ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ประเทศใด อยู่ในดินแดนชมพูทวีปมาก่อน ?

 1. มาเลเชีย
 2. อินโดนีเชีย
 3. สิงคโปร์
 4. บังคลาเทศ

๒. ชาวอริยกะอพยพเข้าสู่ชมพูทวีปโดยข้ามเทือกเขาใด ?

 1. หิมาลัย
 2. คิชฌกูฏ
 3. เวภาระ
 4. อุสีลธชะ

๓. ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่ชนชาติ ?

 1. ๑ ชนชาติ
 2. ๒ ชนชาติ
 3. ๓ ชนชาติ
 4. ๔ ชนชาติ

๔. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ?

 1. ๑ วรรณะ
 2. ๒ วรรณะ
 3. ๓ วรรณะ
 4. ๔ วรรณะ

๕. ชนชาวชมพูทวีปพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิด แบ่งเป็นกี่ฝ่าย ?

 1. ๑ ฝ่าย
 2. ๒ ฝ่าย
 3. ๓ ฝ่าย
 4. ๔ ฝ่าย

๖. การทำนา ค้าขาย เป็นหน้าที่ของชนในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๗. พระเจ้าสุทโธทนะทรงครองราชสมบัติ สืบต่อจากกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. ชยเสนะ
 3. อัญชนะ
 4. สีหหนุ

๘. พระพุทธเจ้า เสด็จอุบัติในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๙. การกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิม เป็นธรรมเนียมของชนวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๐. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรส ณ สถานที่ใด ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. เวฬุวัน
 3. อัมพวัน
 4. เชตวัน

๑๑. พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ ขณะสิทธัตถะราชกุมารประสูตรได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๗ ปี

๑๒. สิทธัตถราชกุมารทรงอภิเษกสมรส กับสตรีพระนางใด ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๑๓. สิทธัตถราชกุมารเสด็จอยู่ครองเพศฆราวาส เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๔. ผู้ใด นำผ้ากาสาวพัสตร์เข้าไปถวายแก่สิทธัตถราชกุมาร ?

 1. ฆฎิกาพรหม
 2. ท้าวมหาพรหม
 3. พระบิดา
 4. นายฉันนะ

๑๕. หลังทรงผนวช พระมหาบุรุษประทับแรมที่อนุปิยอัมพวันประมาณกี่วัน ?

 1. ๔ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๖ วัน
 4. ๗ วัน

๑๖. กษัตริย์พระองค์ใด ที่ทรงเชื้อเชิญให้พระมหาบุรุษอยู่ครองราชสมบัติด้วย ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. อุเทน
 4. สุทโธทนะ

๑๗. อาฬารดาบส มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด ?

 1. พระสหาย
 2. พระญาติ
 3. สหชาติ
 4. อาจารย์

๑๘. ทุกรกริยา คือการปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ให้ลำบาก
 2. ให้มีสุข
 3. ให้คนนับถือ
 4. ให้มีฤทธิ์

๑๙. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางใด ?

 1. มนุษย์
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ตรัสรู้

๒๐. พระมหาบุรุษประทับนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิต ณ ใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นไทร
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นไผ่

๒๑. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบบัวที่จมอยู่ในโคลนตมกับบุคคลในข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๒. “เราได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว” พระพุทธเจ้าตรัสรู้แก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสกุลบุตร
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. ปิปผลิมาณพ

๒๓. อาฬารดาบสและอุทกดาบสไม่ได้ฟังธรรมก่อนบุคคลอื่นเพราะเหตุใด ?

 1. เพราะไม่รู้ข่าว
 2. เพราะถือมานะ
 3. เพราะไม่เชื่อ
 4. เพราะตาย

๒๔. ผู้ใด เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมขณะฟังปฐมเทศนา ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๕. “ที่นี่ไม่วุ่นว่ายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. วิมลกุลบุตร
 3. สุพาหุกุลบุตร
 4. ปุณณชิกุลบุตร

๒๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสะและสหาย
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๗. แคว้นใด ที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระศาสนาเป็นแห่งแรก ?

