ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ทิศเหนือของปัจจันตชนบทมีเขตแดนกับสถานที่ใด ?

 1. ภูเขาอุสีลธชะ
 2. แม่น้ำสัลลวดี
 3. หมู่บ้านถูนคาม
 4. มหาศาลนคร

๒. อาณาเขตที่ตั้งแห่งพระนครใหญ่ๆ ในชมพูทวีปเรียกว่าอะไร ?

 1. มหาชนบท
 2. มัชฌิมชนบท
 3. ปัจจันตชนบท
 4. ทักขิณาศีรีชนบท

๓. ชาวอริยกะได้อพยพเข้าสู่ชทพูทวีป จากดินแดนทางตอนใด ?

 1. เหนือ
 2. ใต้
 3. ตะวันออก
 4. ตะวันตก

๔. ชนวรรณะใด มีหน้าที่ศึกษาคัมภีร์พระเวท ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. ราชธิดาองค์โตของพระเจ้าโอกกากราช ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. อุชเชนี
 4. เทวทหะ

๖. พระนางมายา ประสูติในราชวงศ์ใด ?

 1. ศากยวงศ์
 2. โกลิยวงศ์
 3. พุทธวงศ์
 4. โมริยวงศ์

๗. ธรรมเนียมสตรีที่ตั้งครรภ์ต้องกลับไปคลอดที่สกุลเดิม เป็นของวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๘. พระโพธิสัตว์ทรงเปล่งวาจาว่า อคฺโคหมฺสฺมิ โลกสฺส…ในกาลใด ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. แสดงปฐมเทศนา
 4. ปรินิพพาน

๙. พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ เมื่อประสูติพระโอรสได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๑๐. พระน้านางผู้ทรงทำหน้าที่เลี้ยงดูสิทธัตถราชกุมาร พระนามว่าอะไร ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดีโคตมี
 3. ยโสธรา
 4. ปมิตา

๑๑. ในวันแรกนาขวัญ สิทธัตถราชกุมารประทับนั่งเจริฐอานาปานสติ ณ ที่ใด ?

 1. ใต้ต้นสาละ
 2. ใต้ต้นโพธิ์
 3. ใต้ต้นไทร
 4. ใต้ต้นหว้า

๑๒. พระนางพิมพา เป็นราชธิดาของกษัตริย์เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๑๓. สิทธัตถราชกุมาร อยู่ครองเพศฆราวาสเป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๔. เมื่อสิทธัตถราชกุมารทรงตัดพระเมาลีแล้ว พระเมาลีนั้นยังเหลือยาวกี่องค์ ?

 1. ๑ องคุลี
 2. ๒ องคุลี
 3. ๓ องคุลี
 4. ๔ องคุลี

๑๕. สิทัตถราชกุมารทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. สรภู
 4. อโนมา

๑๖. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษประทับครั้งแรกที่แคว้นใด ?

 1. แคว้นมัลละ
 2. แคว้นเจตี
 3. แคว้นวังสะ
 4. แคว้นกุรุ

๑๗. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษทรงประทับแรมที่อนุปิยอัมพวันกี่วัน ?

 1. ๔ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๖ วัน
 4. ๗ วัน

๑๘. เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จไปถึงเมืองราชคฤห์ ทรงพบกับกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. อุเทน

๑๙. พระมหาบุรุษทรงฝึกจิตจนสำเร็จสมาบัติ ๗ ในสำนักอาจารย์ท่านใด ?

 1. อาฬารดาบส
 2. อุททกดาบส
 3. อสิตดาบส
 4. กาลเทวินดาบส

๒๐. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะดำริว่าจะเป็นไปเพื่อหนทางใด ?

 1. การรู้อดีต
 2. การรู้อนาคต
 3. การตรัสรู้
 4. การถึงสุคติ

๒๑. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะทรงเห็นว่าอย่างไร ?

 1. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
 2. ไม่ใช่ทางรู้อดีต
 3. ไม่ใช่ทางรู้อนาคต
 4. ไม่ใช่ทางถึงสุคติ

๒๒. อริยมรรค ที่พระมหาบุรุษทรงเลือกปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตมีกี่ข้อ ?

