ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของศีล ?

 1. ความสำรวม
 2. ความสงบ
 3. เจตนางดเว้น
 4. ความไม่ล่วงละเมิด

๒. คำว่า เบญจศีล เป็นศีลสำหรับใคร ?

 1. พระภิกษุ
 2. สามเณร
 3. คนทั่วไป
 4. คนถืออุโบสถศีล

๓. เบญจศีล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. นิจศีล
 2. อนิจศีล
 3. อุโบสถศีล
 4. ถูกทุกข้อ

๔. มนุษยธรรม ตรงกับศีลในข้อใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๕. คนเริ่มทำความดี ควรมีศีลเป็นหลัก เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะควรรักษาศีลก่อนให้ทาน
 2. เพราะศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์
 3. เพราะศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา
 4. เพราะศีลเป็นบรรทัดให้คนประพฤติดี

๖. อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนศีล ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ?

 1. วิรัติ
 2. สุจริต
 3. ทาน
 4. ภาวนา

๗. การกระทำในข้อใด เกี่ยวกับศีลข้อที่ ๑ ?

 1. การเก็บส่วย
 2. การฆ่าตัดตอน
 3. การเล่นหวย
 4. การฆ่ากิเลส

๘. อาการเช่นไร เรียกว่า ฆ่าให้ลำบาก ?

 1. ฆ่าคนที่หาความผิดมิได้
 2. ฆ่าคนที่มีบุญคุณต่อตนเอง
 3. ถูกบังคับให้ฆ่าคนจนกว่าจะตาย
 4. ทุบตีให้บอบช้ำจนกว่าจะตาย

๙. การฆ่าเช่นไร เรียกว่า ฆ่าโดยจงใจ ?

 1. ฆ่าเพราะบันดาลโทสะ
 2. วางแผนฆ่าเจ้าของทรัพย์
 3. ฆ่าเพราะจะป้องกันตัว
 4. วางแผนฆ่าแต่ยิงผิดตัว

๑๐. คำว่า ทรกรรม ในศีลข้อที่ ๑ สำหรับใช้กับใคร ?

 1. คนทั่วไป
 2. คนพิการ
 3. สัตว์ทั่วไป
 4. คนและสัตว์

๑๑. คนที่มีอายุสั้น เพราะวิบากกรรมในข้อใด ?

 1. มักโกรธ
 2. มักฆ่าสัตว์
 3. มักดื่มสุรา
 4. มักก่อวิวาท

๑๒. ความมีเมตตาจิต ปรารถนาดีต่อกัน เป็นหน้าที่ของใคร ?

 1. คนถือศีล ๕
 2. คนถือศีล ๘
 3. พระภิกษุสงฆ์
 4. คนทั่วไป

๑๓. คำว่า ทรัพย์ ในศีลข้อที่ ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ?

 1. ทรัพย์ที่อยู่ในบ้าน
 2. ทรัพย์ที่อยู่ในป่า
 3. ทรัพย์ที่ทำตกหาย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. พระองค์ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๒ เพื่อพระประสงค์ใด ?

 1. เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน
 2. เพื่อให้เป็นคนซื่อสัตย์
 3. เพื่อป้องกันความแตกร้าว
 4. เพื่อให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ

๑๕. คนชอบขโมยของตอนกลางคืน ควรแก้ด้วยคุณธรรมข้อใด ?

 1. มีอาชีพชอบ
 2. มีการงานชอบ
 3. มีความเห็นชอบ
 4. มีความพยายามชอบ

๑๖. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ?

 1. สังหาริมทรัพย์
 2. อสังหาริมทรัพย์
 3. อวิญญาณกทรัพย์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ข้อใด จัดเป็นโจรกรรมที่เรียกว่า ลักลอบ ?

 1. กู้เงินกองทุนหมู่บ้านแล้วหลบหนี
 2. แอบนำสินค้าเถื่อนเข้าประเทศ
 3. อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. คนที่สังคมเรียกว่า ร่ำรวยผิดปกติ เพราะสาเหตุใด ?

 1. ค้ายาบ้า
 2. เก็บส่วยรายวัน
 3. เลี้ยงชีพในทางผิด
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. ตัวอย่างในข้อใด จัดเป็นโจรกรรมที่เรียกว่า ฉก ?

 1. วิ่งราวโทรศัพท์มือถือ
 2. เก็บส่วยวินมอเตอร์ไซค์
 3. ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน
 4. ทำปุ๋ยปลอมแจกให้ชาวนา

๒๐. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับศีลข้อ ๓ ?

 1. ความไว้วางใจกัน
 2. ความไม่แตกร้าว
 3. ความปรารถนาดีต่อกัน
 4. ความพอใจในคู่ครอง

๒๑. การหลอกลวงเรียกเก็บเงิน ในทางมิชอบ ตรงกับข้อใด ?

 1. โจรกรรม
 2. อนุโลมโจรกรรม
 3. ฉายาโจรกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. การไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นสุจริตใด ?

 1. กายสุจริต
 2. วจีสุจริต
 3. มโนสุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. กรณีคืนบาป พรหมพิราม สะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๕

๒๔. “ รักตัวเอง รักครอบครัว อย่ามีภรรยาน้อย ” คำขวัญนี้สนับสนุนให้ผู้ชายทุกคนรักษาศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๒
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๒๕. ศีลข้อใด ทำให้ผู้รักษามีความซื่อตรง ?