 1. แคว้นมคธ
 2. แคว้นกาสี
 3. แคว้นโกศล
 4. แคว้นวัชชี

๒๘. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์พร้อมพระสาวก กี่องค์ ?

 1. ๑๐๐๑ องค์
 2. ๑๐๐๒ องค์
 3. ๑๐๐๓ องค์
 4. ๑,๒๕๐ องค์

๒๙. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ ณ ที่ใด ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. ลัฏฐิวัน
 3. เชตวัน
 4. สาลวัน

๓๐. สวนใด ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังฆวาส ?

 1. สวนไผ่
 2. สวนเจ้าเชตุ
 3. สวนไผ่
 4. สวนมะม่วง

๓๑. “คนฉลาดจงไปหาพระสมณโคดม คนโง่จงมาหาเรา” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. อสิตดาบส
 2. อุปกาชีวก
 3. สัญชัยปริพาชก
 4. พราหมณ์พาวรี

๓๒. พระสารีบุตรได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. มีบริวารมาก

๓๓. การเผยแผ่พระศาสนาที่แคว้นมคธ ได้รับอุปถัมภ์จากกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. อุเทน
 4. สุทโธทนะ

๓๔. เพราะเหตุใด ปิปผลิมาณพจึงละทิ้งการครองเรือนออกบวช ?

 1. เบื่อหน่าย
 2. ไม่มีทุกข์
 3. สิ้นทรัพย์
 4. สิ้นกิเลส

๓๕. กาฬุทายีอำมาตย์ มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ?

 1. เป็นพระเชษฐา
 2. เป็นพระอนุชา
 3. เป็นพระสหาย
 4. เป็นสหชาติ

๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ณ เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. ไพสาลี
 4. กบิลพัสดุ์

๓๗. ผู้ใด ทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาทรงประกาศพระศาสนาที่เมืองสาวัตถี ?

 1. ราชคหกะ
 2. อนาถบิณฑิกะ
 3. กุมภโฆสกะ
 4. นางวิสาขา

๓๘. พระสาวกองค์ใด เป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระสุภัททะ

๓๙. เมืองใด เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ?

 1. ราชคฤห์
 2. กบิลพัสดุ์
 3. สาวัตถี
 4. กุสินารา

๔๐. สถานที่ใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?

 1. ที่ประสูติ
 2. ที่ตรัสรู้
 3. ที่ปลงอายุสังขาร
 4. ที่ตรัสรู้

๔๑. ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเรา ตรงกับข้อใด ?

 1. พุทธมามกะ
 2. ธรรมมามกะ
 3. สังฆมามกะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับข้อใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๓. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขาบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไร ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?

 1. ถวายทาน
 2. สมาทานศีล
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. คำว่า ทาน แปลว่าอะไร ?

 1. การให้
 2. การรักษา
 3. การตั้งใจมั่น
 4. การบริกรรม

๔๗. ศีลข้อว่า ปาณาติบาต เวระมะณี ได้แก่เจตนางดเว้นการกระทำใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุราเมรัย

๔๘. การอาราธนาพระปริตร เพื่อให้พระสงฆ์ทำอะไร ?

 1. แสดงธรรม
 2. สวดมาติกา
 3. สวดพระอภิธรรม
 4. เจริญพระพุทธมนต์

๔๙. การยกของถวายพระภิกษุ เรียกว่าอะไร ?

 1. ประเคน
 2. ประนม
 3. ประพรม
 4. ประคอง

๕๐. “อิทัง เม ญาตีนังโหตุ…” เป็นคำกล่าวในเวลาใด ?

 1. อาราธนาศีล
 2. อาราธนาธรรม
 3. อาราธนาพระปริตร
 4. กรวดน้ำ