ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศไทย ?

 1. ตะวันออก
 2. ตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ตะวันตก
 4. ตะวันตกเฉียงเหนือ

๒. ชมพูทวีปแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๓. แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?

 1. วังสะ
 2. สักกะ
 3. โกลิยะ
 4. อังคุตตราปะ

๔. ในชมพูทวีปมีการจัดแบ่งทางสังคมเป็นกี่ชนชั้น ?

 1. ๑ ชนชั้น
 2. ๒ ชนชั้น
 3. ๓ ชนชั้น
 4. ๔ ชนชั้น

๕. ชนชั้นใด ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงเช่นเดียวกับชนชั้นปกครองในชมพูทวีป ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๖. ชนชั้นกรรมาชีพในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๗. ในชมพูทวีป กลุ่มชนที่เห็นว่าตายแล้วเกิด แบ่งออกเป็นกี่ฝ่าย ?

 1. ๒ ฝ่าย
 2. ๓ ฝ่าย
 3. ๔ ฝ่าย
 4. ๕ ฝ่าย

๘. กษัตริย์องค์ใด โปรดให้พระราชโอรสและพระราชธิดาไปสร้างเมืองอยู่ใหม่ ?

 1. พระเจ้าโอกกากราช
 2. พระเจ้าชยเสนะ
 3. พระเจ้าสีหหนุ
 4. พระเจ้าอัญชนะ

๙. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสท่านใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. กาฬเทวิลดาบส
 3. อุททกดาบส
 4. กบิลดาบส

๑๐. พระเจ้าสีหหนุมีพระราชโอรสกี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๑๑. พระนางมายา เป็นราชธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พระเจ้าโอกกากราช
 2. พระเจ้าชยเสนะ
 3. พระเจ้าสีหหนุ
 4. พระเจ้าอัญชนะ

๑๒. กษัตริย์เมืองใด เป็นพระราชบิดาของพระนางมายา ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๑๓. พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิ ในพระครรภ์ของพระนางใด ?

 1. พระนางปมิตา
 2. พระนางอมิตา
 3. พระนางมายา
 4. พระนางปชาบดี

๑๔. อสิตดาบสทำนายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะ มีคติเป็นกี่อย่าง ?

 1. ๑ อย่าง
 2. ๒ อย่าง
 3. ๓ อย่าง
 4. ๔ อย่าง

๑๕. พราหมณ์ใด ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจักต้องออกผนวชแน่นอน ?

 1. รามพราหมณ์
 2. โภชพราหมณ์
 3. โกณฑัญญพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

๑๖. ในวันแรกนาขวัญ เจ้าชายสิทธัตถะนั่งเจริญอานาปานสติภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นหว้า
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นไทร
 4. ต้นจิก

๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดา ของกษัตริย์เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. เทวทหะ
 4. กบิลพัสดุ์

๑๘. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๔๕ ปี

๑๙. ผู้ใด น้อมนำผ้ากาสาวพัสตร์เข้าไปถวายเจ้าชายสิทธัตถะในวันผนวช ?

 1. ฆฏิการพรหม
 2. ท้าวสักกะ
 3. สหัมบดีพรหม
 4. พระบิดา

๒๐. หลังผนวชพระมหาบุรุษทรงรับปฏิญญา ของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พระเจ้าชยเสนะ
 2. พระเจ้าสีหหนุ
 3. พระเจ้าอัญชนะ
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๒๑. เพราะเหตุใด พระมหาบุรุษจึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ?

 1. ไม่ใช่ทางสวรรค์
 2. ไม่ใช่ทางพรหมโลก
 3. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
 4. ไม่ใช่ทางมีฤทธิ์

๒๒. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลาทั้งสิ้นกี่ปี ?

 1. ๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๔๕ ปี

๒๓. พระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๒๔. หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขในที่ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกี่วัน ?

 1. ๒๙ วัน
 2. ๓๙ วัน
 3. ๔๙ วัน
 4. ๕๙ วัน

๒๕. บุคคลผู้เปรียบเหมือนบัวเสมอน้ำ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆฏิตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๖. ยสกุลบุตร เป็นบุตรของเศรษฐีเมืองใด ?

 1. เทวทหะ
 2. กบิลพัสดุ์
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๒๗. บุคคลใด เป็นเตวาจิกอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา ?

 1. โสตถิยะ
 2. ตปุสสะ
 3. ภัลลิกะ
 4. บิดาพระยสะ

๒๘. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. สหายยสกุลบุตร
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๙. พระเจ้าพิมพิสารได้พบกับพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. อัมพวัน

๓๐. วัดใด ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. อัมพวัน

๓๑. โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. สัญชัย
 2. อุปติสสะ
 3. สุภัททะ
 4. ทีฆนขะ

๓๒. พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญา ?

 1. พระยสะ
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๓. พระสาวกองค์ใด มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธองค์ ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระคยากัสสปะ
 3. พระนทีกัสสปะ
 4. พระมหากัสสปะ

๓๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ สถานที่ใด ?

 1. อิสิปตนมฤคทายวัน
 2. ลัฏฐิวัน
 3. เวฬุวัน
 4. เชตวัน

๓๕. สิ่งใด ที่ราธพราหมณ์เคยถวายแก่พระสารีบุตรเถระ ?

 1. ข้าว ๑ ทัพพี
 2. แกง ๑ ถ้วย
 3. ผัก ๑ กำ
 4. จีวร ๑ ผืน

๓๖. พระพุทธบิดาฟังมหาธรรมปาลชาดกแล้ว สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงกินนรีชาดก โปรดสตรีพระนางใด ?

 1. ปชาบดี
 2. กีสาโคตมี
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๓๘. วัดใด ในแคว้นโกศลที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่จำพรรษามากที่สุด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๙. พระอรหัตสาวกองค์ใด เป็นปัจฉิมสักขิสาวก ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระราธะ
 4. พระสุภัททะ

๔๐. พระเถระใด ได้รับมอบหมายให้ไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์ ?

 1. พระอนุรุทธ์
 2. พระอานนท์
 3. พระราธะ
 4. พระสุภัททะ

๔๑. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในครั้งพุทธกาล เพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

 1. ละลัทธิเดิม
 2. เสริมดวงชะตา
 3. ให้เทวดาคุ้มครอง
 4. ป้องกันอันตราย

๔๒. ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ต้องสมาทานศีลใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีลอุโบสถ
 4. ศีล ๑๐

๔๓. วันใด ที่พระอรหันต์ขีณาสพ ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๔. การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับข้อใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. การประกอบพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. ก่อนสุโขทัย
 2. สุโขทัย
 3. อยุธยา
 4. ธนบุรี

๔๖. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเช่นใด ?

 1. ถวายทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญจิตภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง … เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. ถวายสังฆทาน
 2. บูชาข้าวพระพุทธ
 3. ลาข้าวพระพุทธ
 4. นิมนต์พระ

๔๘. การถวายแบบเจาะจงผู้รับ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปาฏิบุคลิกทาน
 2. สังฆทาน
 3. กาลทาน
 4. วิหารทาน

๔๙. การประเคนภัตตาหารที่ถูกต้องควรอยู่ห่างจากพระภิกษุ ประมาณกี่ศอก ?

 1. ๑ ศอก
 2. ๒ ศอก
 3. ๓ ศอก
 4. ๔ ศอก

๕๐. กษัตริย์พระนามว่าอะไร เป็นต้นแบบของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ ?

 1. ปเสนทิโกศล
 2. พิมพิสาร
 3. สุทโธทนะ
 4. จัณฑปัชโชต