ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ในทิศใดของประเทศไทย ?

ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศตะวันออก
ค. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ง. ทิศตะวันออกเฉียงใต้

๒. มัชฌิมประเทศ หมายถึงส่วนใดของประเทศ ?

ก. ส่วนภายนอก
ข. ส่วนภายใน
ค. ส่วนปลายแดน
ง. ส่วนกลาง

๓. ชนชาติอริยกะ หมายถึงชนชาติใด ?

ก. ชนชาติด้อยพัฒนา
ข. ชนชาติเร่งพัฒนา
ค. ชนชาติกำลังพัฒนา
ง. ชนชาติพัฒนาแล้ว

๔. ผู้ศึกษาด้านศิลปะ กสิกรรม และพาณิชยกรรม คือพวกใด ?

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร

๕. ที่ชื่อว่าสักกชนบท เพราะเหตุอะไร ?

ก. ตั้งอยู่ในดงไม้สักทอง
ข. ตั้งอยู่ดงไม้สักกะ
ค. ตั้งอยู่ในเขตท้าวสักกะ
ง. ตั้งอยู่ในเขตฤาษี

๖. ต้นตระกูลศากยวงศ์ คือใคร ?

ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าโอกกากราช

๗. พระนางปชาบดี เป็นอะไรกับพระนางมายา ?

ก. มารดา
ข. ธิดา
ค. เชฏฐภคินี
ง. กนิฏฐภคินี

๘. สิทธัตถกุมาร มีมหาปุริสลักษณะกี่ประการ ?

ก. ๓๐ ประการ
ข. ๓๒ ประการ
ค. ๓๓ ประการ
ง. ๓๘ ประการ

๙. เหตุใด พระเจ้าสุทโธทนะทรงมอบพระโอรสแก่พระนางปชาบดี ?

ก. พระนางมายาสิ้นพระชนม์
ข. พระนางมายาทรงประชวร
ค. พระนางมายาทรงออกบวช
ง. พระนางมายาบำเพ็ญพรต

๑๐. เมื่อประสูติได้ ๕ วัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ มาเพื่ออะไร ?

ก. เฉลิมฉลอง
ข. ตรวจดวงชะตา
ค. ทำพลีกรรม
ง. ขนานพระนาม

๑๑. พระกุมารเริ่มศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได้กี่พรรษา ?

ก. ๕ พรรษา
ข. ๖ พรรษา
ค. ๗ พรรษา
ง. ๘ พรรษา

๑๒. เกิดอะไรขึ้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ?

ก. เกิดความกลัว
ข. เกิดความเบื่อหน่าย
ค. เกิดความสังเวช
ง. เกิดความคิดออกบวช

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ?

ก. อธิษฐานเพศ
ข. เอหิภิกขุ
ค. ไตรสรณคมน์
ง. ญัตติจตุตถกรรม

๑๔. มหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว เสด็จประทับแรมอยู่ที่ไหน ?

ก. อิสิปตนมฤคทายวัน
ข. อนุปิยอัมพวัน
ค. เวฬุวัน
ง. อัมพวัน

๑๕. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงศึกษาในสำนักใคร ?

ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. ครูวิศวามิตร
ค. อาฬารดาบส
ง. อสิตดาบส

๑๖. ทรงอดพระกระยาหาร ผ่อนเสวยวันละน้อย ๆ เป็นวาระที่เท่าไร ?

ก. วาระที่ ๑
ข. วาระที่ ๒
ค. วาระที่ ๓
ง. วาระที่ ๔

๑๗. ปัญจวัคคีย์ หมายถึงใคร ?

ก. บรรพชิต ๔ รูป
ข. บรรพชิต ๕ รูป
ค. บรรพชิต ๖ รูป
ง. บรรพชิต ๗ รูป

๑๘. การทรมานตนให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?

ก. อัตตกิลมถานุโยค
ข. กามสุขัลลิกานุโยค
ค. ชาคริยานุโยค
ง. ภาวนานุโยค

๑๙. ปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์คลายความเพียร… จึงหลีกไปที่ไหน ?

ก. เวฬุวัน
ข. ลุมพินีวัน
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. อิสิปตนมฤคทายวัน

๒๐. นางสุชาดา เป็นธิดาของใคร ?

ก. กษัตริย์
ข. คหบดี
ค. เศรษฐี
ง. กุฎุมพี

๒๑. พระมหาบุรุษ เสด็จมาสู่ต้นพระศรีมหาโพธิในเวลาใด ?

ก. เวลาเช้า
ข. เวลาเที่ยง
ค. เวลาเย็น
ง. เวลาค่ำ

๒๒. ใครถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?