 1. ๖ ข้อ
 2. ๗ ข้อ
 3. ๘ ข้อ
 4. ๙ ข้อ

๒๓. เช้าของวันตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงรับข้าวมธุปายาสจากใคร ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางวิสาขา
 3. นายโสตถิยะ
 4. อุปกาชีวก

๒๔. ใคร คอยตามขัดขวางการสำเร็จมรรคผลตั้งแต่เสด็จออกผนวช ?

 1. พระอินทร์
 2. พระพรหม
 3. พญายม
 4. พญามาร

๒๕. พระมหาบุรษตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๒๖. สัปดาห์ที่ ๑ พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข ณ ที่ใด ?

 1. ใต้ต้นโพธิ์
 2. ใต้ต้นไทร
 3. ใต้ต้นจิก
 4. ใต้ต้นสาละ

๒๗. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ยสกุลบุตร
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. ใต้ต้นสาละ

๒๘. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?

 1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 2. ปิปผลิมาณพ
 3. อุปติสสมาณพ
 4. โกลิตมาณพ

๒๙. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์การเผยแผ่พระศาสนาที่แค้วนมคธ ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. ปเสนทิโกศล
 4. จัณฑปัชโชต

๓๐. “เราจักไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล” พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระเถระใด ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๓๑. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิปผลิมาณพ ด้วยวิธีใด ?

 1. เอหิภิกขุ
 2. รับโอวาท ๓
 3. รับไตรสรณคมน์
 4. รับครุธรรม

๓๒. พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมกัน หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้กี่เดือน ?

 1. ๖ เดือน
 2. ๗ เดือน
 3. ๘ เดือน
 4. ๙ เดือน

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุพักอาศัยในเสนาสนะ ได้กี่ชนิด ?

 1. ๕ ชนิด
 2. ๖ ชนิด
 3. ๗ ชนิด
 4. ๘ ชนิด

๓๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงทิศ ๖ โปรดมาณพใด ?

 1. ปิปผลิมาณพ
 2. อุปติสสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. สิงคาลกมาณพ

๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสุนิธพราหมณ์และวัสสการพราหมณ์ให้ทำพลีใด ?

 1. ญาติพลี
 2. อติถิพลี
 3. ราชพลี
 4. เทวตาพลี

๓๖. อารามใด ที่เหล่าพระประยุรญาติร่วมกันสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้า ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. เชตวนาราม
 3. นิโครธาราม
 4. บุพพาราม

๓๗. “การออกบิณฑบาตนี้เป็นพุทธประเพณี” พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร ?

 1. พระบิดา
 2. พระมารดา
 3. พระน้านาง
 4. พระสหาย

๓๘. วัดใด ที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่จำพรรษานานที่สุด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดเชตวัน
 3. วัดนิโครธาราม
 4. วัดบุพพาราม

๓๙. พระเถระองค์ใด พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าเป็นพุทธอุปัฏฐากที่ดีที่สุด ?

 1. พระอุปวาณะ
 2. พระอานนท์
 3. พระเมฆิยะ
 4. พระเรวตะ

๔๐. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. กุสินารา

๔๑. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในประเทศไทย เริ่มขึ้นในรัชสมัยใด ?

 1. รัชกาลที่ ๔
 2. รัชกาลที่ ๕
 3. รัชกาลที่ ๖
 4. รัชกาลที่ ๗

๔๒. ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตเองสมาทานศีลใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีลอุโบสถ
 4. ศีล ๑๐

๔๓. จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๔. พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๖. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรปฏิบัติตนเช่นใด ?

 1. ถวายทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญจิตภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. เสสัง มังคะลัง ยาจามิ… เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. ถวายสังฆทาน
 2. บูชาข้าวพระพุทธ
 3. ลาข้าวพระพุทธ
 4. นิมนต์พระ

๔๘. อามิสทาน หมายถึงการให้อะไร ?

 1. ให้สิ่งของ
 2. ให้ความรู้
 3. ให้อภัย
 4. ให้โอกาส

๔๙. พรัหม จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ… เป็นคำอาราธนาอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. พระปริตร
 4. พระธรรม

๕๐. การกรวดน้ำ เริ่มเทน้ำขณะเมื่อพระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนาว่าอย่างไร ?

 1. ยะถา วาริวะหา…
 2. สัพพีติโย…
 3. ภะวะตุสัพพะ…
 4. มะณิโชติระโส ยะถา…