ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร ?

 • ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
 • ความเป็นไปของพระปัจเจกพุทธเจ้า
 • ความเป็นไปของพระสาวก
 • ความเป็นไปของพุทธบริษัท ๔

พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้อยู่สวรรค์ช์้นไหน ?

 • ดาวดึงส์
 • ยามา
 • ดุสิต
 • นิมมานรดี

ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?

 • พราหมณ์
 • แพศย์
 • ศูทร
 • จัณฑาล

กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์ ?

 • พระเจ้าโอกกากราช
 • พระเจ้าอโศกมหาราช
 • พระเจ้าชยเสนะ
 • พระเจ้าสีหหนุ

เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?

 • เวฬุวัน
 • ลุมพินีวัน
 • อัมพวัน
 • ลัฏฐิวัน

พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ พระนามว่าอย่างไร ?

 • พระเจ้าสุทโธทนะ
 • พระเจ้าโธโตทนะ
 • พระเจ้าอมิโตทนะ
 • พระเจ้าสุกโกทนะ

คำว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?

 • ผู้มีอำนาจ
 • ผู้มีความต้องการสำเร็จ
 • ผู้มีความรู้
 • ผู้มีความประพฤติดี

หลังจากพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วใครทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเจ้าชายสิทธัตถกุมาร ?

 • พระนางปชาบดี
 • พระนางกาญจนา
 • พระนางรูปนันทา
 • พระนางอมิตา

ดาบสที่ทำนายพระลกัษณะของเจ้าชายสิทธตัถะชื่อว่าอะไร ?

 • อสิตดาบส
 • อาฬารดาบส
 • อุทกดาบส
 • กบิลดาบส

ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 • อสิตดาบส
 • อุททกดาบส
 • โกณฑัญญะ
 • วิศวามิตร

เจ้าชายสิทธตัถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพา ไปร่วมพิธีอะไร ?

 • พิธีมงคลสมรส
 • พิธีโสกนั ต์
 • พิธีแรกนาขวัญ
 • พิธีเรียกขวัญ

ข้อใดไม่ใช่เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็น ?

 • คนเกิด
 • คนแก่
 • คนเจ็บ
 • คนตาย

ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ?

 • สหัมบดีพรหม
 • พระอินทร์
 • ฆฏิการพรหม
 • นายฉันนะ

พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ?

 • อิสิปตนมฤคทายวัน
 • อนุปิยอัมพวัน
 • ลุมพินีวัน
 • เวฬุวัน

การบำเพ็ญทุกรกิริยาจัดเข้าในข้อใด ?

 • กามสุขัลลิกานุโยค
 • อัตตกิลมถานุโยค
 • มัชฌิมาปฏิปทา
 • เนกขัมมปฏิปทา

พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 • เบื่อหน่าย
 • หมดหวัง
 • คลายความเพียร
 • เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

ทางสายกลางคืออะไร ?

 • มรรค ๘
 • วิชชา ๘
 • โลกธรรม ๘
 • สมาบัติ ๘

ข้อปฏิบัติใดเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ?

 • อัตตกิลมถานุโยค
 • กามสุขัลลิกานุโยค
 • ทุกรกิริยา
 • มัชฌิมาปฏิปทา

พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้ด้วยธรรมอะไร ?

 • ญาณ ๓
 • อริยสัจ ๔
 • มรรค ๘
 • บารมี ๑๐

คำว่า สัมมาสัมโพธิญาณ หมายความว่าอย่างไร ?

 • ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ
 • ญาณเป็นเหตุให้ถึงความชอบ
 • ญาณเป็นมงคลส่วนที่ชอบ
 • ญาณเป็นเครื่องสนับสนุนโดยชอบ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

 • สมมติสัจจะ
 • ปรมัตถสัจจะ
 • อริยสัจจะ
 • ธรรมสัจจะ

หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวมุตติสุขกี่สัปดาห์ ?

 • ๔ สัปดาห์
 • ๕ สัปดาห์
 • ๖ สัปดาห์
 • ๗ สัปดาห์

นิโครธเป็นชื่อของต้นไม้อะไร ?

 • ต้นจิก
 • ต้นไทร
 • ตนโพธ์ิ
 • ต้นรัง

พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยจะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ?