ก. ตปุสสะ
ข. ภัลลิกะ
ค. อุปกะ
ง. โสตถิยะ

๒๓. พระมหาบุรุษบรรพชากี่ปี จึงได้ตรัสรู้ ?

ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี

๒๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?

ก. ๑๖ พรรษา
ข. ๒๙ พรรษา
ค. ๓๕ พรรษา
ง. ๔๕ พรรษา

๒๕. พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ ตรงกับข้อใด ?

ก. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลส
ข. ตรัสรู้เองโดยชอบ
ค. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ง. ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

๒๖. สัปดาห์ที่สอง พระผู้มีพระภาคประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใด ?

ก. ต้นอชปาลนิโครธ
ข. ต้นมุจจลินท์
ค. ต้นราชายตนะ
ง. ต้นอัสสัตถะ

๒๗. ปัญจวัคคีย์อุปฐากพระมหาบุรุษ ด้วยจุดประสงค์ใด ?

ก. เพื่อเป็นสาวก
ข. เพื่อทำตามคำสั่ง
ค. เพื่อเป็นผู้ใกล้ชิด
ง. เพื่อให้สั่งสอนตน

๒๘. ใครถวายข้าวสัตตุผง สัตตุก้อน แก่พระศาสดา ?

ก. มหานามะ อัสสชิ
ข. วัปปะ ภัททิยะ
ค. ตปุสสะ ภัลลิกะ
ง. อุปกะ โสตถิยะ

๒๙. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้โปรดสอนเวไนยสัตว์ ?

ก. พกาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. มหาพรหม
ง. สหัมบดีพรหม

๓๐. ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง อยู่ในพระสูตรใด ?

ก. เวทนาปริคคหสูตร
ข. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร

๓๑. “ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร” ใครกล่าว ?

ก. อุปติสสปริพาชก
ข. โกลิตปริพาชก
ค. ปิปผลิมาณพ
ง. ทีฆนขปริพาชก

๓๒. โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. อุปติสสปริพาชก
ค. พระอัสสชิ
ง. สัญชัยปริพาชก

๓๓. พระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?

ก. ๕ องค์
ข. ๔๕ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๖๑ องค์

๓๔. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?

ก. ราชคฤห์
ข. สาวัตถี
ค. โกสัมพี
ง. พาราณสี

๓๕. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอะไร ?

ก. อนุปุพพีกถา
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. อริยสัจ ๔
ง. มรรค ๘

๓๖. เว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใส เป็นหัวข้อธรรมใด ?

ก. อนุปุพพีกถา
ข. อริยสัจ ๔
ค. มรรค ๘
ง. โอวาทปาฏิโมกข์

๓๗. คู่พระอัครสาวก ก่อนบวชศึกษาในสำนักของใคร ?

ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. สัญชัยปริพาชก
ง. นิครนถนาฏบุตร

๓๘. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง. วิสาขามหาอุบาสิกา

๓๙. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับข้อใด ?

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา

๔๐. การร้อยกรองพระธรรมวินัยจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

ก. สังคหะ
ข. สังคายนา
ค. สังวัธยาย
ง. สันนิบาต


ศาสนพิธี

๔๑. การรักษาศีล ๕ จัดเข้าในหมวดใด ?

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี

๔๒. อาราธนาพระปริตร เป็นขั้นตอนต่อจากพิธีใด ?

ก. จุดธูปเทียน
ข. บูชาพระรัตนตรัย
ค. อาราธนาศีล
ง. สมาทานศีล

๔๓. การทำบุญคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ?

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี

๔๔. ทานประเภทใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก ?

ก. ปาฏิบุคลิกทาน
ข. อกาลทาน
ค. สังฆทาน
ง. อามิสทาน

๔๕. การกรวดน้ำ มุ่งประโยชน์อะไร ?

ก. อุทิศส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตั้งจิตอธิษฐาน
ง. เพื่อให้เทวดารับรู้

๔๖. การกรวดน้ำ นิยมทำในเวลาที่พระสงฆ์เริ่มบทใด ?

ก. ยถา วาริวหา …
ข. สพฺพีติโย …
ค. สคฺเค กาเม …
ง. ภวตุ สพฺ …

๔๗. พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย

๔๘. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำว่าอะไร ?

ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ

๔๙. มยํ ภนฺเต … ปญฺจ สีลานิ ยาจาม เป็นคำอาราธนาอะไร ?

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาเบญจศีล

๕๐. การถวายของแด่พระภิกษุ เรียกว่าอะไร ?

ก. น้อมถวาย
ข. ประเคน
ค. นำถวาย
ง. ถูกทุกข้อ