ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร ?

 1. นักบวช
 2. พระพุทธเจ้า
 3. นักพรต
 4. พระปัจเจกพุทธเจ้า

พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำให้เกิดชนชั้นใด ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

นครกบิลพัสดุ์ มีความสัมพันธ์กับนครใด ?

 1. สาวัตถี
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. ราชคฤห์

ผู้ใด ไม่ใช่พระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. พระเจ้าโอกกากราช
 2. พระเจ้าชยเสน
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. พระเจ้าอัญชนะ

วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอาสาฬหบูชา
 4. วันอัฏฐมีบูชา

สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?

 1. เนปาล
 2. ปากีสถาน
 3. ศรีลังกา
 4. อินเดีย

เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ ?

 1. ๓๑ ประการ
 2. ๓๒ ประการ
 3. ๓๗ ประการ
 4. ๓๘ ประการ

เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?

 1. ดาบสเข้าเฝ้า
 2. ขุดสระบัว
 3. ขนานพระนาม
 4. ได้ฌาน

พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. มีวาสนา
 2. มีรูปงาม
 3. มีความต้องการสำเร็จ
 4. มียศศักดิ์

พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์ ?

 1. กัญจนา
 2. ยโสธรา
 3. พิมพา
 4. ปชาบดีโคตมี

เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวช ใครนำบาตรมาถวาย ?

 1. มหาพรหม
 2. ฆฏิการพรหม
 3. ท้าวธตรฐ
 4. ท้าวกุเวร

เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด ?

 1. อธิษฐานเพศ
 2. เอหิภิกขุ
 3. รับสรณะ
 4. ญัตติกรรม

หลังบรรพชาแล้ว พระมหาบุรุษทรงศึกษาในสำนักของใครก่อน ?

 1. กาฬเทวิลดาบส
 2. กบิลดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อุทกดาบส

อัตตกิลมถานุโยค คืออะไร ?

 1. ทรมานตน
 2. เสวยกามสุข
 3. ทำความเพียร
 4. เจริญภาวนา

พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ?

 1. คยาสีสะ
 2. อุรุเวลาเสนานิคม
 3. อนุปิยอัมพวัน
 4. ลัฎฐิวัน

ใครเป็นพยานการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?

 1. อาฬารดาบส
 2. อุทกดาบส
 3. ฉันนอำมาตย์
 4. ปัญจวัคคีย์

พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปี จึงตรัสรู้ ?

 1. ๕ ปี
 2. ๖ ปี
 3. ๗ ปี
 4. ๘ ปี

ข้อใด ไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ ?

 1. อรดี
 2. ราคา
 3. ตัณหา
 4. อิสสา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. อัสสัตถพฤกษ์
 2. ชัยพฤกษ์
 3. ราชพฤกษ์
 4. กัลปพฤกษ์

สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด ?

 1. อริยสัจ
 2. อริยมรรค
 3. บารมี
 4. ปฏิจจสมุปบาท

พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใคร เป็นอันดับแรก ?

 1. อาฬารดาบส
 2. ปัญจวัคคีย์
 3. อุทกดาบส
 4. ตปุสสะ-ภัลลิกะ

เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์ ?

 1. ๕ องค์
 2. ๑๑ องค์
 3. ๖๑ องค์
 4. ๘๐ องค์

พระอริยสาวกองค์แรก คือใคร ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 4. พระอัสสชิ

พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร ?

 1. พระยส
 2. พ่อพระยส
 3. แม่พระยส
 4. เพื่อนพระยส

ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. พระยสะ

พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. ปริพาชก

บริวารพระเจ้าพิมพิสารเคารพพระพุทธเจ้าเพราะใคร ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระยส
 4. พระวัปปะ

ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. นางมัลลิกา
 3. อนาถปิณฑิกะ
 4. นางวิสาขา

พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคเรื่องใด ?

 1. ความหิว
 2. ความร้อน
 3. ความเหนื่อย
 4. ความง่วง

พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร ?

 1. นันทมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. สิงคาลมาณพ
 4. อุปติสสมาณพ

พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?

 1. ภัณฑุคาม
 2. เวฬุวคาม
 3. กัลลวาลมุตตคาม
 4. หัตถีคาม

พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน ?

 1. ๓ เดือน
 2. ๔ เดือน
 3. ๕ เดือน
 4. ๖ เดือน

พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร ?

 1. พระฉันนะ
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระสุภัททะ
 4. พระวักกลิ

ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. ธรรมวินัย

พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. สามัคคี
 2. กตัญญู
 3. ความไม่ประมาท
 4. ความอดทน

พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระจุดไม่ติด เพราะรอใคร ?

 1. พระฉันนะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. สัมมนา
 2. สังคายนา
 3. สาธยาย
 4. สันนิบาต

เดียรถีย์ปลอมบวชมาก เป็นเหตุให้ทำสังคายนาครั้งใด ?

 1. ครั้งที่ ๑
 2. ครั้งที่ ๒
 3. ครั้งที่ ๓
 4. ครั้งที่ ๔

ศาสนพิธี

ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา มีคำเรียกว่าอะไร ?

 1. พุทธชยันตี
 2. พุทธสาวก
 3. พุทธมามกะ
 4. พุทธบุตร

ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?

 1. ช่วยเหลือคน
 2. ดูแลบุพการี
 3. ปล่อยปลา
 4. รักษาศีล

ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช เป็นพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณณกพิธี

พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำว่าอะไร ?

 1. อาราธนา
 2. นมัสการ
 3. กราบเรียน
 4. เรียนเชิญ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย เป็นคำอะไร ?

 1. กรวดน้ำ
 2. บูชาพระ
 3. อาราธนาศีล
 4. อาราธนาธรรม

การถวายทานแก่ใคร จัดเป็นสังฆทาน ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. เจ้าอาวาส
 3. พระสงฆ์
 4. พระที่นับถือ

ข้อใด เป็นกาลทานที่จำกัดเวลาถวาย ?

 1. สังฆทาน
 2. ธรรมทาน
 3. วัตถุทาน
 4. กฐินทาน

กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ มีคำเรียกว่าอะไร ?

 1. น้อมถวาย
 2. ประเคน
 3. นำถวาย
 4. อังคาส

การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์ ?

 1. องค์ ๓
 2. องค์ ๔
 3. องค์ ๕
 4. องค์ ๘