แนวข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธ.ศ.โท

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ระหว่างทางเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจ้าทรงพบใคร ? ๒. ชนกลุ่มใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ? ๓. “เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรมโดยชอบแล้ว” พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร ? ๔. กามสุขัลลิกานุโยค คือการหมกมุ่นในความสุขเรื่องใด ? ๕. การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระองค์ใด ? ๒. ปิปผลิมาณพ เกิดในตระกูลใด ? ๓. นางภัททกาปิลานีแต่งงานกับปิปผลิมาณพ ขณะมีอายุกี่ปี ? ๔. ปกติผู้จุติมาจากพรหมโลก จะไม่ยินดีกับเรื่องใด ? ๕. ภัททกาปิลานีภิกษุณี สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่กี่สัปดาห์ ? ๒. สัปดาห์ที่ ๑ ประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ที่ใด ? ๓. พระพุทธเจ้าทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะ ขณะประทับใต้ต้นไม้ใด ? ๔. พระพุทธเจ้า ทรงพิจาณาเปรียบสัตว์โลกกับดอกไม้ชนิดใด ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ปัญจวัคคีย์ท่านใดได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นท่านแรก ? ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะนิพพานที่ริมฝั่งแห่งสระใด ? ๓. พระเถระใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบริวารมาก ? ๔. อุปติสสมาณพบรรลุโสดาปัตติผลเพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด ? ๕. คุณธรรมใดของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ? ๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความโงกง่วงแก่พระสาวกใด ? ๗. พระสาวกใดที่พระพุทธเจ้าโปรดให้เป็นนวกัมมาธิฏฐายี…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ผู้จุติจากที่ใดจะไม่ยินดีในกามารมณ์ ? ๒. ปิปผลิมาณพจุติมาจากที่ใด ? ๓. ปิปผลิมาณพแต่งงานกับสตรีใด ? ๔. ปิปผลิมาณพตัดสินใจออกบวชเพราะเห็นโทษในเรื่องใด ? ๕. ปิปผลิมาณพได้พบกับพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ใด ? ๖. ปิปผลิมาณพได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบประวัติของใคร ? ๒. ชมพูทวีปคืออาณาเขตประเทศใดในปัจจุบัน ? ๓. ทวีปใดอยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย ? ๔. ชมพูทวีปแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นกี่ส่วน ? ๕. ข้อใดไม่มีในมัธยมประเทศ ? ๖. ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ? ๗. ภูเขาใดที่ชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ปัญจวัคคีย์ท่านใด ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นท่านแรก ? ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ นิพพานที่ริมฝั่งแห่งสระใด ? ๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบริวารมาก ? ๔. อุปติสสมาณพบรรลุโสดาปัตติผลเพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด ? ๕. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ผู้จุติมาจากที่ใด จะไม่ยินดีในกามารมณ์ ? ๒. ปิปผลิมาณพ จุติมาจากที่ใด ? ๓. ปิปผลิมาณพ แต่งงานกับสตรีใด ? ๔. ปิปผลิมาณพตัดสินใจออกบวช เพราะเห็นโทษในเรื่องใด ? ๕. ปิปผลิมาณพ ได้พบกับพระพุทธเจ้า ณ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. บ้านเกิดของพระอัญญาโกณฑัญญะ ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด ? ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ? ๓. พระอัญญาโกณฑัญญะ เคยเป็นผู้ทำนายลักษณะของเจ้าชายพระองค์ใด ? ๔. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ? ๕. พระสารีบุตร เกิดในหมู่บ้านใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? ๒. อุรุเวลกัสสปชฎิล ตั้งอาศรมอยู่ ณ สถานที่ใด ? ๓. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้านใด ? ๔. พระสารีบุตร มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ? ๕. มาณพใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระมหากัสสปเถระ เป็นบุตรของใคร ? ๒. พระมหากัสสปเถระ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ? ๓. ก่อนบวช พระมหากัสสปเถระได้แต่งงานกับสตรีใด ? ๔. ตามประวัติพระมหากัสสปเถระ ท่านจุติมาจากสวรรค์ชั้นใด ? ๕. พระมหากัสสปเถระได้รับอุปสมบท ด้วยพระโอวาทกี่ข้อ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดที่หมู่บ้านใด ? ๒. ก่อนบวชพระอัญญาโกณฑัญญะ เรียนจบเรื่องใด ? ๓. พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นบุตรของใคร ? ๔. พระอัญญาโกณฑัญญะสมัยเป็นพราหมณ์ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่ามีคติกี่อย่าง ? ๕. ในปัญจวัคคีย์ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก ตรงกับข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระมหากัสสปะ เป็นบุตรของใคร ? ๒. ข้อใด เป็นชื่อเดิมของพระมหากัสสปะ ? ๓. มาณพใด แต่งงานกับนางภัททกาปิลานี ? ๔. ปิปผลิมาณพ ได้พบพระพุทธเจ้าขณะประทับที่ใต้ร่มไม้ใด ? ๕. ปิปผลิมาณพได้รับการอุปสมบท ด้วยการรับโอวาทกี่ข้อ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดที่หมู่บ้านใด ? ๒. โกณฑัญญะฟังปฐมเทศนาแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ? ๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เดิมถือลัทธิบูชาสิ่งใด ? ๔. พระอุรุเวลกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ ณ ที่ใด ? ๕. อุปติสสปริพาชกเป็นพระโสดาบัน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ? ๒. พระมหากัสสปะเกิดที่เมืองใด ? ๓. พระมหากัสสปะเกิดในวรรณะใด ? ๔. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระมหากัสสปะ ในคุณธรรมข้อใด ? ๕. พระมหากัสสปะดับขันธนิพพาน เมื่ออายุกี่ปี ? ๖. บริขารใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อว่าอะไร ? ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดในวรรณะใด ? ๓. ผู้ใด นับเนื่องในกลุ่มพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ? ๔. ผู้ใด ไม่นับเนื่องในพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระมหากัสสปะ เดิมชื่อว่าอะไร ? ๒. ตามประวัติ พระมหากัสสปะจุติมาจากที่ใด ? ๓. สตรีใด ออกบวชพร้อมกับปิปผลิมาณพ ? ๔. พระมหากัสสปะ เกิดในวรรณะใด ? ๕. พระมหากัสสปะถือธุดงค์เป็นปกติ กี่ข้อ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. โกณฑัญญะทำนายลักษณะมหาบุรุษแล้ว ตั้งใจไว้อย่างไร ? ๒. โกณฑัญญะฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ได้บรรลุอะไร ? ๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ? ๔. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ? ๕. อุปติสสปริพาชกเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