ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ประเทศไทยตั้งอยุ่ทางทิศใดของประเทศอินเดีย

 1. พายัพ
 2. อีสาน
 3. หรดี
 4. อาคเนย์

๒. มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด

 1. แสวงหาความเจริญ
 2. แสวงหาความรู้
 3. มีถิ่นอาศัยอยู่เดิม
 4. มีการแสวงหาที่อยู่

๓. หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับข้อใด

 1. มัชฌิมชนบท
 2. มัธยมชนบท
 3. ปัจฉิมชนบท
 4. ปัจจันตชนบท

๔. ผู้ทำการค้าขาย หมายถึงบุคคลจำพวกใด

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทธ

๕. คนจัณฑาล เกิดขึ้นได้อย่างไร

 1. พ่อแม่วรรณะเดียวกัน
 2. พ่อแม่คนละวรรณะ
 3. พ่อแม่ตระกูลเดียวกัน
 4. พ่อแม่คนละตระกูล

๖. นครกบิลพัสดุเกี่ยวพันเป็นพิเศษกับนครใด

 1. เทวทหะ
 2. สาวัตถี
 3. พาราณสี
 4. ปาวา

๗. พระราชวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวงศ์ใด

 1. โกลิยวงศ์
 2. ศากยวงศ์
 3. สุริยวงศ์
 4. อาทิตยวงศ์

๘. กษัตริย์ผู้เป็นพระญาตของพระพุทธเจ้า คือใคร

 1. พระเจ้าสีหหนุ
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 4. พระเจ้าอโศกมหาาช

๙. ผู้ครองราชย์ต่อพระเจ้าสีหหนุ คือใคร

 1. พระเจ้าอัญชนะ
 2. พระเจ้าชยเสนะ
 3. พระเจ้าสุทโธทนะ
 4. พระเจ้าสุปปพุทธะ

๑๐. เมื่ออสิตดาบสเห็นพระราชกุมารต้องตามมหาบุรุษลักษณะแล้ว แสดงอาการอย่างไร

 1. ลุกขึ้นกราบ
 2. ทำนายลักษณะ
 3. ถวายตัวเป็นข้า
 4. อธิษฐานบวชตาม

๑๑. เมื่อพระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงทำพิธีขนานพระนาม

 1. ๔ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๖ วั
 4. ๗ วัน

๑๒. พระสิทธัตถะกุมาร เสด็จอยู่ครองฆราวาสตราบชนมายุเท่าไร

 1. ๒๘ พรรษา
 2. ๒๙ พรรษา
 3. ๓๕ พรรษา
 4. ๓๖ พรรษา

๑๓. การโกนผมของคนในสมัยพุทธกาล บ่งเป็นคนเช่นไร

 1. มีทุกข์
 2. พ้นทุกข์
 3. จัญไร
 4. นักโทษ

๑๔. พระมหาบุรุษทรงศึกษาจบสมาบัติ ๘ จากสำนักใคร

 1. กาฬเทวิลดาบส
 2. อุทกดาบส
 3. อสิตดาบส
 4. อาฬารดาบส

๑๕. พระมหาบุรุษพิจารณาเห็นอะไร จึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา

 1. อุปมา ๓ ข้อ
 2. พิณ ๓ สาย
 3. ดอกบัว ๓ เหล่า
 4. ความเมา ๓

๑๖. ไม้แห้งที่ไกลจากน้ำ วางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ หมายถึงผู้เช่นไร

 1. ควรออกบวชได้
 2. ไม่ควรออกบวช
 3. ควรจะตรัสรู้ได้
 4. ไม่ควรจะตรัสรู้

๑๗. สาเหตุที่ปัญจวัคคีย์ออกบวช เฝ้าตามปรนนิบัติพระมหาบุรุษตรงกับข้อใด

 1. ตอบแทนคุณ
 2. เชื่อมั่นในตำรา
 3. คำสั่งอาจารย์
 4. ต้องการบรรลุตาม

๑๘. นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งอยู่ สำคัญว่าใคร

 1. เทวดา
 2. ท้าวสักกะ
 3. พระอินทร์
 4. ท้าวมหาราช

๑๙. ขณะฝนตกพรำเจอด้วยลมหนาว ๗ วัน เสด็จพระทับที่ใด

 1. ต้นมหาโพธิ
 2. ต้นไทร
 3. ต้นจิก
 4. ต้นเกตุ

๒๐. ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฏกสิ้น ๗ วัน ณ สถานที่ไหน

 1. อนิมิสเจดีย์
 2. รัตนจงกรมเจดีย์
 3. บริโภคเจดีย์
 4. รัตนฆรเจดีย์

๒๑. บุคคลจะรู้ทั่วถึงธรรม ทรงเปรียบด้วยดอกบัวกี่เหล่า

 1. ๒ เหล่า
 2. ๓ เหล่า
 3. ๔ เหล่า
 4. ๕ เหล่า

๒๒. ใครถามว่า ท่านมักมากเสียแล้ว ไฉนถึงบรรลุธรรมได้

 1. สัตตรสวัคคีย์
 2. ฉัพพัคคีย์
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. ภัททวัคคีย์

๒๓. ธรรมให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำ ไม่ทำให้เป็นอริยะ คือข้อใด

