ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ?

 • ทาน
 • ศีล
 • สมาธิ
 • ปัญญา

ข้อห้าม ๕ อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ?

 • เบญจศีล
 • เบญจธรรม
 • เบญจพล
 • เบญจขันธ์

ข้อใดเป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ?

 • เพื่อให้งดเบียดเบียน
 • เพื่อให้ม้ีจิตใจมั่นคง
 • เพื่อใหป้ญญาผ่องใส
 • เพื่อให้คนนับถือบูชา

การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ?

 • ยุยง
 • ปองร้าย
 • ดุด่า
 • ชกต่อย

การเบียดเบียนกันทางวาจา ตรงกับข้อใด ?

 • ยกพวกตีกัน
 • ยุยงให้แตกกัน
 • วิ่งราวทรัพย์
 • อาฆาตมาดร้าย

คำว่า ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • การทำร้ายร่างกาย
 • การทรมานสัตว์
 • การทำให้ตาย
 • การทำให้พิการ

คำว่า อนุโลมปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • ทำรายร่างกาย
 • ทำร้ายจิตใจ
 • ทำลายทรัพย์สิน
 • ทำลายชื่อเสียง

คำว่า ทรกรรม หมายถึงการประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?

 • เด็ก
 • สตรี
 • คนชรา
 • สัตว์

คำว่า ผจญสัตว์ ตรงกับข้อใด ?

 • ชนโค ชนไก่
 • ใช้งานและเฆี่ยนตี
 • ใช้งานเกินกำลัง
 • ปล่อยให้อดอยาก

ฆ่า ได้แก่การทำให้ตาย ตรงกับข้อใด ?

 • ทำแท้ง
 • ทำทรกรรม
 • ทำให้เสียโฉม
 • ทำให้พิการ

คนทะเลาะกันใช้มีดฟันจนแขนขาด อนุโลมปาณาติบาตข้อใด ?

 • ทำให้เสียโฉม
 • ทำให้พิการ
 • ทำให้เจ็บลำบาก
 • ทำทรกรรม

ยิงนกตกปลาล่าสัตวเพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?

 • ใช้การ
 • ผจญสัตว์
 • นำไป
 • เล่นสนุก

อานิสงส์การงดเว้นจากปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?

 • มีโรคน้อย
 • มีคนเชื่อถือ
 • มีทรัพย์มาก
 • มีบริวารมาก

กิริยาเช่นไร เป็นความผิดในอทินนาทานข้อว่า ตู่ ?

 • ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินคนอื่น
 • ถือเอาของคนอื่นด้วยวิสาสะ
 • รับฝากของแต่ไม่ยอมคืนให้
 • หยิบของขณะที่เจ้าของเผลอ

สวิญญาณกทรัพย์ในเรื่องอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ?

 • บ้าน
 • รถยนต์
 • ต้นไม้
 • สัตวเลี้ยง

ข้อใดไม่ใช่ความผิดที่นับเข้าในอทินนาทาน ?

 • ตัดไม้ทำลายป่า
 • ลักพระพุทธรูป
 • ลอบวางระเบิด
 • ละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อใดจัดเป็นอนุโลมโจรกรรม ?

 • ลัก
 • ปล้น
 • ฉก
 • รับสินบน

ข้อใด ตรงกับคำว่า หลอก ในเรื่องอทินนาทาน ?

 • ขายสินค้าเลียนแบบ
 • พูดปดให้โอนเงิน
 • เปลี่ยนของไว้ใช้เอง
 • กู้เงินไม่ยอมใช้คืน

คบคนโดยขาดความซื่อสัตย์มุ่งจะเอาทรัพย์สมบัติเขาถ่ายเดียว อนุโลมโจรกรรมข้อใด ?

 • สมโจร
 • ปอกลอก
 • รับสินบน
 • ถูกทุกข้อ

ทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยมิจฉาชีพ มีโทษอย่างไร ?

 • เสียชื่อเสียง
 • เสียทรัพย์
 • เสียศักดิ์ศรี
 • ถูกทุกข้อ

การประพฤติตนโดยงดเว้นจากอทินนาทาน ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อใด ?

 • สัมมาทิฏฐิ
 • สัมมาสังกัปปะ
 • สัมมาอาชีวะ
 • สัมมากัมมันตะ

ข้อใดจัดเข้าในฉายาโจรกรรม ?

 • ทำลายทรัพย์สินคนอื่น
 • รับซื้อของที่ขโมยมา
 • เป็นเจ้าหน้าที่รับสินบน
 • คบคนมุ่งจะเอาทรัพย์

คำว่า ภรรยาท่าน ได้แก่หญิงประเภทใด ?

 • หญิงไม่มีสามี
 • หญิงมีสามี
 • หญิงหย่าสามี
 • หญิงสามีตาย

ศีลข้อที่ ๓ ให้คนงดเว้นเกี่ยวกับเรื่องใด ?

 • ผิดประเวณี
 • ฆ่าสัตว์
 • ดื่มสุราเมรัย
 • พูดเท็จ

การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาทางสังคมด้านใด ?

