ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ประเทศใด ไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?

 1. เนปาล
 2. ศรีลังกา
 3. อินเดีย
 4. ปากีสถาน

๒. ชนเผ่าใด เป็นชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป ?

 1. มิลักขะ
 2. อริยกะ
 3. อารยัน
 4. อินเดียแดง

๓. ชนเหล่าใดในสังคมอินเดีย ถูกเหยียดหยามมากที่สุด ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๔. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

 1. พระเจ้าสีหหนุ
 2. พระเจ้าสุกโกทนะ
 3. พระเจ้าสุทโธทนะ
 4. พระเจ้าสุปปพุทธะ

๕. คำว่า “ สิทธัตถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. ผู้มีโภคะ
 2. ผู้มีความต้องการสำเร็จ
 3. ผู้มีความรู้
 4. ผู้มีความประพฤติดี

๖. หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?

 1. ขนานพระนาม
 2. พระมารดาสิ้นพระชนม์
 3. อสิตดาบสมาเยี่ยม
 4. ทำนายพระลักษณะ

๗. ดาบสที่ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเป็น ๒ อย่างชื่อว่าอะไร ?

 1. อสิตดาบส
 2. อาฬารดาบส
 3. อุทกดาบส
 4. กบิลดาบส

๘. ข้อใด ไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๙. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตที่ใด ?

 1. ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
 2. ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา
 3. ริ่มฝั่งแม่น้ำยมุนา
 4. ริ่มฝั่งแม่น้ำอโนมา

๑๐. ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. สหัมบดีพรหม
 2. พระอินทร์
 3. ฆฏิการพรหม
 4. นายฉันนะ

๑๑. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 1. ทรงท้อพระทัย
 2. ทรงเบื่อหน่าย
 3. ทรงคลายความเพียร
 4. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

๑๒. การที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา จัดเข้าในข้อใด ?

 1. กามสุขัลลิกานุโยค
 2. อัตตกิลมถานุโยค
 3. มัชฌิมาปฏิปทา
 4. เนกขัมมปฏิปทา

๑๓. ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาอะไร ?

 1. พระสูตร
 2. พระอภิธรรม
 3. พระวินัย
 4. ปฏิจจสมุปบาท

๑๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในวันอะไร ?

 1. วันเพ็ญเดือน ๓
 2. วันเพ็ญเดือน ๖
 3. วันเพ็ญเดือน ๘
 4. วันเพ็ญเดือน ๑๒

๑๕. รุ่งเช้าของวันตรัสรู้ ใครถวายพระกระยาหารแด่พระพุทธเจ้า ?

 1. นางวิสาขา
 2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 3. นางสุชาดา
 4. ปัญจวัคคีย์

๑๖. บุคคลที่เข้าถึงรัตนะ ๒ เป็นคู่แรก คือใคร ?

 1. นางวิสาขา – อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 2. พระเจ้าพิมพิสาร – พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. ตปุสสะ – ภัลลิกะ
 4. มารดาและบิดาของพระยสะ

๑๗. บุคคลประเภท “ ปทปรมะ ” คือบุคคลประเภทใด ?

 1. มีปัญญาเฉียบแหลม
 2. มีปัญญาระดับปานกลาง
 3. มีปัญญาพอแนะนำได้
 4. ด้อยปัญญา

๑๘. เมื่อพระพุทธองค์ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมแล้ว ทรงคิดถึงใครเป็นคนแรก ?

 1. กาฬเทวิลดาบส
 2. กบิลดาบส
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส

๑๙. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่วัน ?

 1. ๒๙ วัน
 2. ๓๙ วัน
 3. ๔๙ วัน
 4. ๕๙ วัน

๒๐. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ใด ?

 1. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 2. วัดเวฬุวัน
 3. วัดเชตวัน
 4. ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

๒๑. พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระธรรมเทศนาใด ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนัตตลักขณสูตร

๒๒. ในชฎิล ๓ พี่น้อง คนที่ ๒ มีชื่อว่าอะไร ?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. คยากัสสปะ
 3. นทีกัสสปะ
 4. กุมารกัสสปะ

๒๓. พระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงอุทานของยสกุลบุตรในเวลาใด ?

 1. เที่ยงคืน
 2. จวนใกล้รุ่ง
 3. ขณะบิณฑบาต
 4. กำลังเสวยพระกระยาหาร

๒๔. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?

 1. นางวิสาขา
 2. พระนางมัลลิกา
 3. มารดาของพระยสะ
 4. พระนางพิมพา

๒๕. ขณะประทับอยู่ที่ต้นพหุปุตตนิโครธ พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาท ๓ ข้อแก่ใคร ?