 1. อัตตกิลมถานุโยค
 2. กามสุขัลลิกานุโยค
 3. ภาวนานุโยค
 4. ชาคริยานุโยค

๒๔. ทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ข้อใด

 1. กามสุขัลลิกานุโยค
 2. อัตตกิลมถานุโยค
 3. อริยสัจธรรม ๔
 4. อริยมรรค ๘

๒๕. โกณฑัญญะได้นามนำหน้าว่า อญฺญาสิ เพราะเหตุใด

 1. พระศาสดาประทาน
 2. ได้ดวงตาเห็นธรรม
 3. เป็นพยานการตรัสรู้
 4. ให้ถูกต้องตามทักษา

๒๖. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ใคร

 1. สหายพระยสะ
 2. ชฏิล ๓ พี่น้อง
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. ภัททวัคคีย์

๒๗. ผู้ใดเป็นสหายของพระยสะ

 1. พระอัสสชิ
 2. พระนทีกัสสปะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระสุพาหุ

๒๘. พระสาวกที่ไปประกาศศาสนาครั้งแรก มีอุปสรรคอย่างไร

 1. ทางทุรกันดาร
 2. ขาดแคลนอาหาร
 3. ให้การอุปสมบทไม่ได้
 4. ไม่มีผู้ตัดสินอธิกรณ์

๒๙. ใครกล่าวว่า ท่านจะพึงแสดงหาหญิงหรือหาตนดีกว่า

 1. พระศาสดา
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอัสสชิ
 4. พระมหากัสสปะ

๓๐. กรุงราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด

 1. โกศล
 2. มคธ
 3. ลิจฉวี
 4. วัชชี

๓๑. ใครกล่าวว่า พระองค์เป็นศาสดา ข้าพระองค์เป็นสาวก

 1. พระยสะ
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ

๓๒. พระสารีบุตร บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถใด

 1. นั่งสมาธิ
 2. เดินจงกรม
 3. พิจารณาพยับแดด
 4. นั่งถวายงานพัด

๓๓. ใครเป็นพระราชาครองกรุงราชคฤห์

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระเจ้าอัญชนะ
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. พระเจ้าปเสนทิโกศล

๓๔. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่เมืองใด

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ราชคฤห์
 4. เวสาลี

๓๕. เราจักไม่ละสติไปในกาย คือ จักพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนใคร

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๖. การประทานอุปสมบทคราวแรกที่เมืองมคธ มีคนติเตียนไปเพื่ออะไร

 1. ความเห็นแก่ตัว
 2. ประโยชน์ตนเอง
 3. ความขาดแห่งสกุล
 4. ความตัดญาติ

๓๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ไหน

 1. วัดเชตวัน
 2. วัดเวฬุวัน
 3. ป่ามหาวัน
 4. วัดอัมพวัน

๓๘. ข้อใดไม่จัดเข้าไปในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

 1. สถานที่ประสูติ
 2. สถานที่บรรพชา
 3. สถานที่ตรัสรู้
 4. สถานที่ปรินิพพาน

๓๙. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอานนท์
 4. โทณพราหมณ์

๔๐. ปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมกี่องค์

 1. ๓๐๐ องค์
 2. ๔๐๐ องค์
 3. ๕๐๐ องค์
 4. ๖๐๐ องค์

ศาสนพิธี

๔๑. หลักการทำบุญ ๓ อย่าง ทำให้เกิดพิธีกรรมอันเป็นแบนแผนเดียวกัน เรียกว่าอะไร

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ศาสนพิธี

๔๒. พิธีกรรมที่ทำตนให้ฉลาดในการละชั่ว ทำดี อบรมตนให้ดีงามตามหลักคำสอน เรียกว่าอะไร

 1. ศาสนพิธี
 2. บุญพิธี
 3. กุศลพิธี
 4. ทานพิธี

๔๓. การรักษาศีล ๘ สำหรับอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าอะไร

 1. อุโบสถกรรม
 2. อุโบสถศีล
 3. สามัคคีอุโบสถ
 4. ปาริสุทธิอุโบสถ

๔๔. องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสากลโลก

 1. วันวิสาขบูชา
 2. วันมาฆบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันอาสาฬหบูชา

๔๕. วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันอะไร

 1. วันขึ้น ๘ ค่ำ
 2. วันแสดงธรรม
 3. วันปรินิพพาน
 4. วันถวายพระเพลิง

๔๖. บุคคลผู้ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ คือใคร

 1. อุบาสก
 2. อุบาสิกา
 3. ทายก
 4. ปฏิคาหก

๔๗. งานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ นิยมนินมต์พระจำนวนเท่าไร

 1. ๔ รูป
 2. ๕ รูป
 3. ๙ รูป
 4. ๑๐ รูป

๔๘. การถวายทานตามกาล เช่น ถวายผ้ากฐิน เรียกว่าอะไร

 1. สังฆทาน
 2. กาลทาน
 3. ปาฏิบุคคลิกทาน
 4. อกาลทาน

๔๙. การกราบที่พร้อมด้วยองค์ คือ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ เรียกว่าอะไร

 1. อัษฏางคประดิษฐ์
 2. อภิวาท
 3. เบญจางคประดิษฐ์
 4. นมัสการ

๕๐. พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ.. เป็นคำกล่าวอย่างไร

 1. ชุมนุมเทวดา
 2. อาราธนาศีล
 3. อาราธนาพระปริตร
 4. อาราธนาธรรม