ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. นิพพิทา หมายถึงความหน่ายอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สังขาร
 4. เบญจขันธ์

๒. ในคำว่า เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ โลกโดยตรง หมายถึงอะไร ?

 1. หมู่สัตว์
 2. แผ่นดินที่อาศัย
 3. มหาสมุทร
 4. อากาศ

๓. อาการหมกอยู่ในโลก หมายถึงข้อใด ?

 1. เพลิดเพลิน
 2. ระเริงหลง
 3. ยึดติด
 4. ถูกทุกข้อ

๔. ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับสุขประเภทใด ?

 1. กายิกสุข
 2. อามิสสุข
 3. นิรามิสสุข
 4. ถูกทุกข้อ

๕. การสำรวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. อินทรียสังวร
 2. วิริยสังวร
 3. สีลสังวร
 4. สติสังวร

๖. คำว่า มาร หมายถึงอะไร ?

 1. วัตถุกาม
 2. กิเลสกาม
 3. อุปสรรค
 4. สิ่งชั่วร้าย

๗. คำว่า บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ?

 1. วัตถุกาม
 2. กิเลสกาม
 3. อุปสรรค
 4. สิ่งชั่วร้าย

๘. อุปาทินนกสังขาร หมายถึงอะไร ?

 1. มนุษย์
 2. แผ่นดิน
 3. ต้นไม้
 4. ถูกทุกข้อ

๙. ภูเขา จัดเป็นสังขารชนิดใด ?

 1. อุปาทินนกสังขาร
 2. อนุปาทินนกสังขาร
 3. วิสังขาร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. อนิจจตา ความไม่เที่ยง กำหนดรู้ได้ด้วยอาการใด ?

 1. เกิดขึ้น
 2. คงที่
 3. เกิดแล้วดับ
 4. ทนได้ยาก

๑๑. บุคคลไม่เห็นอนิจจลักษณะ เพราะถูกอะไรปิดบัง ?

 1. สันตติ
 2. อิริยาบถ
 3. ฆนสัญญา
 4. เวทนา

๑๒. เกิดแก่เจ็บตาย จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. สหคตทุกข์

๑๓. ทุกข์เพราะอะไร จัดเป็นปกิณณกทุกข์ ?

 1. ความโกรธ
 2. ความแก่
 3. ความพลัดพราก
 4. ความเจ็บ

๑๔. ทุกข์ที่เป็นผลของกรรมชั่ว จัดเป็นทุกข์อะไร ?

 1. สภาวทุกข์
 2. พยาธิทุกข์
 3. วิปากทุกข์
 4. สันตาปทุกข์

๑๕. ข้อใด มิใช่อาการของอนัตตา ?

 1. ไม่อยู่ในอำนาจ
 2. หาเจ้าของมิได้
 3. เป็นสภาพสูญ
 4. ไม่เที่ยง

๑๖. ในบาลีปฏิปทาแห่งนิพพิทา ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เป็นอะไร ?

 1. อนิจจัง
 2. ทุกขัง
 3. อนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. การหมดสิ้นอะไร จัดเป็นวิราคะ ?

 1. โลภ
 2. โกรธ
 3. หลง
 4. กำหนัด

๑๘. ความเมาในคำว่า มทนิมฺมทโน หมายถึงเมาอะไร ?

 1. ชาติกำเนิด
 2. อำนาจ
 3. ความไม่มีโรค
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. ความอาลัยในคำว่า อาลยสมุคฺฆาโต หมายถึงอาลัยในอะไร ?

 1. กามคุณ ๕
 2. ขันธ์ ๕
 3. เวทนา ๕
 4. นิวรณ์ ๕

๒๐. การหลุดพ้นด้วยกำลังฌาน จัดเป็นวิมุตติใด ?

 1. ตทังควิมุตติ
 2. วิกขัมภนวิมุตติ
 3. สมุจเฉทวิมุตติ
 4. นิสสรณวิมุตติ

๒๑. ธรรมใด มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิสุทธิ ๗ ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. พละ ๕
 3. โพชฌงค์ ๗
 4. มรรค ๘

๒๒. คำตอบในข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?

 1. ดำริชอบ
 2. พยายามชอบ
 3. อาชีพชอบ
 4. เห็นชอบ

๒๓. อะไรขัดขวางไม่ให้บุคคลถึงสันติความสงบ ?

 1. โลกามิส
 2. นิวรณ์
 3. มาร
 4. เบญจขันธ์

๒๔. จิตนึกคิดในเรื่องใด จัดเป็นความสงบภายใน ?

 1. ไม่โลภ
 2. ไม่พยาบาท
 3. ไม่เห็นผิด
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. อาการดับแห่งอนุปาทิเสสนิพพาน เปรียบได้กับอะไร ?

