ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาใด ?

 1. เวภาระ
 2. อิสิคิริ
 3. หิมาลัย
 4. คิชฌกูฏ

๒. การปกครองในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๓. ชนชาติใด เป็นเจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ?

 1. มิลักขะ
 2. อริยกะ
 3. ศากยะ
 4. โกลิยะ

๔. ชนชั้นใด ถูกจัดว่าต่ำสุดในชมพูทวีป ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๕. ลัทธิความเชื่อของคนในชมพูทวีป มีกี่อย่าง ?

 1. ๑ อย่าง
 2. ๒ อย่าง
 3. ๓ อย่าง
 4. ๔ อย่าง

๖. แคว้นสักกะ มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. ราชคฤห์
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๗. พระพุทธเจ้า เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๘. พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางใด ?

 1. กัญจนา
 2. ยโสธรา
 3. สิริมหามายา
 4. ปชาบดี

๙. พระโพธิสัตว์ได้รับขนานพระนามว่าสิทธัตถะ เมื่อประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๑๐. พระน้านางที่ทรงรับเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ มีชื่อว่าอะไร ?

 1. พระนางปมิตา
 2. พระนางอมิตา
 3. พระนางมายา
 4. พระนางปชาบดี

๑๑. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้เข้าศึกษาศิลปวิทยาครั้งแรกกับครูท่านใด ?

 1. วิศวามิตร
 2. ปูรณกัสสปะ
 3. มักขลิโคศาล
 4. อชิตเกสกัมพล

๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะเข้าพิธีอภิเษกสมรส เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๓. พระนางยโสธรา ประสูติพระโอรสพระนามว่าอะไร ?

 1. สังกิจจะ
 2. สุมนะ
 3. โสปากะ
 4. ราหุล

๑๔. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช เมื่อมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๑๕. ข้อใด ไม่นับเข้าในเทวทูต ๔ ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๑๖. เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ที่ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. เนรัญชรา
 4. อโนมา

๑๗. อาจารย์ท่านใด ที่พระมหาบุรุษเข้าไปศึกษาด้วยเป็นคนแรก ?

 1. อาฬารดาบส
 2. อุททกดาบส
 3. อชิตเกสัมพล
 4. ปูรณกัสสปะ

๑๘. ข้อใด ไม่ใช่วิธีการบำเพ็ญทุกรกิริยา ?

 1. กดฟันด้วยฟัน
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. อดอาหาร
 4. กินอาหารตามปกติ

๑๙. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. นางขุชชุตตรา
 4. นางอุตตรา

๒๐. พระมหาบุรุษอธิษฐานลอยถาด ที่แม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. เนรัญชรา
 4. อโนมา

๒๑. พระมหาบุรุษอธิษฐานจะไม่ลุกจากที่นั่งหากยังไม่ตรัสรู้ ณ โคนต้นไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นไทร
 4. ต้นมุจรินทร์

๒๒. บุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เปรียบเหมือนบัวชนิดใด ?

 1. บัวพ้นน้ำ
 2. บัวเสมอน้ำ
 3. บัวจมน้ำ
 4. บัวจมโคลน

๒๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. ฉัพพัคคีย์

๒๔. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอะไร ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๒๕. พระปัญจวัคคีย์ ฟังอนัตตลักขณสูตรจบได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๖. พระสาวกองค์แรก สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขณะยังเป็นคฤหัสถ์ ตรงกับข้อใด ?

 1. พระยสะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอุบาลี

๒๗. อุบาสกคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ตรงกับข้อใด ?

 1. บิดาพระยสะ
 2. มารดาพระยสะ
 3. ภรรยาพระยสะ
 4. เพื่อนพระยสะ

๒๘. ชฎิล ๓ พี่น้อง ถือลัทธิบูชาสิ่งใด ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ไฟ
 4. ลม

๒๙. แคว้นใด ที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระศาสนาเป็นแห่งแรก ?

 1. แคว้นมคธ
 2. แคว้นกาสี
 3. แคว้นโกศล
 4. แคว้นวัชชี

๓๐. วัดใด ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย ?

 1. วัดบุพพาราม
 2. วัดนิโครธาราม
 3. วัดเวฬุวัน
 4. วัดเชตวัน

๓๑. อุปติสสปริพาชกเกิดดวงตาเห็นธรรม เพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๓๒. พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ตรงกับข้อใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอุบาลี

๓๓. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิบผลิมาณพ ด้วยโอวาทกี่ข้อ ?

 1. ๑ ข้อ
 2. ๒ ข้อ
 3. ๓ ข้อ
 4. ๔ ข้อ

๓๔. มหาสันนิบาตแห่งพระอรหันตสาวก เกิดขึ้นที่วัดใด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดนิโครธาราม
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดเชตวัน

๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงทิศ ๖ โปรดมาณพใด ?

 1. อุปติสสมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. ปิบผลิมาณพ
 4. สิงคาลกมาณพ

๓๖. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 1. สามเณรราหุล
 2. สามเณรสังกิจจะ
 3. สามเณรโสปากะ
 4. สามเณรสุมนะ

๓๗. เศรษฐีท่านใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยการให้ทาน ?

 1. อนาถบิณฑิกะ
 2. ราชคหกะ
 3. เมณฑกะ
 4. ธนัญชัย

๓๘. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นพุทธอุปัฏฐาก ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระอุบาลี

๓๙. พระโอวาทที่ประทานไว้ตลอด ๔๕ พรรษา รวมลงในเรื่องใด ?

 1. ความอดทน
 2. ความขยัน
 3. ความเพียร
 4. ความไม่ประมาท

๔๐. เมืองใด เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?

 1. เมืองกุสินารา
 2. เมืองสาวัตถี
 3. เมืองพาราณสี
 4. เมืองไพสาลี

๔๑. ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเรา ตรงกับข้อใด ?

 1. พุทธมามกะ
 2. ธรรมมามกะ
 3. สังฆมามกะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. มหาสันนิบาตแห่งพระอรหันตสาวก เกิดขึ้นตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๓. ในวันวิสาขบูชา ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ตักบาตร
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าอะไร ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๖. พิธีถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?

 1. ๒ ประเภท
 2. ๓ ประเภท
 3. ๔ ประเภท
 4. ๕ ประเภท

๔๗. การอภิวาท ตรงกับกิริยาในข้อใด ?

 1. นั่งคุกเข่า
 2. ประนมมือ
 3. ไหว้
 4. กราบ

๔๘. การจุดธูปที่โต๊ะหมู่บูชาเป็นเครื่องหมายบูชารัตนะใด ?

 1. พุทธรัตนะ
 2. ธัมมรัตนะ
 3. สังฆรัตนะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. พรัหมา จะ โลกาธิปตี สหัมปะติ … เป็นคำอาราธนาพระสงฆ์ให้ทำสิ่งใด ?

 1. ให้ศีล ๕
 2. ให้ศีล ๘
 3. ให้สวดพระปริตร
 4. ให้แสดงธรรม

๕๐. การกรวดน้ำในศาสนพิธี เป็นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ใด ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย