ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ข้อใดเป็นพื้นฐานให้มนุษย์มีระเบียบวินัย ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของวินัย ?

 1. มีระเบียบ
 2. มีความเดือดร้อน
 3. ปลอดภัย
 4. สงบสุข

๓. คำใดมีความหมายเช่นเดียวกับวินัย ?

 1. ศีล
 2. ธรรม
 3. คุณธรรม
 4. พฤติกรรม

๔. สังคมวุ่นวายเพราะคนขาดสิ่งใด ?

 1. เทคโนโลยี
 2. ความรู้
 3. ศีล
 4. ทรัพยากร

๕. ศีลเป็นหลักควบคุมความประพฤติด้านใด ?

 1. กายวาจา
 2. กายใจ
 3. วาจาใจ
 4. กายวาจาใจ

๖. ศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้รักษามีหลักธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. ความอดทน
 3. ความจริงใจ
 4. ความกตัญญู

๗. ข้อใดอนุโลมเข้าในการทำผิดศีลข้อ ๑ ?

 1. ทำร้ายจิตใจ
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทำลายทรัพย์
 4. ทำลายชื่อเสียง

๘. การฆ่าในข้อใดไม่เป็นปาณาติบาต ?

 1. จ้างวานฆ่า
 2. รับจ้างฆ่า
 3. ฆ่าตัวตาย
 4. ฆ่าโดยไม่ตั้งใจ

๙. ข้อใดไม่ใช่การทำผิดศีลข้อ ๑ ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. โจรกรรม

๑๐. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีความหมายตรงกับคำบาลีในข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๑. ศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ร่างกาย
 4. จิตใจ

๑๒. แอบสลับรองเท้าของตนกับของเพื่อนที่มีราคาแพงกว่าเรียกว่าอะไร ?

 1. กรรโชก
 2. สับเปลี่ยน
 3. เบียดบัง
 4. ตระบัด

๑๓. สวิญญาณกทรัพย์ในศีลข้อ ๒ ตรงกับข้อใด ?

 1. บ้าน
 2. รถยนต์
 3. ต้นไม้
 4. สัตว์เลี้ยง

๑๔. พฤติกรรมใดเป็นการกระทำเยี่ยงโจร ?

 1. ปล้น
 2. ฆ่า
 3. กระทำชำเรา
 4. เมาสุรา

๑๕. ข้อใดขัดหรือแย้งกับศีลข้อ ๒ ?

 1. เที่ยวผับ
 2. ชนวัว
 3. ซื้อลอตเตอรี่
 4. ย่องเบา

๑๖. ศีลข้อ ๒ มุ่งส่งเสริมให้ผู้รักษามีหลักธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัจจะ
 4. กตัญญู

๑๗. เว้นจากการประพฤติผิดในกามตรงกับศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๑๘. ศีลข้อ ๓ ต้องการให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. พูดความจริง
 2. ไม่นอกใจคู่ครอง
 3. มีเมตตา
 4. ทำงานสุจริต

๑๙. ข้อใดหมายถึงหญิงต้องห้าม ?

 1. หญิงมีสามี
 2. หญิงมีผู้ปกครอง
 3. หญิงมีจารีตรักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. รักษาศีลข้อ ๓ ต้องสำรวมระวังในเรื่องใด ?

 1. กาม
 2. คำพูด
 3. สัตว์มีเจ้าของ
 4. ยาเสพติด

๒๑. ศีลข้อ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. ลักขโมย
 2. อาชญากรรมทางเพศ
 3. ทุจริต
 4. ยาเสพติด

๒๒. พูดยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันตรงกับข้อใด ?

 1. พูดมุสา
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดเพ้อเจ้อ
 4. พูดคำหยาบ

๒๓. พูดกลับไปกลับมาเชื่อถือไม่ได้เป็นมุสาประเภทใด ?

 1. ปด
 2. อำความ
 3. หลอก
 4. สับปลับ

๒๔. รับปากครูว่าจะตั้งใจเรียนแต่ไม่ตั้งใจเรียนตรงกับข้อใด ?

