ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร?

 • ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
 • ความเป็นไปของพุทธสาวก
 • ความเป็นไปของพุทธสาวิกา
 • ความเป็นไปของพุทธบริษัท

ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด?

 • กษัตริย์
 • พราหมณ์
 • แพศย์
 • ศูทร

พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ?

 • พระเจ้าชยเสนะ
 • พระเจ้าสีหหนุ
 • พระเจ้าอัญชนะ
 • พระเจ้าสุปปพุทธะ

พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร?

 • พระนางพิมพา
 • พระนางปมิตา
 • พระนางปชาบดีโคตมี
 • พระนางสิริมหามายา

พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สรรค์ชั้นไหน ?

 • ดาวดึงส์
 • ยามา
 • ดุสิต
 • นิมมานรดี

สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ?

 • เนปาล
 • ปากีสถาน
 • ศรีลังกา
 • อินเดีย

วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี

พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่า อย่างไร?

 • มีพระรูปงาม
 • มีความต้องการสำเร็จ
 • มีวาสนาบารมี
 • มีศักดิ์ใหญ่

เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีอะไร?

 • พิธีมงคลสมรส
 • พิธีโสกันต์
 • พิธีแรกนาขวัญ
 • พิธีเกี่ยวข้าว

เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาใหเกิดขึ้น เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 • คนแก่
 • คนเจ็บ
 • คนตาย
 • สมณะ

เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด?

 • ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
 • ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
 • ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
 • ริมฝั่งแม่น้ำสินธุ

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ?

 • สหัมบดีพรหม
 • ท้าวสักกเทวราช
 • ท้าวจตุโลกบาล
 • ฆฏิการพรหม

พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ไหน ?

 • สวนลุมพินี
 • ลัฏฐิวัน
 • อุรุเวลาเสนานิคม
 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ใครถวายขาวมธุปายาสก่อนตรัสรู้ ?

 • นางวิสาขา
 • นางสุชาดา
 • นางสุธัมมา
 • นางสุนันทา

ญาณใดเป็นเหตุใหสิ้นอาสวะในวันตรัสรู้?

 • ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 • จุตูปปาตญาณ
 • อาสวักขยญาณ
 • ทิพพจักขุญาณ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมายุเท่าไร?

 • ๒๙ พรรษา
 • ๓๕ พรรษา
 • ๓๖ พรรษา
 • ๔๕ พรรษา

ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะคือใคร ?

 • บิดาของยสกุลบุตร
 • ยสกุลบุตร
 • อุปติสสะและโกลิตะ
 • ตปุสสะและภัลลิกะ

ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้โปรดเวไนยสัตว์?

 • พกาพรหม
 • ฆฏิการพรหม
 • มหาพรหม
 • สหัมบดีพรหม

หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ?

 • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 • วัดเวฬุวัน
 • วัดเชตวัน
 • ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ชื่อว่าอะไร?

 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • มงคลสูตร

ทางสายกลางคืออะไร ?

 • อริยมรรคมีองค์ ๘
 • วิชชา ๘
 • อริยบุคคล ๘
 • สมาบัติ ๘

ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?

 • พระโสดาบัน
 • พระสกทาคามี
 • พระอนาคามี
 • พระอรหันต์

พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร ?

 • พระวัปปะ
 • พระภัททิยะ
 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระอัสสชิ

พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังพระสูตรใด ?

 • อาทิตตปริยายสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร
 • เวทนาปริคคหสูตร

พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ?

 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
 • วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร?

 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • ตปุสสะและภัลลิกะ
 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • บิดาของพระยสะ

วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร?

 • เชตวัน
 • ลัฏฐิวัน
 • เวฬุวัน
 • อัมพวัน

โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • อุปติสสปริพาชก
 • พระอัสสชิ
 • สุภัททปริพาชก

ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร?

 • อุปติสสมาณพ
 • โกลิตมาณพ
 • อชิตมาณพ
 • ปิบผลิมาณพ

วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?

 • ภิกขุปาฏิโมกข์
 • โอวาทปาฏิโมกข์
 • ภิกขุนีปาฏิโมกข์
 • อริยสัจ

ใครทำบุญอุทิศใหญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นคนแรก?

 • พระเจ้าพิมพิสาร
 • อนาถปิ ณฑิกเศรษฐี
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • นางวิสาขา มหาอุบาสิกา

ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ?

 • พระอานนท์
 • พระฉันนะ
 • พระกาฬุทายี
 • พระอุบาลี

พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด?

 • ปาสาณเจดีย์
 • อนิมิสเจดีย์
 • รัตนฆรเจดีย์
 • ปาวาลเจดีย์

พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด?

 • นาลันทา
 • เวฬุวคาม
 • เวฬุวัน
 • กุสินารา

ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดทายแก่พระพุทธเจ้า?

 • นายจุนทกัมมารบุตร
 • นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
 • นางสุชาดา
 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี

ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?

 • พระอานนท์
 • พระฉันนะ
 • สุภัททวุฑฒบรรพชิต
 • สุภัททปริพาชก

ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระอานนท์
 • พระอุบาลี
 • พระธรรมวินัย

พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายว่าด้วยเรื่องอะไร?

 • ความสันโดษ
 • ความไม่ประมาท
 • ความกตัญญู
 • ความอดทน

พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ?

 • เมืองปาวา
 • เมืองพาราณสี
 • เมืองกุสินารา
 • เมืองสาวัตถี

สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ที่ห้ามกษัตริย์แย่งชิงพระสารีริกธาตุ ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 • สามัคคีธรรม
 • เมตตาธรรม
 • ยุติธรรม
 • ทศพิธราชธรรม

แบบอย่าง หรือแบบแผน ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร?

 • ศาสนปฏิบัติ
 • ศาสนธรรม
 • ศาสนศึกษา
 • ศาสนพิธี

ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของของตน หมายถึงข้อใด?

 • อุบาสก
 • อุบาสิกา
 • พุทธมามกะ
 • พุทธบริษัท

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ?

 • ๓ วัน
 • ๔ วัน
 • ๕ วัน
 • ๖ วัน

การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด?

 • กุศลพิธี
 • ทานพิธี
 • บุญพิธี
 • ปกิณกพิธี

วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร?

 • วันแสดงปฐมเทศนา
 • วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • วนมหาปวารณา
 • วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร?

 • วันมาฆบูชา
 • วันวิสาขบูชา
 • วันอัฏฐมีบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา

วันเทโวโรหนะคือวันอะไร ?

 • วันพระเจ้าเปิดโลก
 • วันแสดงปฐมเทศนา
 • วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • วันอธิษฐานเข้าพรรษา

ข้อใดจัดเป็นกาลทาน ?

 • สังฆทาน
 • ปาฏิบุคลิกทาน
 • ผ้าป่า
 • กฐินทาน

มะยัง ภันเต…ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ เป็นคำอะไร?

 • อาราธนาเทศน์
 • อาราธนาธรรม
 • อาราธนาพระปริตร
 • อาราธนาศีล

ข้อใดเป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?

 • สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
 • อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย
 • ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
 • อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายาคุณุตฺตรา