ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. พุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พุทธสาวก
  3. พุทธสาวิกา
  4. พุทธบริษัท
 2. ข้อใดแสดงความมีทิฏฐิมานะของชาวชมพูทวีป ?
  1. ถือฤกษ์ยาม
  2. ถือภูตผี
  3. ถือวรรณะ
  4. ถือเทพเจ้า
 3. นครกบิลพัสดุ์ เคยเป็นที่อยู่ของใคร ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. อุทกดาบส
  3. กาฬเทวิลดาบส
  4. กบิลดาบส
 4.  ชมพูทวีป แบ่งอาณาเขตออกเป็นกี่แคว้นใหญ่ ?
  1. ๑๐ แคว้น
  2. ๑๕ แคว้น 
  3. ๑๖ แคว้น
  4. ๒๖ แคว้น
 5. พระเจ้าชัยเสนะ เป็นพระบิดาของใคร ?
  1. พระเจ้าสีหหนุ
  2. พระเจ้าอัญชนะ
  3. พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. พระเจ้าโธโตทนะ
 6. พระเจ้าสุทโธทนะกับเจ้าชายสิทธัตถะเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
  1. พระเจ้าปู่
  2. พระเจ้าตา
  3. พระบิดา
  4. พระเจ้าอา
 7. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในวรรณะใด ?
  1. กษัตริย์
  2. พราหมณ์
  3. แพศย์
  4. ศูทร
 8. ใครทำนายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนแรก ?
  1. อสิตดาบส
  2. อาฬารดาบส
  3. อุทกดาบส
  4. โกณฑัญญะ
 9. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
  1. วิศวามิตร
  2. อุทกดาบส
  3. อสิตดาบส
  4. อาฬารดาบส
 10.  ใครเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากพระมารดาทิวงคต ?
  1. พระนางมหาปชาบดี
  2. พระนางปมิตา
  3. นางสุชาดา
  4. นางวิสาขา
 11. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานใต้ต้นหว้าในพิธีมงคลใด ?
  1. ขนานพระนาม 
  2. แรกนาขวัญ
  3. อภิเษกสมรส
  4. ราชาภิเษก
 12.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
  1. คนเกิด
  2. คนแก่
  3. คนเจ็บ
  4. คนตาย
 13. พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวชขณะมีพระชนมายุกี่พรรษา ?
  1. ๑๖
  2. ๒๐
  3. ๒๙
  4. ๓๕
 14.  เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น ้ำใด ?
  1. อโนมา
  2. เนรัญชรา
  3. คงคา
  4. สินธุ
 15. ใครถวายบริขารพระมหาบุรุษ ในคราวเสด็จออกผนวช ?
  1. ท้าวสักกะ
  2. สหัมบดีพรหม
  3. ฆฏิการพรหม
  4. พระอินทร์
 16. พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวชจนได้ตรัสรู้รวมเวลากี่ปี?
 17.  ใครถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้ ?
  1. พระนางพิมพา
  2. พระนางอมิตา
  3. นางสุชาดา
  4. นางวิสาขา
 18. พราหมณ์ที่ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษมีนามว่าอะไร ?
  1. โสตถิยะ
  2. ปุกกุสะ
  3. ฉันนะ
  4. ตปุสสะ
 19. คำว่า นิโครธเป็นชื่อของต้นไม้ใด ?
  1. ต้นจิก
  2. ต้นไทร
  3. ต้นโพธิ์
  4. ต้นรัง
 20. พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยจะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ?
  1. พระราชบิดา
  2. ปัญจวัคคีย์
  3. อสิตดาบส
  4. อาฬารดาบส
 21. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
  1. ปัญจวัคคีย์
  2. ยสกุลบุตร
  3. ภัททวัคคีย์
  4. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 22.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
  1. อริยสัจ
  2. อริยมรรค
  3. ปฐมเทศนา
  4. อนุปุพพิกถา
 23.  มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ได้แก่อะไร?
  1. สมาบัติ๘
  2. วิชชา ๘
  3. อริยบุคคล ๘ 
  4. มรรค ๘
 24. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นไหน ?
  1. พระโสดาบัน
  2. พระสกทาคามี
  3. พระอนาคามี
  4. พระอรหันต์
 25.  ใครออกบวชตามพระมหาบุรุษเพราะเชื่อในคำพยากรณ์?
  1. พระมหากัสสปะ
  2. พระโกณฑัญญะ
  3. พระยสะ
  4. พระควัมปติ
 26.  ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ เป็นคำพูดของใคร ?
  1. โกณฑัญญะ
  2. ยสกุลบุตร
  3. อุปติสสะ
  4. โกลิตะ
 27. พระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
  1. ๕ องค์
  2. ๗ องค์
  3. ๔๕ องค์
  4. ๖๐ องค์
 28. พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่แคว้นใด ?
