ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2544

1. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป?

 • อินเดีย
 • ปากีสถาน
 • ไทย
 • เนปาล

2. พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนาค้าขายจัดอยู่ในวรรณะใด?

 • กษัตริย์
 • พราหมณ์
 • แพศย์
 • ศูทร

3. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด?

 • ศาสนาพุทธ
 • ศาสนาพราหมณ์
 • ศาสนาเชน
 • ศาสนาซิกซ์

4. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์?

 • พระเจ้าโอกกากราช
 • พระเจ้าอโศกมหาราช
 • พระเจ้าชัยเสนะ
 • พระเจ้าสีหหนุ

5. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระพุทธเจ้า?

 • พระเจ้าโอกกากราช
 • พระเจ้าอัญชนะ
 • พระเจ้าสีหหนุ
 • พระเจ้าชัยเสนะ

6. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติณ ที่ไหน ?

 • สวนเวฬุวัน
 • สวนลุมพินีวัน
 • สวนอัมพวัน
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

7. ลักษณะของพระมหาบุรุษ ใครเป็นผู้ทำนายคนแรก?

 • อุทกดาบส
 • อาฬารดาบส
 • โกณฑัญญพราหมณ์
 • อสิตดาบส

8. พระนางสิริมหามายาทิวงคตเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน?

 • 3 วัน
 • 5 วัน
 • 7 วัน
 • 15 วัน

9. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน?

 • ใต้ต้นโพธิพฤกษ์
 • ใต้ต้นไทร
 • ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
 • ใต้ต้นจิก

10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาณ สถานที่ใด ?

 • ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
 • ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
 • ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา
 • ริมฝั่งแม่น้ำสินธู

11. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาใครนำบาตรและจีวรมาถวาย?

 • สหัมบดีพรหม
 • ท้าวสักกเทวราช
 • ท้าวจาตุมหาราช
 • ฆฏิการพรหม

12. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจยังยินดีอยู่ในกามเปรียบได้กับอะไร?

 • ไม้สดแช่อยู่ในน้ำ
 • ไม้สดที่อยู่บนบก
 • ไม้แห้งที่อยู่บนบก
 • ถูกทุกข้อ

13. พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมายุเท่าไร?

 • 29 พรรษา
 • 35 พรรษา
 • 36 พรรษา
 • 45 พรรษา

14. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?

 • อนิมมิสเจดีย์
 • รัตนจงกรมเจดีย์
 • ต้นอชปาลนิโครธ
 • ต้นราชายตนะ

15. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร?

 • ตปุสสะและภัลลิกะ
 • โสตถิยพราหมณ์
 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • บิดาของยสกุลบุตร

16. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร?

 • พกาพรหม
 • ฆฏิการพรหม
 • มหาพรหม
 • สหัมบดีพรหม

17. “ที่สุด 2 อย่างและทางสายกลาง” อยู่ในพระสูตรไหน?

 • เวทนาปริคคหสูตร
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร

18. พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเมื่อไร?

 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

19. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร ?

 • เชตวัน
 • ลัฏฐิวัน
 • ปุพพาราม
 • เวฬุวัน

20. “ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร” ใครกล่าว ?

 • อุปติสสปริพาชก
 • โกลิตปริพาชก
 • ปิปผลิมาณพ
 • ทีฆนขปริพาชก

21. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร?

 • ทีฆนขปริพาชก
 • สุภัททปริพาชก
 • พระอัสสชิ
 • พระมหาโมคคัลลานะ

22. พระมหาโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน?

 • ถ้ำสุกรขาตา
 • ถ้ำสัตตบรรณคูหา
 • บ้านกัลลวาลมุตตคาม
 • บ้านนาลันทา

23. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร?

 • อุปติสสปริพาชก
 • โกลิตปริพาชก
 • อชิตมาณพ
 • ปิปผลิมาณพ

24. ผู้ทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วคนแรกคือใคร ?

