ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ในหนังสือเบญจศีล กล่าวว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำความดี ?

 1. ศีล
 2. ทาน
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. การปฏิบัติตนตามข้อห้ามในศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. แผ่เมตตา

๓. วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล คืออะไร ?

 1. ทำใจให้สงบ
 2. ละกิเลส
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๔. ข้อใด เป็นหลักปฏิบัติคู่กับเบญจธรรม ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. อินทรีย์ ๕
 3. พละ ๕
 4. ศีล ๕

๕. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามทำความผิดอะไร ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

๖. การฆ่า หมายถึงการกระทำในข้อใด ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้ลำบาก
 4. ทำให้ตาย

๗. ข้อใด แสดงถึงการกระทำโดยขาดเมตตากรุณา ?

 1. เลี้ยงนก
 2. ตกปลา
 3. ปล่อยปลา
 4. ให้อาหารช้าง

๘. การบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพราะเห็นความสำคัญในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. คู่ครอง
 4. สุขภาพ

๙. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้เสียโฉม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความลำบาก ตรงกับข้อใด ?

 1. ใช้งานเกินกำลัง
 2. กักขังในที่แคบ
 3. เล่นสนุก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. การกระทำใด เป็นความผิดศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ปล้นทรัพย์
 2. เสพยาบ้า
 3. ดื่มสุรา
 4. โกหกหลอกลวง

๑๒. ขายสินค้าเลียนแบบ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ปลอม
 2. ลวง
 3. หลอก
 4. ตู่

๑๓. ขู่เอาทรัพย์หรือตบทรัพย์ผู้อื่น เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลัก
 2. ฉก
 3. กรรโชก
 4. ปล้น

๑๔. แอบนำเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีให้รัฐ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. เบียดบัง
 2. สับเปลี่ยน
 3. ลักลอบ
 4. ยักยอก

๑๕. ทรัพย์ที่ได้มาด้วยมิจฉาชีพ มีผลกระทบเช่นไร ?

 1. ผิดกฎหมาย
 2. เสียชื่อเสียง
 3. เสียยศศักดิ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. การรักษาศีลข้อที่ ๒ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีเมตตา
 2. มีอาชีพสุจริต
 3. ครอบครัวอบอุ่น
 4. มีความจริงใจ

๑๗. ศีลข้อที่ ๓ ห้ามประพฤติทุจริตทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายวาจา

๑๘. หญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?

 1. ลูกสาว
 2. ลูกสะใภ้
 3. หญิงคู่หมั้น
 4. แม่ชี

๑๙. การเผยแพร่เอกสารอันเป็นเท็จ เป็นมุสาวาททางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายวาจา

๒๐. ข้อใด เป็นคำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ไม่ผิดศีลข้อที่ ๔ ?

 1. โวหาร
 2. อำความ
 3. เสริมความ
 4. สับปลับ

๒๑. คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า ประจบสอพลอ ?

 1. พูดเห็นแก่ได้
 2. พูดยกย่อง
 3. พูดหลีกเลี่ยง
 4. พูดให้แตกแยก

๒๒. ป่วยน้อยแกล้งเป็นป่วยมาก เป็นมุสาประเภทใด ?

 1. ปด
 2. ทนสาบาน
 3. มารยา
 4. ทำเลศ

๒๓. ศีลข้อที่ ๕ ชี้ให้เห็นโทษของอะไร ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. ค้ามนุษย์
 4. ยาเสพติด

๒๔. ข้อใด เป็นความเสียหายเกิดจากการเสพของมึนเมา ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. หากไม่รักษาศีลข้อที่ ๕ จะเกิดปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. ติดการพนัน
 2. อาชญากรรม
 3. ยาเสพติด
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

๒๖. ศีลข้อใด เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในกาม ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๗. ชายต้องห้าม ได้แก่ชายประเภทใด ?

 1. นักบวช
 2. ภิกษุ สามเณร
 3. พี่เขย น้องเขย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมเรื่องใด ?

 1. ลักขโมย
 2. หย่าร้าง
 3. คอรัปชั่น
 4. ยาเสพติด

๒๙. ศีลข้อที่ ๔ ผู้รักษาต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุรา

๓๐. ข้าราชการถวายสัตย์แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น เรียกว่าอะไร ?

 1. ผิดสัญญา
 2. คืนคำ
 3. เสียสัตย์
 4. หลอกลวง

๓๑. หลอกให้คนหลงเชื่อว่ารู้วิชาคงกระพัน เป็นมุสาประเภทใด ?

 1. มารยา
 2. ทำเลศ
 3. เสริมความ
 4. ทำเล่ห์กระเท่ห์

๓๒. ตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่ง แต่ปากไพล่ไปพูดอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?

 1. โวหาร
 2. นิยาย
 3. สำคัญผิด
 4. พลั้ง

๓๓. นโยบายรัฐปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๔. ข้อใด บัญญัติเป็นกฎหมายห้ามทำผิดศีลข้อที่ ๕ ในวัด ?

 1. ห้ามฆ่าสัตว์
 2. ห้ามดื่มสุรา
 3. ห้ามขายอาวุธ
 4. ห้ามเล่นการพนัน

๓๕. ศีลข้อที่ ๕ ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากเรื่องใด ?

 1. การหลอกลวง
 2. การขาดเมตตา
 3. การขาดสติ
 4. การลักขโมย

๓๖. ศีลข้อที่ ๕ เป็นหลักประกันเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ครอบครัว
 4. สุขภาพ

๓๗. ข้อใด สนับสนุนการรักษาศีล ๕ ให้มั่นคง ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. เจตนา
 4. วิรัติ

๓๘. การช่วยเหลือคนบาดเจ็บ เป็นกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาชีพ
 4. สติรอบคอบ

๓๙. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนให้คนมีอาชีพสุจริต ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. กามสังวร

๔๐. ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. บุคคล
 2. วัตถุ
 3. กิจการ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับชายประเภทใด ?

 1. อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
 2. แต่งงานแล้ว
 3. โสด
 4. สูงอายุ

๔๒. คนพูดโกหก ได้ชื่อว่าไม่ประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๓. คนขาดกัลยาณธรรมข้อใด ไม่สามารถรักษาศีลข้อที่ ๕ ให้บริบูรณ์ได้ ?

 1. เมตตา
 2. ความมีสัจจะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสติ

๔๔. ความสำรวมในกาม เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๕. ศีลข้อที่ ๔ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีสติ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีเมตตา

๔๖. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดเข้าในกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีสติ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีเมตตา

๔๗. การแสดงความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. ความเที่ยงธรรม

๔๘. ความยุติธรรมไม่มีในโลก แก้ได้ด้วยความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. ความเที่ยงธรรม

๔๙. เบญจศีล เบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. ประเทศชาติ
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ผลสูงสุดในการรักษาศีล ๕ คืออะไร ?

 1. ร่ำรวย
 2. อายุยืน
 3. เกิดในสุคติภูมิ
 4. ได้เข้าถึงนิพพาน