 1. เว้นลักทรัพย์
 2. เว้นประพฤติผิดในกาม
 3. เว้นพูดเท็จ
 4. เว้นดื่มสุราเมรัย

๒๖. จงใจพูดให้ผู้อื่นเข้าใจผิด แต่เขาไม่ได้ยิน ผิดศีลข้อ ๔ หรือไม่ ?

 1. ผิด เพราะมีเจตนาพูดเท็จ
 2. ผิด เพราะพยายามพูดเท็จ
 3. ไม่ผิด เพราะเรื่องนั้นจริง
 4. ไม่ผิด เพราะไม่ครบองค์มุสาวาท

๒๗. พูดเท็จแก่ใคร มีโทษหนัก ?

 1. ปู่ ย่า
 2. พ่อ แม่
 3. ลุง ป้า
 4. น้า อา

๒๘. การแสดงความเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เกิดขึ้นทางใดบ้าง ?

 1. ทางวาจาอย่างเดียว
 2. ทางวาจา ทางใจ
 3. ทางกาย ทางวาจา
 4. ทางกาย วาจา ใจ

๒๙. การสั่นศีรษะปฏิเสธ ให้เขาเข้าใจผิด จัดเป็นมุสาวาท หรือไม่ ?

 1. ไม่เป็น เพราะไม่ได้เปล่งวาจา
 2. ไม่เป็น เพราะไม่ครบองค์มุสาวาท
 3. เป็น เพราะมุ่งเจตนาอย่างเดียว
 4. เป็น เพราะคนอื่นรู้เรื่องนั้น

๓๐. วาจาเช่นไร ทำให้คนแตกสามัคคี ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๓๑. การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ก่อน ๔ ทุ่ม เพื่อป้องกันการทำผิดศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๒
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๓๒. ข้อใด เป็นลักษณะเด่นของคนที่ไม่ดื่มสุรา เมรัย ?

 1. มีสติรอบคอบ
 2. มีความซื่อสัตย์
 3. มีความขยัน
 4. มีสมาธิแน่วแน่

๓๓. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมข้อใด ?

 1. ศรัทธา
 2. สติ
 3. ขันติ
 4. เมตตา

๓๔. แสนเสน่ห์ตั้งใจเลิกดื่มสุรา เมื่อเข้าพรรษา จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. สำนวนว่า “ ควายขวิดลูก ไม่ถูกปลายเขา ” ตรงกับข้อใด ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. กตัญญูกตเวที
 4. ความซื่อสัตย์

๓๗. หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล สนับสนุนกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาสติ
 2. สัมมาสมาธิ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาวาจา

๓๘. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับชายประเภทใด ?

 1. อายุต่ำกว่า ๑๘
 2. แต่งงานแล้ว
 3. โสด
 4. สูงอายุ

๓๙. สามีภรรยาที่ครองคู่จนตลอดชีวิต ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน ไม่นอกใจกัน เพราะตั้งตนอยู่ในกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตาสงสาร
 2. ความกตัญญู
 3. อาชีพสุจริต
 4. สำรวมในกาม

๔๐. สำนวนว่า “ อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับหมู่มิตรให้ระวังวาจา ” สอนให้มีสติรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. อาหาร
 2. การงาน
 3. การประพฤติตัว
 4. ธรรม

๔๑. จะหลีกเลี่ยงการละเมิดศีลข้อที่ ๓ ได้ เพราะมีอะไรสนับสนุน ?

 1. ความซื่อตรง
 2. ความสำรวมในกาม
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติรอบคอบ

๔๒. ลูกจ้างทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่หลบเลี่ยงจากการงาน ได้ชื่อว่า ประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 1. นายจ้าง
 2. บริษัท
 3. เวลา
 4. หน้าที่

๔๓. พ่อค้าขายปุ๋ยปลอมไม่มีคุณภาพ ให้แก่ชาวนา ได้ชื่อว่า ประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. ชาวนา
 2. วัตถุ
 3. กิจการ
 4. หน้าที่

๔๔. ข้อใด เป็นเหตุเสื่อมเสียจากการเที่ยวสถานอาบ อบ นวด ?

 1. เสียทรัพย์
 2. เกิดโรคติดต่อ
 3. เกิดการวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. คนมีพฤติกรรม “ ปั้นน้ำเป็นตัว ” จะต้องแก้ด้วยการปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความปรารถนาดีต่อกัน
 2. การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ
 3. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
 4. ความมีสติรอบคอบ

๔๖. สำนวนว่า “ กำแพงมีหู ประตูมีช่อง ” มุ่งเน้นสอนให้ปฏิบัติตามหลักกัลยาณธรรมอย่างไร ?

 1. รู้จักระวังการกระทำ
 2. รู้จักระวังคำพูด
 3. รู้จักระวังความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. “ มีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ” ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความสวามิภักดิ์
 4. ความกตัญญู

๔๘. มรรคมีองค์ ๘ ข้อใด จัดเข้าในกัลยาณธรรม ?

 1. สัมมากัมมันตะ
 2. สัมมาสังกัปปะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาอาชีวะ

๔๙. ข้อใด กล่าวถูกต้องตามความหมาย ?

 1. ผู้มีศีล ๕ ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม
 2. เบญจศีล มีวิรัติเป็นเครื่องคู่กัน
 3. กัลยาณธรรม คือการละเว้นข้อห้าม
 4. วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว

๕๐. ผู้ทรงศีลไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากกรุณา ได้ชื่อว่าเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนลวงโลก
 2. มีศีล แต่ขาดคุณธรรม
 3. คนไม่มีศีลธรรม
 4. ถูกทุกข้อ