ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ?

 1. พระเจ้าชยเสนะ
 2. พระเจ้าสีหหนุ
 3. พระเจ้าอัญชนะ
 4. พระเจ้าสุปปพุทธะ

๒. พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระนางพิมพา
 2. พระนางปมิตา
 3. พระนางสิริมหามายา
 4. พระนางอมิตา

๓. พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระเจ้าสุกโกทนะ
 2. พระเจ้าสุทโธทนะ
 3. พระเจ้าอมิโตทนะ
 4. พระเจ้าโธโตทนะ

๔. คำว่า “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร ?

 1. สำเร็จสมปรารถนา
 2. มีบุญมาก
 3. มีรูปงาม
 4. มีปัญญามาก

๕. เมื่อประสูติแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จดำเนินได้กี่ก้าว ?

 1. ๓ ก้าว
 2. ๕ ก้าว
 3. ๗ ก้าว
 4. ๙ ก้าว

๖. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน จึงขนานพระนาม ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๗. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ?

 1. ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 2. ใต้ต้นไทร
 3. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
 4. ใต้ต้นจิก

๘. ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะ ในวันเสด็จออกผนวช ?

 1. พระอานนท์
 2. นายฉันนะ
 3. พระอัสสชิ
 4. นายจุนทะ

๙. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. แม่น้ำอโนมา
 2. แม่น้ำคงคา
 3. แม่น้ำเนรัญชรา
 4. แม่น้ำโรหิณี

๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช เมื่อมีพระชนมายุเท่าใด ?

 1. ๑๖ พรรษา
 2. ๒๙ พรรษา
 3. ๓๐ พรรษา
 4. ๓๕ พรรษา

๑๑. พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ?

 1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 2. อนุปิยอัมพวัน
 3. สวนลุมพินีวัน
 4. เวฬุวัน

๑๒. พระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 1. ทรงเบื่อหน่าย
 2. ทรงท้อแท้
 3. ทรงคลายความเพียร
 4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

๑๓. ใครถวายหญ้าแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. โกณฑัญญพราหมณ์
 2. โสตถิยพราหมณ์
 3. นางสุชาดา
 4. นางวิสาขา

๑๔. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้ด้วยธรรมอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. ปฏิจจสมุปบาท
 3. อริยมรรค
 4. บารมี ๑๐

๑๕. คำว่า “สัมมาสัมโพธิญาณ” หมายความว่าอย่างไร ?

 1. ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ
 2. ญาณเป็นเหตุให้ถึงความชอบ
 3. ญาณเป็นมงคลส่วนที่ชอบ
 4. ญาณเป็นเครื่องสนับสนุนโดยชอบ

๑๖. “นิโครธ” เป็นชื่อของต้นไม้อะไร ?

 1. ต้นจิก
 2. ต้นไทร
 3. ต้นโพธิ์
 4. ต้นรัง

๑๗. “เนยยะ” จัดเป็นบุคคลจำพวกใด ?

 1. มีปัญญาเฉียบแหลม
 2. มีปัญญาปานกลาง
 3. มีปัญญาพอแนะนำได้
 4. ด้อยปัญญา

๑๘. ใครเป็นพยานการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอัสสชิ

๑๙. อริยสัจ แปลว่าอะไร ?

 1. ความจริงอันประเสริฐ
 2. ทางแห่งความดับทุกข์
 3. ทางสายกลาง
 4. คุณเครื่องของความสำเร็จ

๒๐. ปฐมเทศนา ชื่อว่าอะไร ?

 1. อนัตตลักขณสูตร
 2. อาทิตตปริยายสูตร
 3. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๒๑. ใครเปล่งอุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. โกลิตมาณพ
 3. อุปติสสมาณพ
 4. ปิปผลิมาณพ

๒๒. อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า คือใคร ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระสารีบุตร

๒๓. ข้อใด ไม่ใช่ชฎิล ๓ พี่น้อง ?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. มหากัสสปะ
 3. คยากัสสปะ
 4. นทีกัสสปะ

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร ?

 1. ชฎิล
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. ยสกุลบุตร

๒๕. ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยอะไร ?

 1. ดวงตะวันส่องโลก
 2. ดวงจันทร์วันเพ็ญ
 3. บุคคลหงายของที่คว่ำ
 4. ธรรมโอสถ

๒๖. พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระศาสนาครั้งแรกที่ไหน ?

