ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ?

ก. เรื่องศาสดา
ข. เรื่องพระพุทธเจ้า
ค. เรื่องนักพรต
ง. เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า

๒. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?

ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล

๓. สักกชนบท ตั้งอยู่ในตอนใดของชมพูทวีป ?

ก. เหนือ
ข. ใต้
ค. กลาง
ง. ปลาย

๔. อะไรเป็นอาชีพหลักของพวกศากยวงศ์ ?

ก. นักปกครอง
ข. ทหาร
ค. ทำสวน
ง. ทำนา

๕. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ?

ก. มัลละ
ข. ลิจฉวี
ค. โกลิยะ
ง. โกศล

๖. ผู้ใดไม่ใช่พระญาติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก. พระเจ้าโอกกากราช
ข. พระเจ้าชยเสน
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. พระเจ้าอัญชนะ

๗. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับวันใด ?

ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

๘. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติใต้ต้นไม้ใด ?

ก. ต้นโพธิ
ข. ต้นไทร
ค. ต้นสาละ
ง. ต้นหว้า

๙. หลังมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?

ก. พระนางกัญจนา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปชาบดี

๑๐. พระมหาบุรุษบรรพชาแล้วได้พบใครก่อน ?

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส

๑๑. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ?

ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน

๑๒. ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?

ก. อัตตกิลมถานุโยค
ข. กามสุขัลลิกานุโยค
ค. บำเพ็ญทุกรกิริยา
ง. มัชฌิมาปฏิปทา

๑๓. ต้นอัสสัตถพฤกษ์ คือต้นอะไร ?

ก. ต้นโพธิ
ข. ต้นไทร
ค. ต้นสาละ
ง. ต้นหว้า

๑๔. ใครเป็นพยานในการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?

ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. พระฉันนะ
ง. ปัญจวัคคีย์

๑๕. พระองค์ทรงปฏิบัติข้อใด จึงมีผลให้เกิดญาณ ในยามทั้ง ๓ ?

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา

๑๖. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ?

ก. อนิมิสเจดีย์
ข. รัตนจงกรมเจดีย์
ค. ต้นอชปาลนิโครธ
ง. ต้นราชายตนะ

๑๗. ใครไม่ใช่ธิดามารทั้ง ๓ ที่มาประโลมพระพุทธเจ้า ?

ก. อรดี
ข. ราคา
ค. ตัณหา
ง. ริษยา

๑๘. พระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมใด ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ หลังจากตรัสรู้ได้ ๗ วัน ?

ก. อริยสัจ ๒
ข. อริยมรรค ๘
ค. บารมี ๑๐
ง. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒

๑๙. เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ?

ก. ๒ เหล่า
ข. ๓ เหล่า
ค. ๔ เหล่า
ง. ๕ เหล่า

๒๐. พระพุทธเจ้า ดำริถึงใครที่ควรรับเทศนาเป็นอันดับแรก ?

ก. อุทกดาบส
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุปกาชีวก
ง. โกณฑัญญะ

๒๑. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. โอวาทปาฏิโมกข์

๒๒. ใครเป็นปฐมเอหิภิกขุอุปสัมปทา ?

ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอัญญาโกทัญญะ

๒๓. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ?

ก. ยสกุลบุตร
ข. มารดายสกุลบุตร
ค. บิดายสกุลบุตจ
ง. ภรรยายสกุลบุตร

๒๔. ใครเป็นพระอรหันต์ลำดับที่ ๗ ของโลก ?

ก. พระอัสสชิ
ข. พระมหานามะ
ค. พระยสะ
ง. พระปุณณชิ

๒๕. พระสาวกรุ่นแรกที่ประกาศพระศาสนาส่วนมากเป็นสหายใคร ?

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระยสะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระสารีบุตร

๒๖. ท่านจะพึงแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระภัททวัคคีย์
ค. พระสารีบุตร
ง. พระยสะ

๒๗. พระพุทธองค์แสดงธรรมอะไร โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ?

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. โอวาทปาฏิโมกข์

๒๘. ผู้ใด ทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้า ?

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอุรุเวลากัสสปะ
ค. พระนทีกัสสปะ
ง. พระคยากัสสปะ

๒๙. ใครเป็นผู้ถวายอารามแก่พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ?

ก. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง. วิสาขามหาอุบาสิกา

๓๐. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคในเรื่องใด ?

ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง

๓๑. พระพุทธเจ้าได้อัครสาวกทั้งสองที่แคว้นใด ?

ก. โกศล
ข. วัชชี
ค. มคธ
ง. มัลละ

๓๒. ผู้ใด ได้รับการบวชโดยโอวาท ๓ ข้อ ?

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสกุลบุตร
ง. พระสารีบุตร

๓๓. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ?

ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ

๓๔. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน กี่เดือน ?

ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน

๓๕. ใครหัวดื้อจึงถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ?

ก. พระกาฬุทายี
ข. พระฉันนะ
ค. พระวักกลิ
ง. พระวุฑฒบรรพชิต

๓๖. ใครเป็นปัจฉิมสาวก ?

ก. พระอานนท์
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระสุภัททะ

๓๗. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. ความสามัคคี
ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความอดทน

๓๘. พระสาวกรูปใด ไม่ได้อยู่หลังพุทธปรินิพพาน ?

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ

๓๙. วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ที่ประชุมรอใคร ?

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ

๔๐. พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป หลังสังคายนาครั้งใด ?

ก. ครั้งที่ ๑
ข. ครั้งที่ ๒
ค. ครั้งที่ ๓
ง. ครั้งที่ ๔


ศาสนพิธี

๔๑. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?

ก. ช่วยคนตาบอด
ข. ดูแลบุพการี
ค. บริจาคโลงศพ
ง. รักษาศีล

๔๒. การบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด จัดเข้าในพิธีใด ?

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี

๔๓. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย

๔๔. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?

ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพนับถือ
ค. ถวายสงฆ์ไม่เจาะจง
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง

๔๕. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?

ก. วันรู้ทั่วถึงธรรม
ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันเสด็จลงจากเทวโลก
ง. วันปรินิพพาน

๔๖. งานอวมงคล คืองานเช่นไร ?

ก. งานบวช
ข. งานโกนจุก
ค. งานแต่ง
ง. งานทำบุญอัฐิ

๔๗. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?

ก. ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
ข. ผู้รับศีลเป็นสรณะ
ค. ผู้อธิษฐานจำพรรษา
ง. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา

๔๘. เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?

ก. กราบครบองค์ ๓
ข. กราบครบองค์ ๔
ค. กราบครบองค์ ๕
ง. กราบครบองค์ ๖

๔๙. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์ ในด้านใด ?

ก. แสดงความกตัญญู
ข. อุทิศส่วนบุญ
ค. ให้เทวดารับรู้
ง. ให้เจ้ากรรมรับรู้

๕๐. วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา… เป็นคำอาราธนาอะไร ?

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาศีล