชา
 4. พุทธบูชา

๑๙. เพราะเหตุใด พระรัตนตรัย จึงเป็นสรณะสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ?

 1. ศักดิ์สิทธิ์
 2. ให้โชคลาภ
 3. แก้เคราะห์ร้าย
 4. เป็นที่พึ่งทางใจ

๒๐. คำว่า ไตรสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. สรณคมน์ของบุคคลประเภทใด สามารถขาดได้ ?

 1. คนนับถือศาสนาอื่น
 2. คนทำร้ายศาสดา
 3. คนตาย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ผู้ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ความเชื่อเช่นไร เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ผลกรรม
 2. ศีลธรรม
 3. บุญบาป
 4. โชคลาง

๒๖. ติเตียนพระรัตนตรัย มีผลให้การถึงสรณคมน์เป็นเช่นไร ?

 1. ขาด
 2. เศร้าหมอง
 3. ปกติ
 4. บริสุทธิ์

๒๗. ขณะรักษาอุโบสถศีล ผู้สมาทานรักษาควรงดเว้นกิจกรรมใด ?

 1. คุยเรื่องเสี่ยงโชค
 2. คุยเรื่องทำบุญ
 3. สวดมนต์
 4. ฟังเทศน์

๒๘. อิมํ อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ พุทฺธปญฺญตฺตํ อุโปสถํ … เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาศีล
 2. รับสรณคมน์
 3. บูชาพระ
 4. สมาทานอุโบสถ

๒๙. มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโบสถํ ยาจาม เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาอุโบสถศีล
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. รับสรณคมน์
 4. บูชาพระ

๓๐. พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ … เป็นต้น เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาศีล
 2. สมาทานศีล
 3. รับสรณคมน์
 4. บูชาพระ

๓๑. เราจักไม่ฆ่าสัตว์ เป็นอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเห็นความสำคัญเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ความสามัคคี
 4. คุณธรรม

๓๓. อุโบสถศีลข้อใด ให้เห็นความสำคัญของสัมมาชีพ ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๔. อุโบสถศีลข้อว่า อพฺรหฺมจริยา ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. การฆ่า
 2. การลักขโมย
 3. การโกหก
 4. การเสพกาม

๓๕. คำว่า ไม่ลวงโลก มีความหมายตรงกับอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๖. เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในอุโบสถศีล ตรงกับข้อใด ?

 1. เครื่องสำอางค์
 2. สุราเมรัย
 3. ร้องเพลง
 4. เต้นรำ

๓๗. คำว่า วิกาล ในการรักษาอุโบสถศีล หมายถึงเวลาใด ?

 1. ก่อนเที่ยงวัน
 2. หลังเที่ยงวัน
 3. เที่ยงคืน
 4. หลังเทียงคืน

๓๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ผู้สมาทานรักษาควรงดเว้นการกระทำใด ?

 1. เสพกาม
 2. กินอาหารค่ำ
 3. เสริมสวย
 4. นอนบนที่นอนสูงใหญ่

๓๙. ในอุโบสถศีล ห้ามนั่งนอนบนที่นอนเช่นใด ?

 1. สูงใหญ่
 2. ยัดนุ่น
 3. ยัดสำลี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาด เมื่อทำความผิดครบองค์ประกอบใด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. จิตคิดจะฆ่า
 3. พยายามฆ่า
 4. ฆ่าสัตว์ตาย

๔๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ขาด เมื่อทำความผิดครบองค์ประกอบใด ?

 1. น้ำเมา
 2. จิตคิดจะดื่ม
 3. พยายามดื่ม
 4. ดื่มให้ล่วงลำคอ

๔๒. ข้อใด เป็นองค์ประกอบทำความผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. ทรัพย์มีเจ้าของ
 3. น้ำเมา
 4. เครื่องประดับ

๔๓. ข้อใด ไม่เป็นข้อห้ามในการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. สวดมนต์
 2. ฟ้อนรำ
 3. ร้องเพลง
 4. เล่นดนตรี

๔๔. อุโบสถของพวกนิครนถ์ นักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๕. อุโบสถประเภทใด ผุู้สมาทานรักษาได้รับอานิสงส์สูงสุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญพุทธานุสสติ เรียกว่าอะไร ?

 1. พรหมอุโบสถ
 2. ธรรมอุโบสถ
 3. สังฆอุโบสถ
 4. สีลอุโบสถ

๔๗. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญเทวตานุสสติ เรียกว่าอะไร?

 1. พรหมอุโบสถ
 2. ธรรมอุโบสถ
 3. เทวตาอุโบสถ
 4. สีลอุโบสถ

๔๘. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. ผลประโยชน์
 2. ฝึกตัวเอง
 3. ขัดเกลากิเลส
 4. สั่งสมบุญ

๔๙. หากตายในขณะรักษาอุโบสถศีลด้วยจิตผ่องใส จะมีคติเช่นไร ?

 1. ทุคติภูมิ
 2. สุคติภูมิ
 3. นรกภูมิ
 4. อบายภูมิ

๕๐. อุโบสถศีลที่บุคคลตั้งใจรักษา ย่อมได้รับผลสูงสุดคือข้อใด

 1. ทรัพย์สมบัติ
 2. มนุษยสมบัติ
 3. สวรรคสมบัติ
 4. นิพพานสมบัติ