ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. วรรณะศูทร ได้แก่บุคคลกลุ่มใด ?

 1. นักรบ
 2. นักบวช
 3. พ่อค้า
 4. กรรมกร

๒. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในแคว้นใด ?

 1. สักกะ
 2. โกลิยะ
 3. ภัคคะ
 4. วิเทหะ

๓. พราหมณ์ใดทำนายว่าสิทธัตถกุมารจะเสด็จออกผนวชแน่นอน ?

 1. รามะ
 2. ลักษณะ
 3. โภชะ
 4. โกณฑัญญะ

๔. ในพิธีแรกนาขวัญ สิทธัตถกุมารเจริญอานาปานัสสติ ณ ที่ใด ?

 1. ใต้ต้นโพธิ์
 2. ใต้ต้นไทร
 3. ใต้ต้นไผ่
 4. ใต้ต้นหว้า

๕. สิทธัตถกุมารอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. คงคา
 3. อโนมา
 4. ยมุนา

๖. กษัตริย์พระองค์ใดทูลขอว่า ถ้าตรัสรู้แล้ว ขอให้เสด็จมาเทศนาโปรด ?

 1. พิมพิสาร
 2. อุเทน
 3. สุทโธทนะ
 4. พรหมทัต

๗. พระมหาบุรุษบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๘. ผู้ใดกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม ?

 1. ผกาพรหม
 2. สหัมบดีพรหม
 3. ท้าวสักกะ
 4. ฆฏิการพรหม

๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่บุคคลกลุ่มใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ฉัพพัคคีย์

๑๐. “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. อุปติสสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. ปิบผลิมาณพ

๑๑. ชฎิล ๓ พี่น้อง นับถือลัทธิบูชาสิ่งใด ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ลม
 4. ไฟ

๑๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร แก่บุคคลกลุ่มใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ฉัพพัคคีย์

๑๓. พระเจ้าพิมพิสารสดับธรรมครั้งแรก สำเร็จเป็นพระอริยะชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๑๔. วัดเวฬุวัน คือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. ไพสาลี
 4. พาราณสี

๑๕. พระสารีบุตร ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีปัญญามาก
 3. มีความเพียรมาก
 4. มีศรัทธามาก

๑๖. พระเถระรูปใด มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธองค์ ?

 1. พระมหานามะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระกัจจายนะ

๑๗. หลังตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ทรงประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่วัดใด ?

 1. วัดเชตวัน
 2. วัดอัมพวัน
 3. วัดเวฬุวัน
 4. วัดบุพพาราม

๑๘. เศรษฐีใด ทูลขอสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์เป็นครั้งแรก ?

 1. ราชคหกะ
 2. อนาถบิณฑิกะ
 3. ธนัญชัย
 4. โฆสกะ

๑๙. พระเถระรูปใด ได้รับสรรเสริญว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๒๐. สิงคาลกมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก เพราะฟังธรรมเรื่องใด ?

 1. ทิศ ๔
 2. ทิศ ๖
 3. ทิศ ๘
 4. ทิศ ๑๐

๒๑. พระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เสด็จประทับ ณ ที่ใด ?

 1. เชตวนาราม
 2. บุพพาราม
 3. เวฬุวนาราม
 4. นิโครธาราม

๒๒. มหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ขันติ
 4. เมตตา

๒๓. พระเถระรูปใด บวชเพราะความเกรงพระทัยพระพุทธเจ้า ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระฉันนะ
 3. พระนันทะ
 4. พระอานนท์

๒๔. ผู้จะบวชต้องขออนุญาตมารดาบิดาก่อน มีต้นเหตุมาจากใคร ?

 1. พระราหุล
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระยสะ
 4. พระอานนท์

๒๕. เศรษฐีใด ชื่อว่ามีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา ?

 1. ราชคหกะ
 2. อนาถบิณฑิกะ
 3. ธนัญชัย
 4. โฆสกะ

๒๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ ที่ใด ?

 1. สีตะวัน
 2. เวฬุวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. อัมพวัน

๒๗. สตรีใด ถวายอารามสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จปรินิพพาน ?

 1. นางอุตตรา
 2. นางอัมพปาลี
 3. นางสุปปวาสา
 4. นางสิริมา

๒๘. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?

