ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ธรรมะข้อใด อุปมาดุจหางเสือเรือ ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. ขันติ
 4. หิริ

๒. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความระลึกได้
 2. ความรู้ตัว
 3. ความรอบรู้
 4. ความจำได้

๓. ผู้มีความรอบคอบ ทำงานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. วุฒิธรรม

๔. ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๕. ความละอายต่อบาปทุจริต ตรงกับข้อใด ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๖. ผู้ไม่ทำชั่วเพราะกลัวบาป ชื่อว่ามีคุณธรรมข้อใด ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๗. ผู้ประสงค์จะให้กายวาจาใจงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๘. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติธรรม ?

 1. ทนดื่มเหล้า
 2. ทนเล่นการพนัน
 3. ทนลำบาก
 4. ทนเล่นเกมส์

๙. โสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความอดทน
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความอ่อนน้อม
 4. ความเสงี่ยม

๑๐. บุพพการี หมายถึงใคร ?

 1. ผู้ให้กำเนิด
 2. ผู้ถือกำเนิด
 3. ผู้คุมกำเนิด
 4. ผู้ไปเกิด

๑๑. กตัญญูกตเวที เป็นหน้าที่ของใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. พระมหากษัตริย์
 3. ครูอาจารย์
 4. บุตรธิดา

๑๒. คนทั่วไปเป็นบุพพการีไม่ได้ เพราะเหตุใด ?

 1. มักโกรธ
 2. ริษยา
 3. ไม่เสียสละ
 4. หึงหวง

๑๓. พระปัญญาคุณ เป็นคุณของใคร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระอรหันต์

๑๔. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?

 1. แนะนาดี
 2. ชี้ทางสวรรค์
 3. ป้องกันอบาย
 4. ให้หายยากจน

๑๕. การฝึกสมาธิชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อใด ?

 1. เว้นทุจริต
 2. ประกอบสุจริต
 3. ทำใจให้ผ่องใส
 4. เว้นอบายมุข

๑๖. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?

 1. ปองร้าย
 2. ฆ่าสัตว์
 3. ยุยงให้แตกกัน
 4. ให้ร้ายผู้อื่น

๑๗. ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ?

 1. โกหก
 2. วิ่งราว
 3. ลักขโมย
 4. ทำร้ายผู้อื่น

๑๘. วจีทุจริตใด ทำให้เกิดความเจ็บใจ ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๙. พูดยุยงให้แตกกัน จัดเป็นวจีทุจริต ข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๐. สำนวนว่า แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย สอดคล้องกับวจีสุจริตข้อใด ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดส่อเสียด
 3. ไม่พูดคำหยาบ
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๒๑. ข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?

 1. เห็นตามพวก
 2. เห็นตามเพื่อน
 3. เห็นตามธรรม
 4. เห็นตามกระแส

๒๒. รากเหง้าของอกุศล ตรงกับข้อใด ?

 1. โลภะ
 2. ตัณหา
 3. ราคะ
 4. ทิฏฐิ

๒๓. ไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๒๔. โยนิโสมนสิการ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. คิดไตร่ตรอง
 2. คิดวางแผน
 3. คิดเผื่อแผ่
 4. คิดจดจำ

๒๕. ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 1. วุฒิธรรม
 2. สังคหวัตถุ
 3. จักรธรรม
 4. อิทธิบาทธรรม

๒๖. ผู้ตกอยู่ในอำนาจโมหาคติ ชื่อว่าลำเอียงเพราะอะไร ?

 1. เพราะรัก
 2. เพราะไม่ชอบกัน
 3. เพราะหลง
 4. เพราะกลัว

๒๗. ผู้พิพากษาไม่กล้าตัดสินลงโทษเพราะกลัว ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๘. ภาวนาปธาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เพียรระวัง
 2. เพียรละ
 3. เพียรเจริญ
 4. เพียรรักษา

๒๙. อยากเลิกเสพยาบ้า ควรเจริญอธิษฐานธรรมข้อใด ?

 1. ปัญญา
 2. สัจจะ
 3. จาคะ
 4. อุปสมะ

๓๐. บุคคลจะบรรลุความสำเร็จได้ ควรบำเพ็ญธรรมข้อใด ?

 1. วุฒิ ๔
 2. จักร ๔
 3. อธิษฐาน ๔
 4. อิทธิบาท ๔

๓๑. ขยันเรียนหนังสือ ตรงกับอิทธิบาทข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๓๒. อุเบกขาในพรหมวิหาร ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่รับผิดชอบ
 2. ไม่สนใจ
 3. ทอดธุระ
 4. วางใจเป็นกลาง

๓๓. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๔. กรรมที่ห้ามสวรรค์นิพพาน ตรงกับข้อใด ?

 1. อนันตริยกรรม
 2. อกุศลกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. ชนกกรรม

๓๕. การพิจารณาความแก่ ช่วยบรรเทาความเมาในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. วัย
 3. ความไม่มีโรค
 4. ความหลงผิด

๓๖. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาความสงสัย เป็นอานิสงส์ของอะไร ?

 1. คบสัตบุรุษ
 2. ฟังธรรม
 3. ทำบุญ
 4. เจริญภาวนา

๓๗. คนมีความกล้าที่จะละชั่วทำดี จัดว่ามีพลธรรมข้อใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. ปัญญา

๓๘. รูปขันธ์ ได้แก่อะไร ?

 1. ร่างกาย
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. วิญญาณ

๓๙. การกราบไหว้สังเวชนียสถาน จัดว่ามีความเคารพในเรื่องใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๔๐. หลักธรรมใด ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ?

 1. สาราณิยธรรม
 2. พรหมวิหาร
 3. สัปปุริสธรรม
 4. คารวะ

๔๑. วิธีการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ ตรงกับข้อใด ?

 1. สัทธา
 2. สีล
 3. หิริ
 4. จาคะ

๔๒. ชี้คนได้ใช้คนเป็น มีความหมายตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตตัญญุตา
 3. ปริสัญญุตา
 4. ปุคคลปโรปรัญญุตา

๔๓. ผู้ใด ชื่อว่ามีอารักขสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยการรักษา ?

 1. รู้จักเก็บ
 2. รู้จักหาทรัพย์
 3. รู้จักใช้จ่าย
 4. รู้จักเลี้ยงชีพ

๔๔. ผู้ใด ชื่อว่ามีจาคสัมปทา ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. เชื่อกฎแห่งกรรม

๔๕. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. ปอกลอก
 2. ดีแต่พูด
 3. ชักชวนในทางฉิบหาย
 4. หัวประจบ

๔๖. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๗. การประพฤติสังคหวัตถุธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ?

 1. ความสามัคคี
 2. ความสำเร็จ
 3. ความเจริญ
 4. ความยุติธรรม

๔๘. บรรดาทิศทั้ง ๖ ทิศเบื้องบน หมายถึงใคร ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครูอาจารย์
 3. พระมหากษัตริย์
 4. สมณพราหมณ์

๔๙. ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นโทษของอบายมุขใด ?

 1. ดื่มน้ำเมา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3. ดูการเล่น
 4. เล่นการพนัน

๕๐. ข้อใด เป็นโทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร ?

 1. ไม่มีใครเชื่อถือ
 2. ถูกหวาดระแวง
 3. ถูกติเตียน
 4. เป็นนักเลงหัวไม้