ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบประวัติของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสาวก
 4. พระปัจเจกพุทธเจ้า

๒. ชมพูทวีปคืออาณาเขตประเทศใดในปัจจุบัน ?

 1. อิหร่าน
 2. เมียนมาร์
 3. อินเดีย
 4. ศรีลังกา

๓. ทวีปใดอยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย ?

 1. ชมพูทวีป
 2. ทวีปยุโรป
 3. ทวีปออสเตรเลีย
 4. ทวีปแอฟริกา

๔. ชมพูทวีปแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๕. ข้อใดไม่มีในมัธยมประเทศ ?

 1. การค้าขาย
 2. การศึกษา
 3. นักปราชญ์
 4. บ้านถูนคาม

๖. ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ?

 1. เงาะป่า
 2. มายา
 3. มิลักขะ
 4. อริยกะ

๗. ภูเขาใดที่ชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป ?

 1. คิชฌกูฏ
 2. อุสีรธชะ
 3. เวภาระ
 4. หิมาลัย

๘. ชนชาติใดอพยพไปตั้งถิ่นฐานในปัจจันตชนบท ?

 1. อริยกะ
 2. มิลักขะ
 3. มายา
 4. อาหรับ

๙. ชาวอริยกะเมื่อปกครองมัธยมประเทศได้แบ่งเป็นกี่แคว้น ?

 1. ๑๔ แคว้น
 2. ๑๕ แคว้น
 3. ๑๖ แคว้น
 4. ๑๗ แคว้น

๑๐. ชนในชมพูทวีปมีกี่วรรณะ ?

 1. ๑ วรรณะ
 2. ๒ วรรณะ
 3. ๓ วรรณะ
 4. ๔ วรรณะ

๑๑. ชนวรรณะใดทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๒. เจ้าลัทธิเป็นชนชั้นวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๓. พลเรือนทั่วไปจัดเป็นชนในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๔. วรรณะใดได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นรากหญ้า ?

 1. กษัตริย์
 2. แพศย์
 3. พราหมณ์
 4. ศูทร

๑๕. ข้อใดไม่จัดเข้าในวรรณะ ๔ ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. จัณฑาล

๑๖. ความเชื่อของชาวชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ฝ่าย ?

 1. ๑ ฝ่าย
 2. ๒ ฝ่าย
 3. ๓ ฝ่าย
 4. ๔ ฝ่าย

๑๗. ผู้ถือว่าตายแล้วสูญแบ่งออกเป็นกี่ฝ่าย ?

 1. ๒ ฝ่าย
 2. ๓ ฝ่าย
 3. ๔ ฝ่าย
 4. ๕ ฝ่าย

๑๘. พระเจ้าโอกกากราชมีพระราชธิดากี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๑๙. เมืองกบิลพัสดุ์มีชื่อเรียกตามดาบสใด ?

 1. กบิลดาบส
 2. อสิตดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อุทกดาบส

๒๐. พระราชธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้าโอกกากราชทรงเป็นต้นวงศ์ใด ?

 1. ศากยวงศ์
 2. โกลิยวงศ์
 3. โมริยวงศ์
 4. สยามวงศ์

๒๑. พระเจ้าสีหหนุมีพระราชโอรสกี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๒๒. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. สีหหนุ
 3. อัญชนะ
 4. ชยเสนะ

๒๓. เจ้าหญิงองค์ใดเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. ยโสธรา
 4. สิริมหามายา

๒๔. พระเจ้าสุทโธทนะทรงครองราชสมบัติต่อจากกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. สีหหนุ
 3. อัญชนะ
 4. ชยเสนะ

๒๕. พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์พระมารดากี่เดือน ?

 1. ๗ เดือน
 2. ๘ เดือน
 3. ๙ เดือน
 4. ๑๐ เดือน

๒๖. พระโพธิสัตว์ประสูติใต้ร่มไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นไทร
 3. ต้นมะม่วง
 4. ต้นโพธิ์

๒๗. สมัยใดพระโพธิสัตว์ทรงเปล่งอาสภิวาจา ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. ปลงสังขาร
 4. ปรินิพพาน

๒๘. ครั้นพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วทรงดำเนินไปได้กี่ก้าว ?

