ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. อนุพุทธประวัติว่าด้วยประวัติของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระปัจเจกพุทธะ
 3. พระอริยสาวก
 4. เจ้าลัทธิ

๒. สาวกรูปใดไม่มีประวัติปรากฏในอนุพุทธประวัติ ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระนางเขมา
 4. พระเทวทัต

๓. พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ?

 1. โคเผือก
 2. ม้าเผือก
 3. ช้างเผือก
 4. ลิงเผือก

๔. พระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรส ณ สถานที่ใด ?

 1. สาลวัน
 2. เวฬุวัน
 3. นันทวัน
 4. ลุมพินีวัน

๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วมีพระทัยเช่นใด ?

 1. ประทับใจ
 2. สงสาร
 3. แปลกใจ
 4. สลดใจ

๖. พญาวสวัตตีมารห้ามเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้ทำสิ่งใด ?

 1. ศึกษา
 2. ครองราชย์
 3. ออกบวช
 4. ประพาสอุทยาน

๗. สิ่งใดที่เจ้าชายสิทธัตถะใช้ตัดพระเกศโมลี ?

 1. มีดดาบ
 2. พระขรรค์
 3. มีดโกน
 4. กรรไกร

๘. การทรมานกายตนให้ลำบากเรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกรกิริยา
 2. กาลกิริยา
 3. อกาลกิริยา
 4. อากัปกิริยา

๙. อาหารชนิดใดที่นางสุชาดาถวายพระมหาบุรุษ ?

 1. ขนมงา
 2. ขนมกุมมาส
 3. ข้าวสาลี
 4. ข้าวมธุปายาส

๑๐. พระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นไทร
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นรัง

๑๑. หลังตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอยู่กี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๑๒. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. ไพศาลี
 4. กุสินารา

๑๓. พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๔. ก่อนบวช พระอัญญาโกณฑัญญะมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใด ?

 1. วิทยาศาสตร์
 2. โหราศาสตร์
 3. คณิตศาสตร์
 4. นิติศาสตร์

๑๕. สาวกรูปใดออกบวชตามพระมหาบุรุษเพราะมั่นใจในคำทำนายของตน ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๑๖. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. กตัญญู
 2. รัตตัญญู
 3. ธัมมัญญู
 4. กาลัญญู

๑๗. พระอุรุเวลกัสสปะเคยเป็นนักบวชลัทธิใด ?

 1. นิครนถ์
 2. ดาบส
 3. ชฎิล
 4. ปริพาชก

๑๘. พระอุรุเวลกัสสปะเคยถือลัทธิบูชาสิ่งใด ?

 1. เทพเจ้า
 2. นาค
 3. ผีบรรพบุรุษ
 4. ไฟ

๑๙. พระอุรุเวลกัสสปะเป็นที่นับถือของชาวเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. ราชคฤห์
 3. กบิลพัสดุ์
 4. ไพศาลี

๒๐. อาทิตตปริยายสูตรเป็นเทศนาว่าด้วยเรื่องใด ?

 1. ไฟคือของร้อน
 2. น้ำคือของเย็น
 3. โรคคือภัยร้าย
 4. เกิดคือทุกข์

๒๑. สาวกกลุ่มใดสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังอาทิตตปริยายสูตร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. สหายพระยสะ
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๒. สาวกองค์ใดเป็นกำลังสำคัญช่วยประกาศพระศาสนาในเมือง ราชคฤห์ ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระราหุล

๒๓. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. อยู่ป่าเป็นวัตร
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. มีบริวารมาก
 4. ทรงจีวรเศร้าหมอง

๒๔. พระสารีบุตรมีนามเดิมว่าอย่างไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. วัปปะ
 4. อัสสชิ

๒๕. พระสารีบุตรเกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๒๖. มารดาของอุปติสสมาณพมีชื่อว่าอะไร ?

 1. สุชาดา
 2. สารี
 3. โมคคัลลี
 4. สุปปวาสา

๒๗. ก่อนบวชพระสารีบุตรมีเพื่อนสนิทชื่อว่าอะไร ?

 1. อุปติสสะ
 2. โกลิตะ
 3. วัปปะ
 4. มหานามะ

๒๘. พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระวัปปะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๒๙. พระสารีบุตรบวชได้กี่วันจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?

 1. ๗ วัน
 2. ๑๕ วัน
 3. ๒๐ วัน
 4. ๓๐ วัน

๓๐. พระสารีบุตรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. มีบริวารมาก

๓๑. พระสารีบุตรนิพพานที่ใด ?

 1. ห้องครัว
 2. ห้องรับแขก
 3. ห้องที่เกิด
 4. ระเบียงบ้าน

๓๒. โกลิตะเป็นชื่อเดิมของพระสาวกองค์ใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระอานนท์

๓๓. โกลิตมาณพเป็นชาวเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. ราชคฤห์
 3. ไพศาลี
 4. กบิลพัสดุ์

๓๔. โกลิตมาณพเกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๓๕. โกลิตมาณพออกบวชพร้อมกับใคร ?

 1. อุปติสสมาณพ
 2. สิงคาลมาณพ
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. ปิปผลิมาณพ

๓๖. โกลิตมาณพออกบวชเพื่อหวังสิ่งใด ?

 1. เป็นเจ้าลัทธิ
 2. ผู้มีฤทธิ์
 3. มีชื่อเสียง
 4. ดับทุกข์

๓๗. พระสาวกองค์ใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามีฤทธิ์มาก ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๘. ภิกษุณีรูปใดมีความเกี่ยวพันเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระปชาบดีโคตมี
 2. พระนันทา
 3. พระเขมา
 4. พระปฏาจารา

๓๙. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ?

 1. พระปชาบดีโคตมี
 2. พระนันทา
 3. พระเขมา
 4. พระปฏาจารา

๔๐. พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรีสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรม จากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระนันทะ

๔๑. พระเขมาเถรีเคยเป็นพระมเหสีของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. ปเสนทิโกศล
 3. พิมพิสาร
 4. จัณฑปัชโชต

๔๒. พระเขมาเถรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีฤทธิ์มาก
 3. ทรงจำวินัย
 4. ทรงจีวรเศร้าหมอง

๔๓. ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราตรงกับข้อใด ?

 1. พุทธมามกะ
 2. ธรรมมามกะ
 3. สังฆมามกะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. วันจาตุรงคสันนิบาตตรงกับข้อใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๖. ประโยชน์ของศาสนพิธีคือข้อใด ?

 1. พิธีเรียบร้อย
 2. เพิ่มพูนศรัทธา
 3. รักษาวัฒนธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. ข้อใดเป็นส่วนประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ?

 1. ขันน้ำมนต์
 2. เทียนน้ำมนต์
 3. เครื่องทองน้อย
 4. หญ้าคา

๔๘. เครื่องสักการะบูชาที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี มี ๓ อย่างคือ… ?

 1. ธูป-เทียน-น้ำมนต์
 2. ธูป-เทียน-ดอกไม้
 3. ธูป-เทียน-พานพุ่ม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. คำว่า “อัญชลี” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. การประณมมือ
 2. การไหว้
 3. การกราบ
 4. นั่งกระโหย่ง

๕๐. การอาราธนาพระปริตรเพื่อให้พระสงฆ์ทำอะไร ?

 1. แสดงธรรม
 2. สวดอภิธรรม
 3. สวดมาติกา
 4. ผิดทุกข้อ