ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ปัจจุบันประเทศใด เคยตั้งอยู่ในชมพูทวีป ?

 1. ไทย
 2. พม่า
 3. ลาว
 4. อินเดีย

๒. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?

 1. ๒ ชนชาติ
 2. ๔ ชนชาติ
 3. ๖ ชนชาติ
 4. ๘ ชนชาติ

๓. ชนชาติใด ปกครองมัชฌิมชนบท ?

 1. ทมิฬ
 2. ปัญจาป
 3. มิลักขะ
 4. อริยกะ

๔. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนและประกอบพิธีกรรม ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. วรรณะศูทร ทำหน้าที่ใด ?

 1. ปกครอง
 2. สั่งสอน
 3. ค้าขาย
 4. รับจ้าง

๖. การค้าขาย เป็นหน้าที่ของวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๗. พระเจ้าโอกกากราช มีพระราชโอรสกี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๘. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. มายา
 4. พิมพา

๙. พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของสตรีพระนางใด ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดี
 3. ปมิตา
 4. อมิตา

๑๐. พระโพธิสัตว์ ประสูติ ณ สถานที่ใด ?

 1. อัมพวัน
 2. ลุมพินีวัน
 3. เวฬุวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๑๑. วันเพ็ญเดือนใด เป็นวันประสูติของพระโพธิสัตว์ ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๑๒. พระราชบิดาของพระโพธิสัตว์ พระนามว่าอะไร ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๑๓. ต้นไม้ใด เป็นสถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์ ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นไผ่

๑๔. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิทธัตถะ
 2. นันทะ
 3. อนุรุทธะ
 4. อานันทะ

๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. พิมพา
 4. รูปนันทา

๑๖. พระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

 1. นันทะ
 2. เทวทัต
 3. อชาตศัตรู
 4. ราหุล

๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ขณะพระชนมายุได้กี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๑๘. คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ ทั้งสี่นี้เรียกว่าอะไร ?

 1. เทวทูต
 2. สมณทูต
 3. ธรรมทูต
 4. อุปทูต

๑๙. เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวช ในเวลาใด ?

 1. เช้า
 2. กลางวัน
 3. เย็น
 4. กลางคืน

๒๐. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชเป็นบรรพชิตที่ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. อโนมา
 2. เนรัญชรา
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๒๑. บุคคลใด ที่พระพุทธเจ้าพบระหว่างเดินทางไปเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ ?

 1. ตปุสสะ
 2. ภัลลิกะ
 3. อุปกาชีวก
 4. หมอชีวก

๒๒. ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๒๓. พระดำรัสว่า “ ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ ”พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร?

 1. ตปุสสะ
 2. ภัลลิกะ
 3. อุปกาชีวก
 4. ยสกุลบุตร

๒๔. สหายที่ออกบวชตามพระยสะ มีกี่คน ?

 1. ๕๐ คน
 2. ๕๑ คน
 3. ๕๓ คน
 4. ๕๔ คน

๒๕. แคว้นใด พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก ?

 1. แคว้นมคธ
 2. แคว้นโกศล
 3. แคว้นกาสี
 4. แคว้นวัชชี

๒๖. โกลิตะ เป็นชื่อเดิมของพระสาวกรูปใด ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๗. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากพระเถระใด ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระอัสสชิ

๒๘. พระสาวกองค์ใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระยสะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๙. พระสาวก ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันที่วัดใด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดเชตวัน
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดนิโครธาราม

๓๐. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ สถานที่ใด ?

 1. ป่าไม้ประดู่
 2. ป่าไม้สาละ
 3. ป่าไม้มะม่วง
 4. ป่าไม้ไผ่

๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงทิศ ๖ โปรดมาณพใด ?

 1. สิงคาลกมาณพ
 2. ยสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. อุปติสสมาณพ

๓๒. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระบิดาที่เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๓๓. นันทกุมารบวชเป็นพระภิกษุ ที่วัดใด ?

 1. วัดเชตวัน
 2. วัดเวฬุวัน
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดนิโครธาราม

๓๔. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา มีชื่อว่าอะไร ?

 1. ราหุล
 2. บัณฑิต
 3. สุมนะ
 4. สังกิจจะ

๓๕. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในเรื่องใด ?

 1. มีศรัทธามาก
 2. มีปัญญามาก
 3. มีบุญมาก
 4. ให้ทานมาก

๓๖. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาเป็นครั้งสุดท้าย ที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. เวสาลี
 3. กบิลพัสดุ์
 4. สาวัตถี

๓๗. พระอรหันต์สาวกองค์สุดท้าย ที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอานนท์
 3. พระราธะ
 4. พระสุภัททะ

๓๘. พระโอวาทที่พระพุทธเจ้าตรัสครั้งสุดท้าย มีเนื้อหาตรงกับข้อใด ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ความอดทน
 3. ความขยัน
 4. ความเพียร

๓๙. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๔๐. พราหมณ์ใด เตือนสติเจ้าเมืองทั้ง ๘ ให้สามัคคีปรองดองกัน ?

 1. ยัญญพราหมณ์
 2. ธุชพราหมณ์
 3. โภชพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

๔๑. สิ่งใด ที่ผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะพึงนับถือตลอดชีวิต ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๔๓. เหตุการณ์ใด ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. ปรินิพพาน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเช่นใด ?

 1. ตักบาตร
 2. รักษาศีล
 3. ปฏิบัติธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. สิ่งใด ไม่จัดว่าเป็นวัตถุทานที่ควรให้ ?

 1. ยารักษาโรค
 2. ยาเสพติด
 3. ยาหอม
 4. ยาดม

๔๖. การถวายทานโดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ตรงกับข้อใด ?

 1. ปาฏิบุคลิกทาน
 2. สังฆทาน
 3. ธรรมทาน
 4. อภัยทาน

๔๗ การกระพุ่มมือทั้งสองขึ้นประนมระหว่างอก ตรงกับกิริยาในข้อใด ?

 1. อัญชลี
 2. วันทา
 3. อภิวาท
 4. คุกเข่า

๔๘. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ … เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาศีล ๕
 2. อาราธนาศีล ๘
 3. อาราธนาปริตร
 4. อาราธนาธรรม

๔๙. การยกสิ่งของถวายพระภิกษุสงฆ์ เป็นกิริยาตรงกับข้อใด ?

 1. ประนมมือ
 2. ไหว้
 3. กราบ
 4. ประเคน

๕๐. การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ มีปรากฏครั้งแรก ในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุปปพุทธะ
 3. พิมพิสาร
 4. อุเทน