ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2543

1. ชมพูทวีปในปัจจุบัน ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง ?

 • อินเดีย – เนปาล – ปากีสถาน – บังคลาเทศ
 • อินเดีย – ภูฐาน – อินโดนีเซีย – มาเลเซีย
 • อินเดีย – เนปาล – ศรีลังกา – อัฟกานิสถาน
 • อินเดีย – เนปาล – จีน – อินโดนีเซีย

2. ชนชาติใด อาศัยอยู่ก่อนในชมพูทวีป ?

 • ปากีสถาน
 • สักกะ
 • ศรีลังกา
 • มิลักขะ

3. ศาสนาพราหมณ์ มีคัมภีร์ชื่ออะไร ?

 • ไตรปิฎก
 • ไตรสิกขา
 • ไตรสรณะ
 • ไตรเพท

4. พระโพธิสัตว์ ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ?

 • ดุสิต
 • ยามา
 • ดาวดึงส์
 • นิมมานรดี

5. คำว่า “ มัธยมประเทศ และปัจจันตประเทศ ” หมายความว่าอย่างไร ?

 • ประเทศที่เป็นเอกราช และไม่มีเอกราช
 • จังหวัดส่วนกลางและจังหวัดรอบนอก
 • จังหวัดที่มีความเจริญ และไม่มีความเจริญ
 • ทั้งสอง เป็นจังหวัดเดียวกัน

6. ในวรรณะทั้ง 4 วรรณะใดถือตนว่าสูง ?

 • กษัตริย์ – ศูทร
 • พราหมณ์ – แพศย์
 • แพศย์ – กษัตริย์
 • กษัตริย์ – พราหมณ์

7. พระพุทธบิดา พระนามว่าอย่างไร ?

 • สุทโธทนะ
 • โธโตทนะ
 • อมิโตทนะ
 • สุกโกทนะ

8. สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศใด ?

 • เนปาล
 • ปากีสถาน
 • ศรีลังกา
 • อินเดีย

9. เมื่อพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ พระมารดาทรงสุบินว่าอย่างไร ?

 • เทวดามาเกิด
 • พญาช้างเผือกชูดอกบัวขาว
 • พราหมณ์นำขันเงินมามอบให้
 • ได้เพชรเม็ดงามในมหาสมุทร

10. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?

 • วันแสดงธรรมครั้งแรก
 • วันปรินิพพาน
 • วันประสูติ
 • วันปลงอายุสังขาร

11. ใครเป็นผู้ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นคนแรก ?

 • อาฬารดาบส
 • อุทกดาบส
 • โกณฑัญญพราหมณ์
 • อสิตดาบส

12. เทวทูต 4 อันเป็นมูลเหตุในการเสด็จออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้แก่อะไรบ้าง ?

 • คนเกิด – คนแก่ – คนเจ็บ – คนตาย
 • คนแก่ – คนเจ็บ – คนตาย – สมณ
 • คนแก่ – คนเจ็บ – คนตาย – ความทุกข์
 • คนแก่ – คนเจ็บ – คนตาย – ความสุข

13. เมื่อบรรพชาแล้ว ได้พบกับใครผู้จะมอบราชสมบัติให้กึ่งหนึ่ง ?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • พระเจ้าลิจฉวี
 • พระเจ้าอุชเชนี
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล

14. ทรงศึกษาจากสำนักอุทกดาบส สำเร็จชั้นไหน ?

 • อริยสัจ 4
 • ญาณ 3
 • สมาบัติ 7
 • สมาบัติ 8

15. พญามารได้ยกพลเสนามารมาผจญพระองค์ ๆ ทรงต่อสู้ด้วยอะไร ?

 • พระบารมี 10 ทัศ
 • พระบารมี 30 ทัศ
 • พระบารมี 37 ทัศ
 • พระบารมี 42 ทัศ

16. ผู้ถวายข้าวมธุปายาส ได้แก่ใคร ?

 • นางสุจิตรา
 • นางสุชาดา
 • นางสุธัมมา
 • นางสุนันทา

17. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?

 • ปัญญา
 • อริยสัจ
 • สติ
 • สมาธิ

18. สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ได้แก่…?

 • สถานที่เคยบำเพ็ญทุกรกิริยา
 • สถานที่เคยเสวยวิมุตติสุข
 • สถานที่เคยบิณฑบาต
 • สถานที่ไปแสดงธรรม

19. พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างไร จึงรับคำอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหม เพื่อจะแสดงธรรม ?

 • วรรณ 4 ของอินเดีย
 • ดอกบัว 4 เหล่า เปรียบปัญญาคน
 • อริยสัจ 4 ของจริงอันประเสริฐ
 • อิทธิบาท 4 คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ

20. พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก มีชื่อว่าอย่างไร ?

 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • มงคลสูตร

21. ใครเป็นพระสาวกองค์แรก ของพระพุทธองค์ ?

 • พระวัปปะ
 • พระภัททิยะ
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระอัสสชิพระ

22. ปัญจวัคคีย์สำเร็จพระอรหันต์ เพราะฟังพระสูตรอะไร ?

 • อาทิตตปริยายสูตร
 • มงคลสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

23. คำว่า “ ธรรมจักษุ ” หมายถึง…?