 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • นางวิสาขามหาอุบาสิกา

25. “ไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล” หมายความว่าอย่างไร?

 • ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล
 • ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
 • ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล
 • ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูล

26. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เอง คือวิธีใด ?

 • ติสรณคมนูปสัมปทา
 • เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 • ญัตติจตุตถกรรม
 • ถูกทุกข้อ

27. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานที่ใด ?

 • เชตวัน
 • ลัฏฐิวัน
 • เวฬุวัน
 • อัมพวัน

28. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ?

 • กาฬุทายีอำมาตย์
 • ฉันนอำมาตย์
 • สันตติอำมาตย์
 • พระอานนท์

29. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?

 • นาลันทา
 • เวฬุวคาม
 • เวฬุวัน
 • กุสินารา

30. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?

 • ธาตุเจดีย์
 • อนิมมิสเจดีย์
 • รัตนฆรเจดีย์
 • ปาวาลเจดีย์

31. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย?

 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • นายจุนทะ
 • นางวิสาขา
 • นางสุชาดา

32. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน?

 • พระอานนท์
 • พระอนุรุทธะ
 • สุภัททวุฑฒบรรพชิต
 • สุภัททปริพาชก

33. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน?

 • เมืองปาวา
 • เมืองพาราณสี
 • เมืองกุสินารา
 • เมืองสาวัตถี

34. สถานที่ใดไม่ใช่สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ?

 • ที่ประสูติ
 • ที่ตรัสรู้
 • ที่ปรินิพพาน
 • ทึ่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

35. สถานที่ใดเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ?

 • มกุฏพันธนเจดีย์
 • ปาสาณเจดีย์
 • อนิมมิสเจดีย์
 • รัตนฆรเจดีย์

36. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ?

 • มัลลกษัตริย์
 • พระมหากัสสปะ
 • โทณพราหมณ์
 • พระอานนท์

37. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระอุบาลี
 • พระธรรมวินัย

38. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายว่าด้วยเรื่องอะไร?

 • ความสันโดษ
 • ความไม่ประมาท
 • ความกตัญญู
 • ถูกทุกข้อ

39. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด?

 • ธาตุเจดีย์
 • ธรรมเจดีย์
 • บริโภคเจดีย์
 • อุทเทสิกเจดีย์

40. อะไรคือมูลเหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ 1 ?

 • มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา
 • มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
 • ผู้ละเมิดพระธรรมวินัย
 • ถูกทุกข้อ

41. คำว่า ” อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ?

 • การจำศีล
 • การรักษาศีล
 • การถือศีล
 • การเข้าจำ

42. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน ?

 • 3 วัน
 • 4 วัน
 • 5 วัน
 • 6 วัน

43. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด?

 • กุศลพิธี
 • ทานพิธี
 • บุญพิธี
 • ปกิณกพิธี

44. วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันอะไร?

 • วันแสดงปฐมเทศนา
 • วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
 • ปรินิพพาน

45. การถวายทานในข้อใดจัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน?

 • สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด
 • หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
 • มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ
 • ตะวันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้าน

46. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?

 • วันพระเจ้าเปิดโลก
 • วันแสดงปฐมเทศนา
 • วันประสูติ
 • วันปรินิพพาน

47. ข้อใดไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล?

 • งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • งานบวช
 • งานทำบุญอายุ
 • งานทำบุญอัฐิ

48. “สวดพระพุทธมนต์” ใช้สำหรับงานประเภทใด?

 • งานมงคล
 • งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • งานอวมงคล
 • งานทำบุญอายุ

49. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์หมายถึงการกราบเช่นไร?

 • กราบครบองค์ 5
 • กราบ 3 ครั้ง
 • กราบ 5 ครั้ง
 • ก และ ข ถูก

50. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร?

 • อุทิศส่วนบุญ
 • แสดงความเคารพ
 • ตั้งจิตอธิษฐาน
 • เพื่อให้เทวดารับรู้