แนวข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม ธ.ศ.ตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ข้อใด รักษากายวาจาให้เรียบร้อย ? ๒. ศีลมาจากคาว่า สีละ แปลว่าอะไร ? ๓. เจตนางดเว้นจากการทำผิดศีล เรียกว่าอะไร ? ๔. หลักธรรมสำหรับปฏิบัติคู่กับการรักษาศีล เรียกว่าอะไร ? ๕. ศีลมีประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อใด ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข ? ทาน ศีล  ภาวนา เมตตา ศีลที่แปลว่าปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ? ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เจตนางดเว้นเมื่่อเผชิญกับเหตุที่จะทําให้ผิดศีล ตรงกับข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. คุณธรรมใดทำให้กายวาจาเป็นปกติเรียบร้อย ? ๒. ศีล แปลว่าอะไร ? ๓. คนที่มุ่งร้ายทำลายชีวิตผู้อื่น เพราะขาดศีลข้อใด ? ๔. ศีลประเภทใด เป็นพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ? ๕. ข้อใด มิใช่วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ศีลข้อที่๑ บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องใด ? ชีวิต ทรัพย์ คู่ครอง คำพูด การทำร้ายกันเป็นเหตุให้นิ้วขาด จัดเข้าในข้อใด ? บาดเจ็บ เสียโฉม พิการ ทรมาน การกระทำใด ผิดศีลข้อที่๑ ? เก็บส่วย ฆ่าปิดปาก เล่นหวย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

พื้นฐานของศีลคืออะไร ? เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ? วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล คืออะไร ? บุคคลควรมีสิ่งใด เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ? หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ได้แก่ข้อใด ? การงดเว้นสิ่งใด จัดเป็นการรักษาศีล ? ศีลข้อ ๑…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ? ผู้ปรารถนาจะอบรมจิตให้ตั้งมั่น ควรทำสิ่งใดก่อน ? ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ? การรักษาศีลข้อที่ ๑ มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ? การรักษาศีลข้อที่ ๑ ป้องกันเรื่องใด ? สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศีลข้อที่ ๑…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ? ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ? แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด ? อทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ? วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ? ข้อห้าม ๕ อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? ข้อใดเป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ? การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ? การเบียดเบียนกันทางวาจา ตรงกับข้อใด ? คำว่า ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. อุบายเครื่องป้องกันไม่ให้คนทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ๒. คุณธรรมอะไร ทำให้โลกเว้นจากการเบียดเบียนล้างผลาญกัน ๓. ข้อใดไม่นับเข้าในเบญจศีลที่มนุษย์ทุกคนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ ๔. สิกขาบทที่ท ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ๕. การกระทำใด ถือว่าเป็นการประพฤติผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ๖. ฆ่าผู้อื่นเป็นบาป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ? ก. สวดมนต์ข. ถือศีลค. นั่งสมาธิง. แผ่เมตตา ๒. ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ? ก. กายกับใจข. วาจากับใจค. กายกับวาจาง. กาย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สิกขาบทที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ? ก. องค์แห่งศีลข. ข้อห้ามแห่งศีลค. ขอบเขตแห่งศีลง. การสมาทานศีล ๒. ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? ก. ภิกษุข. ภิกษุณีค. สามเณรง. คนทั่วไป ๓.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. คุณธรรมอะไร เป็นเครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา ? ๒. คุณธรรมอะไร ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ? ๓. คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ? ๔. อาชีพใด รักษาศีลข้อปาณาติบาตได้ยาก ? ๕. การเลี้ยงเสือไว้ในกรง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ศีลธรรม หมายถึงอะไร ? ๒. จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน หากจะปลูกคุณธรรมให้มั่นคงในใจเล่า ต้องทำสิ่งใดก่อน ? ๓. ตึกพังเพราะฐานที่ตั้งไม่ดี ชีวิตพังทลายเพราะฐานข้อใดไม่ดี ? ๔. อะไร เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ใจคนมั่นคงต่อความดี ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ข้อใด หมายถึงศีล ? ๒. ศีล ๕ จัดไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? ๓. หากจะเปรียบศีล ๕ กับส่วนประกอบของบ้าน คือข้อใด ? ๔. การรักษาศีล มีประโยชน์แก่ใคร ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของศีล ? ๒. คำว่า เบญจศีล เป็นศีลสำหรับใคร ? ๓. เบญจศีล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? ๔. มนุษยธรรม ตรงกับศีลในข้อใด ? ๕. คนเริ่มทำความดี ควรมีศีลเป็นหลัก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. รูปพรรณสัณฐานของคน …….. ๒. คนขี้เหร่ แต่นิสัยดี เปรียบได้กับดอกไม้ชนิดใด ? ๓. ศีลช่วยชาวโลกได้อย่างไรบ้าง ? ๔. คนไม่มีศีล รู้ได้อย่างไร ? ๕. องค์แห่งศีลอย่างหนึ่งๆ เรียกว่าอะไร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2544

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 คุณธรรมอะไร ทำคนให้เป็นคน...
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2544

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2543

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 1.ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาเบญจศี
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2543