  1. มคธ
  2. วัชชี
  3. มัลละ
  4. กาสี
 29. พระอุรุเวลกัสสปะ เดิมนับถือลัทธิอะไร ?
  1. บูชาไฟ
  2. บูชายัญ
  3. บูชาเทวดา
  4. บูชาพรหม
 30. พระอัครสาวกเบื้องขวา เดิมชื่อว่าอะไร ?
  1. สุทัตตะ
  2. โกลิตะ
  3. อุปติสสะ
  4. ราธะ
 31. พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้ลงโทษพระฉันนะด้วยวิธีใด ?
  1. พรหมทัณฑ์
  2. อุกเขปนียกรรม
  3. นิคคหกรรม
  4. ตัชชนียกรรม
 32. ใครเป็นปัจฉิมสาวกผู้ทันเห็นพระพุทธเจ้า ?
  1. พระฉันนะ
  2. พระกาฬุทายี
  3. พระภัททิยะ
  4. พระสุภัททะ
 33.  เมื่อปรินิพพานแล้วทรงให้ปฏิบัติพระพุทธสรีระเหมือนปฏิบัติแก่ใคร ?
  1. พระเจ้าจักรพรรดิ
  2. พระราชา
  3. พราหมณ์
  4. สามัญชน
 34. พระพุทธเจ้าทรงประทานปัจฉิมโอวาทมีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  1. ความไม่ประมาท
  2. ความตาย
  3. ความเพียร
  4. ความสามัคคี
 35.  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
  1. ราชคฤห์
  2. พาราณสี
  3. สาวัตถี
  4. กุสินารา
 36. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
  1. วัสสการพราหมณ์
  2. ราธพราหมณ์
  3. โฑณพราหมณ์
  4. หุหุกพราหมณ์
 37. ใครขอทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุไปบูชา ?
  1. พระอินทร์
  2. ฆฏิการพรหม
  3. โฑณพราหมณ์
  4. พระเจ้าโมริยะ
 38. สัมมาสัมพุทธเจดีย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
  1. ๔ ประเภท
  2. ๕ ประเภท
  3. ๖ ประเภท
  4. ๗ ประเภท
 39.  พระบรมสารีริกธาตุ จัดเข้าในเจดีย์ประเภทใด ?
  1. ธาตุเจดีย์
  2. บริโภคเจดีย์
  3. ธรรมเจดีย์
  4. อุทเทสิกเจดีย์
 40. ใครเป็นประธานสงฆ์ในการทำสังคายนาครั้งแรก ?
  1. พระอานนท์
  2. พระอนุรุทธะ
  3. พระมหากัสสปะ
  4. พระอุบาลี
 41.  แบบอย่างที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?
  1. ศาสนปฏิบัติ
  2. ศาสนธรรม
  3. ศาสนศึกษา
  4. ศาสนพิธี
 42. บุญพิธีในทางพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
  1. ๒ ประเภท
  2. ๓ ประเภท
  3. ๔ ประเภท
  4. ๕ ประเภท
 43. การถวายทานเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่ง จัดเป็นทานประเภทใด ?
  1. อามิสทาน
  2. วัตถุทาน
  3. ปาฏิบุคลิกทาน
  4. สังฆทาน
 44. เส้นด้ายมงคลที่ใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีในการทำบุญ เรียกว่าอะไร ?
  1. สายสิญจน์
  2. ภูษาโยง
  3. สายประคต
  4. สายประคำ
 45.  ผู้ที่ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราตรงกับข้อใด ?
  1. อุบาสก
  2. อุบาสิกา
  3. พุทธมามกะ
  4. ศาสนิกชน
 46. ข้อใดไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?
  1. วันมาฆบูชา
  2. วันวิสาขบูชา
  3. วันอัฏฐมีบูชา
  4. วันสงกรานต์
 47. การสวดพระอภิธรรม เป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับงานใด ?
  1. งานแต่งงาน
  2. งานโกนจุก
  3. งานขึ้นบ้านใหม่
  4. งานศพ
 48. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานทำบุญวันเกิด ?
  1. พระพุทธรูป
  2. ขันน้ำมนต์
  3. ผ้าภูษาโยง
  4. ที่กรวดน้ำ
 49. ผ้าที่มีกำหนดเวลาในการถวายคือข้อใด ?
  1. ผ้าป่า
  2. ผ้าไตร
  3. ผ้ากฐิน
  4. ผ้าบังสุกุล
 50. ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาครบ ๓ เดือน เรียกว่าอะไร ?
  1. ผ้าจำนำพรรษา
  2. ผ้าอาบน ้าฝน
  3. ผ้านิสีทนะ
  4. ผ้าป่า