ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชมพูทวีป แบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๑ ส่วน
 2. ๒ ส่วน
 3. ๓ ส่วน
 4. ๔ ส่วน

๒. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ?

 1. อินเดีย
 2. มาเลเซีย
 3. อินโดนีเชีย
 4. ออสเตรเลีย

๓. วรรณะ ในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้น ?

 1. ๓ ชนชั้น
 2. ๔ ชนชั้น
 3. ๕ ชนชั้น
 4. ๖ ชนชั้น

๔. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการ ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. ศากยวงศ์ ตั้งอยู่ในป่าที่หนาแน่นด้วยต้นไม้ใด ?

 1. พยุง
 2. สาละ
 3. ตะเคียน
 4. สักกะ

๖. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. ชยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. อัญชนะ

๗. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นกษัตริย์ปกครองพระนครใด ?

 1. พาราณสี
 2. กบิลพัสดุ์
 3. เทวทหะ
 4. สาวัตถี

๘. วาจาที่พระมหาบุรุษทรงเปล่งในวันประสูติ เรียกว่าอะไร ?

 1. อาสภิวาจา
 2. มธุรสวาจา
 3. ปิยวาจา
 4. สัณหวาจา

๙. เมื่อพระมหาบุรุษประสูติได้ ๓ วัน ดาบสใดเข้าเยี่ยม ?

 1. อจุตดาบส
 2. อสิตดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อุททกดาบส

๑๐. พระราชมารดาของพระนางพิมพา ชื่อว่าอะไร ?

 1. มายา
 2. ปชาบดี
 3. ปมิตา
 4. อมิตา

๑๑. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอยู่ครองเพศฆราวาสกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๒. ผู้ใด ถวายบาตรแก่พระมหาบุรุษในวันออกผนวช ?

 1. มหาพรหม
 2. ฆฏิการพรหม
 3. สหัมบดีพรหม
 4. ท้าวสักกะ

๑๓. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษเสด็จประทับแรมที่แคว้นใดก่อน ?

 1. มคธ
 2. โกศล
 3. สักกะ
 4. มัลละ

๑๔. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงปกครองแคว้นมคธ ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิ
 4. อุเทน

๑๕. ข้อใด ไม่นับเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?

 1. กดพระทนต์
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. อดอาหาร
 4. นั่งสมาธิ

๑๖. ปัญจวัคคีย์หลีกหนีไป เพราะพระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญสิ่งใด ?

 1. กดพระทนต์
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. อดอาหาร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. บุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลมอุปมาดั่งบัวพ้นน้ำ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๑๘. ระหว่างทางเสด็จไปเมืองพาราณสี พระพุทธเจ้าทรงพบกับผู้ใด ?

 1. นางสุชาดา
 2. นายโสตถิยะ
 3. พานิช ๒ พี่น้อง
 4. อุปกาชีวก

๑๙. ผู้ใด ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังฟังปฐมเทศนา ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๐. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าแสดงสิ่งใดว่าเป็นอนัตตา ?

 1. มรรค ๘
 2. ขันธ์ ๕
 3. อริยสัจ ๔
 4. ธาตุ ๔

๒๑. หลังฟังอนัตตลักขณสูตร ปัญจวัคคีย์ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๒๒. “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” เป็นคำอุทานของใคร ?

 1. ยสะ
 2. สุพาหุ
 3. ปุณณชิ
 4. ควัมปติ

๒๓. มารดาและภรรยาของพระยสะ เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๒๔. “พวกเธอจะแสวงหาสตรีหรือตนดีกว่า” พระพุทธเจ้าตรัสถามใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ฉัพพัคคีย์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ผู้ใด ไม่นับเข้าในชฎิล ๓ พี่น้อง ?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. นทีกัสสปะ
 3. คยากัสสปะ
 4. กุมารกัสสปะ

๒๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร แก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. พระยสะ
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๗. แคว้นใด ที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระศาสนาเป็นแห่งแรก ?

 1. อังคะ
 2. มคธ
 3. กาสี
 4. โกศล

๒๘. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

 1. เชตวัน
 2. เวฬุวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๒๙. พระโมคคัลลานะ เดิมเป็นนักบวชในลัทธิใด ?

 1. ปริพาชก
 2. ชฏิล
 3. อาชีวก
 4. นิครนถ์

๓๐. พระเถระใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระยสะ
 4. พระอัสสชิ

๓๑. ปิปผลิมาณพ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ?

 1. นทีกัสสปะ
 2. คยากัสสปะ
 3. มหากัสสปะ
 4. กุมารกัสสปะ

๓๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ สถานที่ใด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดเชตวัน
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดนิโครธาราม

๓๓. พระเถระใด ทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?

 1. พระนันทะ
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระราหุล
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๔. มหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. เนกขัมมะ
 4. ปัญญา

๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาธรรมปาลชาดก โปรดใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พระนางพิมพา
 4. ราหุลกุมาร

๓๖. สุทัตตะ เป็นชื่อเดิมของเศรษฐีใด ?

 1. เมณฑกะ
 2. โฆสกะ
 3. โชติกะ
 4. อนาถบิณฑิกะ

๓๗. วัดแห่งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงรับไว้ ชื่อว่าอะไร ?

 1. เชตวัน
 2. เวฬุวัน
 3. บุพพาราม
 4. อัมพปาลีวัน

๓๘. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ ที่ใด ?

 1. อานันทเจดีย์
 2. อุทเทสิกเจดีย์
 3. ปาวาลเจดีย์
 4. ธรรมเจดีย์

๓๙. ผู้ใด ถวายปัจฉิมบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้า ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. นายจุนทะ
 4. หมอชีวก

๔๐. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่เมืองใด ?

 1. ไพสาลี
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. กุสินารา

๔๑. ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. ศาสนบุคคล
 2. ศาสนธรรม
 3. ศาสนวัตถุ
 4. ศาสนพิธี

๔๒. การอบรมจิตให้ผ่องใสตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. เนกขัมมะ

๔๓. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นิยมทำในระหว่างอายุกี่ปี ?

 1. ๑๐-๑๑ ปี
 2. ๑๑-๑๒ ปี
 3. ๑๒-๑๕ ปี
 4. ๑๕-๑๘ ปี

๔๔. จาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมประกอบด้วยองค์ ๔ เกิดขึ้นวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๗. สิ่งใด ที่ไม่ควรนำไปถวายสังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว ?

 1. ข้าวสุก
 2. น้ำดื่ม
 3. ยารักษาโรค
 4. ผ้าจีวร

๔๘. การไหว้ ตรงกับกิริยาใด ?

 1. อัญชลี
 2. วันทา
 3. อภิวาท
 4. คุกเข่า

๔๙. อภิวาท มีความหมายตรงกับกิริยาใด ?

 1. ประนมมือ
 2. ไหว้
 3. กราบ
 4. คุกเข่า

๕๐. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ คือการกล่าวถึงสรณะใดเป็นที่พึ่ง ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