 • ได้ดวงตาเห็นธรรม
 • ได้เป็นพระอรหันต์
 • ได้สรณคมน์
 • ได้ความเลื่อมใส

24. ใจความแห่งอนัตตลักขณสูตร กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

 • อายตนะ 6 เป็นอัตตา
 • ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา
 • ธาตุ 4 เป็นอนัตตา
 • ขันธ์ 5 เป็นอัตตา

25. “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” เป็นคำพูดของใคร ?

 • ยสกุลบุตร
 • โกณฑัญญะ
 • อุปติสสะ
 • โกลิตะ

26. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์ ?

 • 5 องค์
 • 10 องค์
 • 60 องค์
 • 61 องค์

27. พวกชฎิล นับถือบูชาอะไร ?

 • บูชาวัตถุนิยม
 • บูชาผู้สูงอายุ
 • บูชาดาวพระเคราะห์
 • บูชาไฟ

28. ผู้ปรารถนาเห็นพระอรหันต์ คนแรกคือใคร ?

 • พระเจ้าสุทโธทนะ
 • พระนางปชาบดี
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • พระเจ้าพิมพิสาร

29. ใคร ต่อมาได้เป็นอัครสาวก ?

 • อนาถปิณฑิกะ
 • จิตตคฤหบดี
 • วิสาขอุบาสก
 • อุปติสสะ

30. บุคคลผู้ถวายวัดแห่งแรก คือใคร ?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • มหาอุบาสิกา
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • นางวิสาขา

31. โอวาทปาฏิโมกข์ พระองค์ทรงแสดงที่ไหน ?

 • เวฬุวนาราม
 • นิโครธาราม
 • โฆสิตาราม
 • เชตวันมหาวิหาร

32. พระสาวกองค์ใด ถือว่าเป็นยอดกตัญญู ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระมหาโมคคัลลานะ
 • พระสารีบุตร
 • พระอัสสชิ

33. พระมหากัสสปะพบพระพุทธเจ้า ณ ที่ใด ?

 • พหุปุตตนิโครธ
 • ศรีมหาโพธิ์
 • มุจลินท์
 • ราชายตนะ

34. ในท่ามกลางพระประยูรญาติ พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ?

 • มหาชนกชาดก
 • เวสสันตรชาดก
 • อัฏฏกชาดก
 • เตมิยชาดก

35. ตามพระพุทธประวัติ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่อย่าง ?

 • 5 อย่าง
 • 6 อย่าง
 • 7 อย่าง
 • 8 อย่าง

36. คำว่า “ ปลงอายุสังขาร ” หมายถึงอะไร

 • การรู้ตัวว่าต้องตาย
 • การตั้งใจที่จะปรินิพพาน
 • การต่ออายุสังขาร
 • การบอกลาชีวิต

37. ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย แก่พระพุทธองค์ ?

 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • วิสาขา
 • นางสุชาดา
 • นายจุนทะ

38. สังเวชนียสถาน ได้แก่…?

 • สัตตมหาสถาน
 • รัตนจงกรม
 • สถานที่ตรัสรู้
 • แม่น้ำคงคา

39. พรหมทัณฑ์ พระพุทธองค์ตรัสให้ลงโทษแก่ใคร ?

 • พระฉันนะ
 • พระยสะ
 • พระอนุรุทธะ
 • พระราธะ

40. การจัดรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

 • การสันทนาการ
 • การสัมมนา
 • การเสวนา
 • การสังคายนา

41. แบบอย่าง หรือแบบแผน ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 • ศาสนปฏิบัติ
 • ศาสนธรรม
 • ศาสนศึกษา
 • ศาสนพิธี

42. บุญพิธี แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

 • 2 ประเภท
 • 3 ประเภท
 • 4 ประเภท
 • 5 ประเภท

43. การถวายทานเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เรียก… ?

 • อามิสทาน
 • ปาฏิบุคลิกทาน
 • วัตถุทาน
 • สังฆทาน

44. งานมงคลทุกประเภท นิยมใช้สายสิญจน์กี่เส้น ?

 • 3 เส้น
 • 5 เส้น
 • 7 เส้น
 • 9 เส้น

45. เจ้าภาพพึงกรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เริ่มคำว่า…?

 • ยะถา วาริวะหา …
 • สัพพีติโย …
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง …
 • สะทา โสตถี

46. เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทไหน ?

 • ยังกิญจิ วิตตัง …
 • เมตตัญจะ …
 • โพชฌังโค …
 • อเสวนา จะ

47. ทำบุญงานอะไร เจ้าภาพไม่ต้องตั้งขันน้ำมนต์ ?

 • งานทำบุญอายุ
 • งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • งานฉลองพระพุทธรูป
 • งานทำบุญ 7 วัน

48. ทานประเภทใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก ?

 • ปาฏิบุคลิกทาน
 • กาลทาน
 • สังฆทาน
 • ธรรมทาน

49. กาลทาน คือทานเช่นใด ?

 • ผ้าป่า
 • ภัตตาหาร
 • สังฆทาน
 • กฐินทาน

50. การเจริญพระพุทธมนต์ ใช้สำหรับงานเช่นใด ?

 • งานอวมงคล
 • งานศพ
 • งานมงคล
 • งานทำบุญวันสารท