 1. นิยาย
 2. สำคัญผิด
 3. เสียสัตย์
 4. โวหาร

๒๕. ปัญหายาเสพติดสะท้อนว่าคนในสังคมไม่รักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๒๖. เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี เป็นสิ่งต้องห้ามตามศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๗. คนทำผิดศีลข้อ ๕ จะมีอาการอย่างไร ?

 1. โวยวาย
 2. ทะเลาะวิวาท
 3. ขาดสติ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. การทำผิดศีลข้อใดจัดเข้าในอบายมุข ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ดื่มสุราเมรัย
 3. พูดปด
 4. ลักทรัพย์

๒๙. การรักษาศีลข้อ ๕ ส่งเสริมให้คนมีลักษณะเช่นใด ?

 1. มีเมตตา
 2. มีความซื่อสัตย์
 3. มีสติสมบูรณ์
 4. พูดความจริง

๓๐. กัลยาณธรรมข้อ ๑ ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมใด ?

 1. เมตตาต่อกัน
 2. จริงใจต่อกัน
 3. ซื่อตรงต่อกัน
 4. มีสติรอบคอบ

๓๑. กัลยาณธรรมข้อ ๑ สนับสนุนการแก้ปัญหาใด ?

 1. ยาเสพติด
 2. โจรกรรม
 3. ทุจริต
 4. ฆาตกรรม

๓๒. กัลยาณธรรมข้อใดทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนชีวิตและร่างกายกัน ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๓๓. สัมมาอาชีวะในกัลยาณธรรมข้อ ๒ หมายถึงข้อใด ?

 1. ดำริชอบ
 2. การงานชอบ
 3. อาชีพชอบ
 4. เจรจาชอบ

๓๔. การตั้งใจทำมาหากินโดยสุจริตเป็นกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. สัจจะ
 3. สติสัมปชัญญะ
 4. เมตตากรุณา

๓๕. โครงการพระราชดำริ โคก หนอง นา สอดคล้องกับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๖. คนรักเดียวใจเดียวเพราะปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. กามสังวร
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๓๗. กัลยาณธรรมข้อ ๓ เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องใด ?

 1. การค้าขาย
 2. การศึกษา
 3. การครองเรือน
 4. การทำงาน

๓๘. ข้อใดเป็นผลอันเกิดจากการประพฤติตามกัลยาณธรรมข้อ ๓ ?

 1. ตั้งใจเรียน
 2. เคารพพ่อแม่
 3. เชื่อฟังครู
 4. ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง

๓๙. ครอบครัวจะมั่นคงเพราะปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๔๐. พูดจริง ทำจริง เป็นการประพฤติตามกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. กามสังวร
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๔๑. กัลยาณธรรมข้อสัจจะเป็นคำมีความหมายเดียวกันกับข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๒. แพทย์พยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันเป็นผู้มีสัจจะประเภทใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. กตัญญู

๔๓. ผูกไมตรีกับใคร ไม่คิดร้ายกับผู้นั้น เป็นสัจจะประเภทใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. กตัญญู

๔๔. กัลยาณธรรมข้อใดสนับสนุนให้มีความจงรักภักดี ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๔๕. ข้อใดเป็นลักษณะของคนขาดกัลยาณธรรมข้อสัจจะ ?

 1. กตัญญู
 2. อกตัญญู
 3. ซื่อตรง
 4. จงรักภักดี

๔๖. นักเรียนควรประพฤติกัลยาณธรรมข้อสติสัมปชัญญะคู่กับศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๗. สุราเป็นต้นเหตุให้ขาดกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. สติสัมปชัญญะ
 3. เมตตากรุณา
 4. สัมมาอาชีวะ

๔๘. สติสัมปชัญญะเป็นประโยชน์แก่ใคร ?

 1. นักเรียน
 2. คนขับรถ
 3. นักการภารโรง
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่เกิดจากกัลยาณธรรมข้อสติสัมปชัญญะ ?

 1. รอบคอบ
 2. ไม่เลินเล่อ
 3. ไม่ประมาท
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. มนุษย์จะสมบูรณ์ได้ต้องรักษาศีล ๕ คู่กับหลักธรรมใด ?

 1. เบญจขันธ์
 2. เบญจศีล
 3. เบญจธรรม
 4. เบญจกามคุณ