 • พระบิดา
 • ปัญจวัคคีย์
 • อสิตดาบส
 • อาฬารดาบส

ใครเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ?

 • พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระวัปปะ
 • พระภัททิยะ
 • พระอัสสชิ

ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นเป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?

 • พระโสดาบัน
 • พระสกทาคามี
 • พระอนาคามี
 • พระอรหันต์

อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?

 • ตปุสสะ
 • ภัลลิกะ
 • โสตถิยะ
 • บิดาของพระยสะ

หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ?

 • อิสิปตนมฤคทายวัน
 • อนุปิยอัมพวัน
 • ลัฏฐิวัน
 • อุรุเวลาเสนานิคม

พระพุทธเจาทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?

 • ๕ องค์
 • ๑๐ องค์
 • ๖๐ องค์
 • ๖๑ องค์

ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมใด ?

 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • อนัตตลักขณสูตร
 • อาทิตตปริยายสูตร
 • เวทนาปริคคหสูตร

ในชฎิล ๓ พี่น้องคนสุดท้องมีชื่อว่าอะไร ?

 • อุรุเวลกัสสปะ
 • คยากัสสปะ
 • นทีกัสสปะ
 • กุมารกัสสปะ

วัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารถวายในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?

 • เวฬุวัน
 • ลัฏฐิวัน
 • อัมพวัน
 • เชตวัน

พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียร มีอุปสรรคในเรื่องใด ?

 • ความหิว
 • ความร้อน
 • ความง่วง
 • ความเหนื่อย

ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า ?

 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • นางวิสาขา
 • นางสุชาดา
 • นายจุนทะ

ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ?

 • พระสุภัททะ
 • พระฉันนะ
 • พระกาฬุทายี
 • พระภัททิยะ

ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?

 • พระมหากัสสปะ
 • พระธรรมวินัย
 • พระอุบาลี
 • พระอานนท์

พระพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 • ความไม่ประมาท
 • ความอดทน
 • ความเพียร
 • ความสามัคคี

สังเวชนียสถาน มีกี่ตำบล ?

 • ๓ ตำบล
 • ๔ ตำบล
 • ๕ ตำบล
 • ๖ ตำบล

สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ?

 • ศรีลังกา
 • อินเดีย
 • เนปาล
 • ปากีสถาน

หลงัจากสังคายนาครั้งใด ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป ?

 • ครั้งที่ ๑
 • ครั้งที่ ๒
 • ครั้งที่ ๓
 • ครั้งที่ ๔

ศาสนพิธี

แบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 • ศาสนพิธี
 • กุศลพิธี
 • ทานพิธี
 • บุญพิธี

บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือข้อใด ?

 • ศีล สมาธิปัญญา
 • ทาน ศีล ภาวนา
 • ทาน ศีล สมาธิ
 • ทาน ศีล ปัญญา

พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ?

 • ผู้มีธรรมเป็ นที่พึ่ง
 • ผู้รับศีลเป็ นสรณะ
 • ผู้ถือศีลอุโบสถ
 • ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา

วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด ?

 • วันมาฆบูชา
 • วันวิสาขบูชา
 • วันอัฏฐมีบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา

วันเทโวโรหณะคือวันอะไร ?

 • วันแสดงธรรมแก่เทวดา
 • วันแสดงปฐมเทศนา
 • วันเสด็จลงจากเทวโลก
 • วันปรินิพพาน

พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?

 • พระพุทธเจ้า
 • พระธรรม
 • พระสงฆ์
 • พระรัตนตรัย

การบำเพญกุศลคล้ายวันเกิดจัดเข้าในพิธีใด ?

 • กุศลพิธี
 • บุญพิธี
 • ทานพิธี
 • ปกิณกพิธี

เบญจางคประดิษฐ์หมายถึงข้อใด ?

 • กราบครบองค์ ๓
 • กราบครบองค์ ๔
 • กราบครบองค์ ๕
 • กราบครบองค์ ๘

การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?

 • ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
 • ถวายเจาะจงพระที่นับถือ
 • ถวายสงฆไ์ม่เจาะจง
 • ถวายเจาะจงพระที่มีชื่อเสียง

อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย ใช้กล่าวเวลาใด ?

 • ขณะอุทิศส่วนกุศล
 • ขณะรับศีล
 • ขณะฟังเทศน์
 • ขณะให้ทาน