 1. ไฟสิ้นเชื้อ
 2. ไฟไหม้ฟาง
 3. เชื้อไฟ
 4. ควันไฟ

๒๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสอุปาทิเสสนิพพาน ?

 1. สิ้นกิเลส
 2. สิ้นชีวิต
 3. สิ้นกิเลสชีวิตยัง
 4. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต

๒๗. พระนิพพาน หมายถึงภาวะใด ?

 1. การจุติ
 2. การเกิด
 3. การสิ้นชีวิต
 4. ความดับทุกข์

๒๘. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ?

 1. ตายแล้วสูญ
 2. ตายแล้วเกิด
 3. ตายแล้วฟื้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. ข้อใด จัดเป็นทุคติ ?

 1. นิรยะ
 2. ดิรัจฉานโยนิ
 3. ปิตติวิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปกครองสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. จาตุมหาราชิกา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๑. ในส่วนสังสารวัฏ เทวทูตหมายถึงคำตอบในข้อใด ?

 1. ทารกแรกเกิด
 2. เด็ก ๒ ขวบ
 3. เด็ก ๗ ขวบ
 4. เด็ก ๑๓ ขวบ

๓๒. เทวทูต หมายถึงใคร ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. เปรตที่มีวิมานอยู่ หมายถึงเปรตประเภทใด ?

 1. สุจิมุขเปรต
 2. เวมานิกเปรต
 3. กุณปาสเปรต
 4. คูถขาทกเปรต

๓๔. การทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว เรียกว่าอะไร ?

 1. ศราทธะ
 2. สลากภัต
 3. ปุพพเปตพลี
 4. อุทิศทาน

๓๕. กรรมทันตาเห็น เรียกว่าอะไร ?

 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. ชนกกรรม
 4. พหุลกรรม

๓๖. กรรมทันตาเห็น จัดเป็นกรรมประเภทใด ?

 1. อโหสิกรรม
 2. ครุกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. กตัตตากรรม

๓๗. กรรมใด ให้ผลสนับสนุนบุคคลที่รุ่งเรืองมาแล้วให้รุ่งเรืองไปภายหน้า ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปัตถัมภกกรรม
 3. อุปปีฬกกรรม
 4. อุปฆาตกรรม

๓๘. คนที่ทำดีแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลดี เพราะถูกกรรมอะไรขัดขวาง ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปัตถัมภกกรรม
 3. อุปปีฬกกรรม
 4. อุปฆาตกรรม

๓๙. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ เป็นคำบริกรรมกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. เมตตา
 3. พุทธานุสสติ
 4. กสิณ

๔๐. ผู้จะเจริญพุทธานุสสติ ควรบริกรรมพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. พุทฺโธ
 3. ภควา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. ผลสูงสุดของการเจริญสมถกัมมัฏฐาน คืออะไร ?

 1. บรรลุฌาน
 2. บรรลุมรรค
 3. บรรลุผล
 4. บรรลุนิพพาน

๔๒. คนที่มีความประมาทในชีวิต ควรพิจารณาถึงเรื่องใดบ่อย ๆ ?

 1. ความแก่
 2. ความเจ็บป่วย
 3. ความตาย
 4. ความพลัดพราก

๔๓. สติปัฏฐาน หมายถึงการตั้งสติพิจารณาเรื่องใด ?

 1. กาย
 2. เวทนา
 3. จิต
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. ผู้จะเจริญกสิณ ควรเพ่งอะไร ?

 1. ดิน
 2. สีเขียว
 3. อากาศ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. อนุสสติใด ป้องกันบุคคลไม่ให้เกิดความประมาท ?

 1. มรณัสสติ
 2. เทวตานุสสติ
 3. อุปสมานุสสติ
 4. สีลานุสสติ

๔๖. บริกรรมว่า ขอสัตว์…จงพ้นจากทุกข์เถิด เป็นการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๗. คนที่เชื่อง่าย ถือมงคลตื่นข่าว จัดเป็นคนจริตใด ?

 1. โทสจริต
 2. โมหจริต
 3. สัทธาจริต
 4. วิตักกจริต

๔๘. ผู้บรรลุพระอรหันต์โดยการเจริญวิปัสสนาล้วน ไม่สามารถทำเรื่องใดได้ ?

 1. แสดงฤทธิ์
 2. ละอวิชชา
 3. ละสังโยชน์
 4. ละอนุสัย

๔๙. ผู้เจริญวิปัสสนาถูกวิปัสสนูปกิเลสใดครอบงำ จึงสำคัญตนว่าบรรลุ ?

 1. โอภาส
 2. ญาณ
 3. สุข
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ผลสูงสุดของการเจริญวิปัสสนา คืออะไร ?

 1. บรรลุฌาน
 2. บรรลุอนาคามี
 3. บรรลุอรหันต์
 4. บรรลุโสดาบัน