 1. แคว้นคันธาระ
 2. แคว้นมัลละ
 3. แคว้นมคธ
 4. แคว้นโกศล

๒๗. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

 1. วัดเชตวัน
 2. วัดเวฬุวัน
 3. วัดอัมพวัน
 4. วัดบุพพาราม

๒๘. เวทนาปริคคหสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. สุภัททปริพาชก
 2. อุปกาชีวก
 3. ทีฆนขปริพาชก
 4. ราธพราหมณ์

๒๙. อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
 2. สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่ดี
 3. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
 4. ไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ

๓๐. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ไหน ?

 1. เชตวัน
 2. เวฬุวัน
 3. อัมพวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๓๑. ปิปผลิมาณพบวชแล้ว ภายหลังนิยมเรียกท่านว่าอย่างไร ?

 1. สุภัททะ
 2. อุปติสสะ
 3. มหากัสสปะ
 4. สารีบุตร

๓๒. อนาถปิณฑิกเศรษฐี ได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ราชคฤห์
 4. เวสาลี

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจนานเท่าไร ?

 1. ๔๕ พรรษา
 2. ๔๖ พรรษา
 3. ๕๐ พรรษา
 4. ๘๐ พรรษา

๓๔. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้ายที่ไหน ?

 1. นาลันทา
 2. เวฬุวคาม
 3. อนุปิยอัมพวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

๓๕. โอวาทครั้งสุดท้าย พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไร ?

 1. ความตาย
 2. ความเพียร
 3. ความไม่ประมาท
 4. ความสามัคคี

๓๖. ใครไปส่งข่าวการปรินิพพานให้มัลลกษัตริย์ทรงทราบ ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระฉันนะ

๓๗. “การไม่ว่ากล่าว ไม่โอวาท ไม่สั่งสอน” เรียกว่าอะไร ?

 1. ขับไล่
 2. คว่ำบาตร
 3. หงายบาตร
 4. ลงพรหมทัณฑ์

๓๘. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกชื่อว่าอะไร ?

 1. สาลวโนทยาน
 2. อนิมิสเจดีย์
 3. มกุฏพันธนเจดีย์
 4. รัตนฆรเจดีย์

๓๙. ผู้กล่าวสุนทรพจน์ห้ามศึกสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุ คือใคร ?

 1. ภารทวาชพราหมณ์
 2. วัสสการพราหมณ์
 3. ราธพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

๔๐. การรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

 1. สัมมนา
 2. สันทนา
 3. สังคายนา
 4. สังคหะ

ศาสนพิธี

๔๑. แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติทางพระศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสนพิธี
 2. บุญพิธี
 3. พิธีกรรม
 4. กุศลพิธี

๔๒. ข้อใด จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ?

 1. ทาน ศีล ภาวนา
 2. ศีล สมาธิ ปัญญา
 3. ศีล สมาธิ ภาวนา
 4. อโลภะ อโทสะ อโมหะ

๔๓. ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ?

 1. ถวายเทียนพรรษา
 2. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 3. รักษาอุโบสถศีล
 4. ถวายสังฆทาน

๔๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันอะไร ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันอาสาฬหบูชา
 3. วันวิสาขบูชา
 4. วันอัฏฐมีบูชา

๔๕. วันมาฆบูชา คือวันอะไร ?

 1. วันตรัสรู้
 2. วันถวายพระเพลิง
 3. วันแสดงปฐมเทศนา
 4. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

๔๖. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันใด ?

 1. วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 2. วันขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๖
 3. วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
 4. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

๔๗. วันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวันใด ?

 1. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
 2. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
 3. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
 4. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

๔๘. การประณมมือ ตรงกับคำบาลีในข้อใด ?

 1. วันทา
 2. อัญชลี
 3. อภิวาท
 4. นมัสการ

๔๙. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?

 1. ถวายทานเจาะจงเจ้าอาวาส
 2. ถวายภัตตาหารพระที่รู้จักกัน
 3. ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
 4. ถวายยาแก่ภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง

๕๐. การกรวดน้ำในพิธีทำบุญ ต้องทำในเวลาใด ?

 1. เมื่อพระว่า ยถา วาริวหา…
 2. เมื่อพระรับ สัพพีติโย…
 3. เมื่อพระขัด สัคเค…
 4. เมื่อพระอนุโมทนาเสร็จแล้ว