 1. เวฬุวคาม
 2. ภัณฑุคาม
 3. อัมพคาม
 4. ชัมพุคาม

๒๙. ตามพุทธประวัติ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่อย่าง ?

 1. ๕ อย่าง
 2. ๖ อย่าง
 3. ๗ อย่าง
 4. ๘ อย่าง

๓๐. พระพุทธเจ้าทรงรับปัจฉิมบิณฑบาตจากใคร ?

 1. นายฉันนะ
 2. นายจุนทะ
 3. นางสุชาดา
 4. นางวิสาขา

๓๑. ก่อนแสดงตนเป็นอุบาสก ปุกกุสมัลลบุตรเป็นสาวกของใคร ?

 1. อสิตดาบส
 2. อาฬารดาบส
 3. อุทกดาบส
 4. สรทดาบส

๓๒. การบรรทมสีหไสยาสน์ มีลักษณะการนอนตรงกับข้อใด ?

 1. นอนตะแคงซ้าย
 2. นอนตะแคงขวา
 3. นอนหงาย
 4. นอนคว่า

๓๓. ถูปารหบุคคล มีกี่ประเภท ?

 1. ๓ ประเภท
 2. ๔ ประเภท
 3. ๕ ประเภท
 4. ๖ ประเภท

๓๔. พระเถระรูปใด ให้การบรรพชาแก่สุภัททปริพาชก ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอุปวาณะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอุบาลี

๓๕. พระเถระรูปใด ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ?

 1. พระสุภัททะ
 2. พระฉันนะ
 3. พระเทวทัต
 4. พระอุทายี

๓๖. พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๔๕ ปี
 2. ๘๐ ปี
 3. ๑๐๐ ปี
 4. ๑๒๐ ปี

๓๗. พระพุทธดำรัสที่ตรัสเป็นครั้งสุดท้าย เรียกว่าอะไร ?

 1. ปฐมโอวาท
 2. มัชฌิโมวาท
 3. ปัจฉิมโอวาท
 4. นวโกวาท

๓๘. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ที่ใด ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. ลัฏฐิวัน
 3. เชตวัน
 4. สาลวโนทยาน

๓๙. พราหมณ์ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ มีชื่อว่าอะไร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. ราธะ
 3. โทณะ
 4. รามะ

๔๐. สถูปที่บรรจุคัมภีร์พระไตรปิฎก จัดเป็นเจดีย์ชนิดใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. บริโภคเจดีย์
 3. อุทเทสิกเจดีย์
 4. ธรรมเจดีย์

๔๑. ผู้ก่อตั้งศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสดา
 2. ศาสนิก
 3. สาวก
 4. สาวิกา

๔๒. โต๊ะหมู่บูชา นิยมตั้งด้านใดของพระสงฆ์ ?

 1. ด้านหน้า
 2. ด้านหลัง
 3. ด้านขวา
 4. ด้านซ้าย

๔๓. เครื่องทองน้อย นิยมใช้ในพิธีทำบุญเช่นใด ?

 1. ขึ้นบ้านใหม่
 2. คล้ายวันเกิด
 3. แต่งงาน
 4. ฉลองอัฐิ

๔๔. วันทา หมายถึงกิริยาแสดงความเคารพลักษณะใด ?

 1. ประนมมือ
 2. ไหว้
 3. กราบ
 4. คานับ

๔๕. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์ ?

 1. องค์ ๓
 2. องค์ ๔
 3. องค์ ๕
 4. องค์ ๘

๔๖. ผู้ประเคนของถวายพระสงฆ์ ควรอยู่ห่างประมาณเท่าใด ?

 1. หนึ่งคืบ
 2. หนึ่งศอก
 3. หนึ่งเมตร
 4. หนึ่งวา

๔๗. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันสำคัญใด ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันอาสาฬหบูชา

๔๘. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับข้อใด ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันอาสาฬหบูชา

๔๙. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเช่นใด ?

 1. ตักบาตร
 2. รักษาศีล
 3. ปฏิบัติธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. เทียนส่องธรรม ใช้จุดในพิธีใด ?

 1. ไหว้พระ
 2. สมาทานศีล
 3. ฟังเทศน์
 4. ปฏิบัติธรรม