 • การละเมิดลิขสิทธ์ิ
 • การละเมิดสิทธ์ิ
 • การละเมิดทางเพศ
 • การละเมิดทรัพย์

มุสา ในคำว่า มุสาวาท ตรงกับข้อใด ?

 • ความเห็นผิด
 • ความเท็จ
 • ความเห็นถูก
 • ความจริง

ความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ตรงกับขอใด ?

 • ปฏิฆะ
 • ปฏิปุจฉา
 • ปฏิมา
 • ปฏิสสวะ

ข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๔ ?

 • พยายามจะฆ่า
 • ผู้ฟังเข้าใจผิด
 • นอกใจคู่ครอง
 • สับเปลี่ยนของ

คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า กลับคำ ?

 • พูดเห็นแก่ได้
 • พูดเพื่อยกย่อง
 • พูดหลีกเลี่ยง
 • พูดให้แตกแยก

กิริยาอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เรียกว่า อะไร ?

 • ทนสาบาน
 • ทำเล่ห์กระเท่ห์
 • เสริมความ
 • อำความ

คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ตรงกับข้อใด ?

 • โวหาร
 • อำความ
 • มารยา
 • สับปลับ

การรักษาศีลข้อที่ ๔ ส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณธรรมใด ?

 • ทาน
 • ปิยวาจา
 • อัตถจริยา
 • สมานัตตตา

คำว่า เลิกเหล้าเลิกจน เพื่อให้เห็นโทษการดื่มน้ำเมาข้อใด ?

 • เป็นเหตุเสียทรัพย์
 • เป็นเหตุก่อวิวาท
 • เป็นเหตุใหเกิดโรค
 • ทอนกำลังปัญญา

ปัญหาสังคมด้านใด สะท้อนการมองข้ามความสำคัญศีลข้อที่ ๕

 • การพนันบอล
 • อาชญากรรม
 • ยาเสพติด
 • การทุจริต

การรักษาศีลข้อที่ ๕ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไร ?

 • ให้มีสติปัญญา
 • ใหม้ีสติฟั่นเฟือน
 • ให้มีสติวิปลาส
 • ให้มีสติวิกลจริต

วิรัติ ได้แก่กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้าม มีความสัมพันธ์กับข้อใด ?

 • ศีล ๕
 • พละ ๕
 • ศีล ๘
 • ขันธ์ ๕

ข้อใด ไม่จัดเข้าในวิรัติ ๓ อย่าง ?

 • มังสวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมุจเฉทวิรัติ

ข้อใดจัดเข้าในกัลยาณธรรม ๕ ประการ ?

 • ความสำรวมกาย
 • ความสำรวมวาจา
 • ความสำรวมกาม
 • ความสำรวมจิต

การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ?

 • ความมีเมตตา
 • ความมีสติ
 • ความมีกรุณา
 • ความมีสัตย์

ตั้งน้ำดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคนสัญจรไปมา จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ?

 • ความมีเมตตา
 • ความซื่อตรง
 • ความมีกรุณา
 • ความกตัญญู

ไม่ดื่มสุรา แต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ได้ชื่อว่าขาดกัลยาณธรรมใด ?

 • ความเที่ยงธรรม
 • สัมมาอาชีวะ
 • ความสวามิภักดิ์
 • ความมีสัตย์

การไม่ประพฤตินอกใจคู่ครอง ตรงกับกัลยาณธรรมใด ?

 • สัมมาอาชีวะ
 • กามสังวร
 • ความมีสัตย์
 • ความมีสติ

ความประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ตรงกับข้อใด ?

 • มาทำงานตรงเวลา
 • ขายของถูกกฎหมาย
 • ให้ค่าแรงเหมาะสม
 • ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ความประพฤติเป็นธรรมในบุคคล ตรงกับข้อใด ?

 • รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ไม่บกพร่องต่อหน้าที่
 • ไม่ปลอมแปลงสินค้า
 • ให้ค่าจ้างตามสัญญา

ความประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ ตรงกับข้อใด ?

 • ขายของมีคุณภาพ
 • ทำงานเต็มเวลาที่กำหนด
 • ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 • ไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน

สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญยังรู้พลั้ง มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • ขาดความกตัญญู
 • ขาดความเที่ยงตรง
 • ขาดความซื่อสัตย์
 • ขาดความรอบคอบ

บุคคลประพฤติตนอย่างไรจึงไดชื่อว่า มีความซื่อตรง ?

 • ไม่คิดรายต่อมิตร
 • รู้อุปการะท่าน
 • มีความสวามิภักดิ์
 • กตัญญูรู้คุณ

การลงนามถวายพระพรในหลวง แสดงถึงความมีคุณธรรมใด ?

 • ความเที่ยงธรรม
 • ความซื่อตรง
 • ความสวามิภักดิ์
 • ความกตัญญู

การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคลองกับกัลยาณธรรมใด ?

 • สัมมาอาชีวะ
 • ความซื่อสัตย์
 • ความมีสติ
 • ความกตัญญู

โครงการฝนหลวงในพระราชดำริเพื่อช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง สอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ?

 • ความเที่ยงธรรม
 • ความกตัญญู
 • ความสวามิภักดิ์
 • ความมีกรุณา