 1. ปิปผลิมาณพ
 2. อุปติสสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. อชิตมาณพ

๒๖. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?

 1. ๕๐ องค์
 2. ๖๐ องค์
 3. ๗๐ องค์
 4. ๑,๒๕๐ องค์

๒๗. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. ลัฏฐิวัน
 4. อัมพวัน

๒๘. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าเชตุ
 3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 4. นางวิสาขา

๒๙. อุบายสำหรับแก้ความง่วง พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระโมคคัลลานะ

๓๐. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๑๒ วัน
 3. ๑๕ วัน
 4. ๒๐ วัน

๓๑. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. อนุปุพพีกถา
 3. อริยธรรม
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๓๒. ภรรยาของปิปผลิมาณพมีนามว่าอย่างไร ?

 1. ยโสธรา
 2. ปชาบดี
 3. กีสาโคตมี
 4. ภัททกาปิลานี

๓๓. ใครเป็นผู้ถวายปิณฑบาตครั้งสุดท้าย แด่พระพุทธเจ้า ?

 1. วิสาขามหาอุบาสิกา
 2. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 3. นางสุชาดา
 4. นายจุนทะ

๓๔. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารที่หมู่บ้านอะไร ?

 1. เวฬุวคาม
 2. กัลลวาลมุตตคาม
 3. ภัณฑุคาม
 4. นาลันทา

๓๕. ในคราวเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเท่าไร ?

 1. ๖๐ ปี
 2. ๗๐ ปี
 3. ๘๐ ปี
 4. ๙๐ ปี

๓๖. ปัจฉิมโอวาท พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับอะไร ?

 1. ความไม่ประมาท
 2. ความเพียร
 3. ความทุกข์
 4. ความสามัคคี

๓๗. ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้าย ?

 1. อุปกาชีวก
 2. โกลิตปริพาชก
 3. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
 4. สุภัททปริพาชก

๓๘. สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือที่ใด ?

 1. บริโภคเจดีย์
 2. มกุฏพันธนเจดีย์
 3. ธรรมเจดีย์
 4. อุทเทสิกเจดีย์

๓๙. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. โทณพราหมณ์
 4. วัสสการพราหมณ์

๔๐. ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดา ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระไตรปิฎก
 4. พระธรรมวินัย

๔๑. แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 1. ศาสนพิธี
 2. กุศลพิธี
 3. ทานพิธี
 4. บุญพิธี

๔๒. บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ?

 1. ศีล สมาธิ ปัญญา
 2. ทาน ศีล ภาวนา
 3. ทาน ศีล สมาธิ
 4. ทาน ศีล ปัญญา

๔๓. ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. อุบาสิกา
 2. อุบาสก
 3. พุทธมามกะ
 4. สาวก

๔๔. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ?

 1. กราบครบองค์ ๕
 2. กราบ ๓ ครั้ง
 3. กราบ ๕ ครั้ง
 4. ข้อ 2 และ 3 ถูก

๔๕. ข้อใด ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ?

 1. วันวิสาขบูชา
 2. วันอัฏฐมีบูชา
 3. วันอาสาฬหบูชา
 4. วันมาฆบูชา

๔๖. คำว่า “ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย…” เป็นคำอะไร ?

 1. คำอาราธนาพระปริตร
 2. คำอาราธนาธรรม
 3. คำอาราธนาศีล
 4. คำอาราธนาพระสงฆ์

๔๗. ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ?

 1. นายพานพบทำบุญอุทิศให้นางแสนเสน่ห์
 2. นางชวนชมทำบุญอายุครบ ๖๐ ปี
 3. กำนันช้างทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 4. ผู้ใหญ่ลีทำบุญครบรอบวันแต่งงาน

๔๘. ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ?

 1. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
 2. อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย
 3. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ ฯ
 4. อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา ฯ

๔๙. การทอดกฐินกำหนดให้ทำในช่วงเวลาใด ?

 1. ก่อนเข้าพรรษา ๑ เดือน
 2. หลังเข้าพรรษา ๑ เดือน
 3. ก่อนออกพรรษา ๑ เดือน
 4. หลังออกพรรษา ๑ เดือน

๕๐. ข้อใด เป็นวิธีประเคนของพระที่ถูกต้อง ?

 1. พระสิงห์รับถาดอาหารจากมือโยมแม่
 2. เด็กหญิงอ้อยกับเพื่อนช่วยกันยกโต๊ะอาหารถวายพระ
 3. เด็กชายนิดถวายอาหารในเวลาบ่าย
 4. นางสาวจินวางปิ่นโตอาหารลงบนผ้ากราบของพระกริสนัย