 1. ๖ ก้าว
 2. ๗ ก้าว
 3. ๘ ก้าว
 4. ๙ ก้าว

๒๙. สหชาติ สิ่งที่เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์คือข้อใด ?

 1. พระนางพิมพา
 2. พระอานนท์
 3. ต้นโพธิ์
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. อสิตดาบสเข้าเยี่ยมพระโพธิสัตว์ เมื่อประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๒ วัน
 3. ๓ วัน
 4. ๔ วัน

๓๑. อสิตดาบสทำนายลักษณะพระโพธิสัตว์ไว้กี่ประการ ?

 1. ๒ ประการ
 2. ๓ ประการ
 3. ๔ ประการ
 4. ๕ ประการ

๓๒. พระโพธิสัตว์ทรงได้รับการขนานนามว่าอย่างไร ?

 1. นันทะ
 2. อนุรุทธะ
 3. อานันทะ
 4. สิทธัตถะ

๓๓. พราหมณ์ใดทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเสด็จออกผนวชแน่นอน ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. อัสสชิ

๓๔. พระมารดาสิ้นพระชนม์ภายหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๗ ปี

๓๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาศิลปวิทยากับครูท่านใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. วิศวามิตร
 3. โกณฑัญญะ
 4. สัญชัย

๓๖. ในวันแรกนาขวัญเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นหว้า

๓๗. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสขณะพระชนมายุได้กี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๓๘. บุคคลใดไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๓๙. เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยน้อมไปในบรรพชาเพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๔๐. เจ้าชายสิตธัตถะเสด็จออกผนวชด้วยสัตว์พาหนะใด ?

 1. ช้าง
 2. ม้า
 3. โค
 4. กระบือ

๔๑. ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชมีใครเป็นผู้ติดตาม ?

 1. ฉันนะ
 2. อานนท์
 3. กาฬุทายี
 4. อุบาลี

๔๒. พระมหาบุรุษครั้นออกผนวชแล้วเสด็จประทับแรม ณ สถานที่ใด ?

 1. สวนลุมพินี
 2. สวนมะม่วง
 3. สวนตาลหนุ่ม
 4. สวนเจ้าเชตุ

๔๓. กษัตริย์พระองค์ใดทรงทูลเชิญให้พระมหาบุรุษไปอยู่ด้วย ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. สุกโกทนะ

๔๔. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีการต่างๆ กี่วาระ ?

 1. ๒ วาระ
 2. ๓ วาระ
 3. ๔ วาระ
 4. ๕ วาระ

๔๕. ก่อนตรัสรู้พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยากี่ปี ?

 1. ๔ ปี
 2. ๕ ปี
 3. ๖ ปี
 4. ๗ ปี

๔๖. วันตรัสรู้พระมหาบุรุษทรงรับข้าวมธุปายาสของสตรีนางใด ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. นางอุตตรา
 4. นางสิริมา

๔๗. ข้อปฏิบัติใดเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?

 1. ทำตนให้ลำบาก
 2. หมกมุ่นในกาม
 3. ทรมานตน
 4. ทางสายกลาง

๔๘. ก่อนตรัสรู้ทรงรับหญ้าคาจากนายโสตถิยะกี่กำ ?

 1. ๖ กำ
 2. ๗ กำ
 3. ๘ กำ
 4. ๙ กำ

๔๙. พระมหาบุรุษทรงชนะพญาวสวัตตีมารด้วยอำนาจอะไร ?

 1. มรรค ๘
 2. โลกธรรม ๘
 3. กถาวัตถุ ๑๐
 4. บารมี ๑๐

๕๐. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. เทวทูต ๔
 3. มหาปเทส ๔
 4. อิทธิบาท ๔