ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้อห้ามไม่ให้กระทำในสิ่งที่ควรงดเว้น หมายถึงข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ข้อใด เป็นพื้นฐานในการทำความดีของมนุษย์ ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๓. ผู้มีกายวาจาเรียบร้อยเป็นผลมาจากอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ภาวนา

๔. ศีลที่แปลว่า ปกติ หมายถึง ศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๕. เบญจศีล ท่านบัญญัติไว้กี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๑๐ ข้อ
 4. ๒๒๗ ข้อ

๖. เบญจศีล จัดเข้าในกลุ่มวิชาใด ?

 1. ธรรมะ
 2. พุทธประวัติ
 3. วินัย
 4. ศาสนพิธี

๗. เบญจศีล เป็นศีลของใคร ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. แม่ชี
 4. บุคคลทั่วไป

๘. เบญจศีล มุ่งถึงศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๙. ศีลข้อใด ทำให้มนุษย์เห็นคุณค่าของชีวิต ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๐. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๑. ข้อใด เป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ทำแท้ง
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

๑๒. การฆ่า หมายถึงข้อใด ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้ลำบาก
 4. ทำให้ตาย

๑๓. ข้อใด แสดงถึงการขาดเมตตาจิต ?

 1. เลี้ยงสุนัข
 2. เลี้ยงแมว
 3. เลี้ยงนก
 4. ตกปลา

๑๔. คำว่า ทรกรรม เป็นการประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?

 1. เด็ก
 2. สตรี
 3. คนชรา
 4. สัตว์

๑๕. เบญจศีลข้อที่ ๑ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. ความซื่อสัตย์
 3. ความกตัญญู
 4. ความไม่ประมาท

๑๖. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับเบญจศีลข้อที่ ๑ ?

 1. เก็บส่วย
 2. เล่นหวย
 3. งดเหล้า
 4. ฆ่าข่มขืน

๑๗. อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๘. เบญจศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ร่างกาย
 4. จิตใจ

๑๙. ปล้น เป็นการทำผิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๐. ข้อใด เกี่ยวข้องกับเบญจศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ลักทรัพย์
 2. รับซื้อของโจร
 3. เลี่ยงภาษี
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. เบญจศีลข้อที่ ๒ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. ความสุจริต
 3. ความสามัคคี
 4. ความไม่ประมาท

๒๒. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๓. เบญจศีลข้อที่ ๓ ให้งดเว้นเกี่ยวกับเรื่องใด ?

 1. ผิดประเวณี
 2. ฆ่าสัตว์
 3. ดื่มสุราเมรัย
 4. พูดเท็จ

๒๔. คำว่า ภรรยา ได้แก่หญิงประเภทใด ?

 1. หญิงไม่มีสามี
 2. หญิงมีสามี
 3. หญิงหย่าสามี
 4. หญิงสามีตาย

๒๕. การทำผิดเบญจศีลข้อที่ ๓ เป็นเหตุให้เกิดโรคใด ?

 1. กามโรค
 2. ไข้หวัดใหญ่
 3. มะเร็ง
 4. ปอดบวม

๒๖. รักเดียวใจเดียว ไม่เป็นคนเจ้าชู้ ต้องรักษาเบญจศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๗. มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๘. คำว่า มุสาวาท มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทะเลาะวิวาท
 2. พูดปด
 3. ลักขโมย
 4. ก้าวร้าว

๒๙. พูดโกหกพ่อแม่ เป็นการทำผิดเบญจศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๐. นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นตัวอย่างการทำผิดเบญจศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๑. คนพูดโกหก ย่อมได้รับโทษอย่างไร ?

 1. ไม่น่าเชื่อถือ
 2. ยากจน
 3. สอบตก
 4. เจ็บป่วย

๓๒. เบญจศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้คนทำความดีด้านใด ?

 1. ความขยัน
 2. ความจริงใจ
 3. ความอดทน
 4. ความประหยัด

๓๓. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๔. เบญจศีลข้อที่ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มน้ำเมา

๓๕. คำว่า เลิกเหล้าแล้วรวย เพื่อให้เห็นโทษการดื่มน้ำเมาข้อใด ?

 1. เสียทรัพย์
 2. ก่อวิวาท
 3. เกิดโรค
 4. ทอนกำลังปัญญา

๓๖. ข้อใด เป็นความเสียหายเพราะดื่มน้ำเมา ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ข้อใด ไม่จัดเป็นของมึนเมาในเบญจศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เบียร์
 2. ยาดองเหล้า
 3. กาแฟ
 4. ยาบ้า

๓๘. อาการใด เกิดจากการดื่มน้ำเมา ?

 1. มึนงง
 2. อาเจียน
 3. ความดันโลหิตสูง
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ข้อใด ไม่ใช่โทษของการดื่มน้ำเมา ?

 1. คนยกย่อง
 2. เสียทรัพย์
 3. ก่อวิวาท
 4. เกิดโรค

๔๐. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหาฆาตกรรม ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๔๑. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหาโจรกรรม ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๔๒. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๔๓. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหายาเสพติด ?

 1. ข้อที่ ๓
 2. ข้อที่ ๔
 3. ข้อที่ ๕
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. อยากเป็นคนรักษาคำพูด ต้องรักษาเบญจศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๓
 3. ข้อที่ ๔
 4. ข้อที่ ๕

๔๕. โครงการชวนพ่อเลิกเหล้า เป็นการรณรงค์ให้รักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๓
 3. ข้อที่ ๔
 4. ข้อที่ ๕

๔๖. ข้อใด เป็นประโยชน์จากการรักษาเบญจศีลข้อที่ ๕ ?

 1. ลดอุบัติเหตุ
 2. ลดค่าใช้จ่าย
 3. ลดเหตุวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. บุคคลผู้งดเว้นจากข้อห้ามในเบญจศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. ผู้มีศีล
 2. ผู้มีธรรม
 3. ผู้มีบุญ
 4. ผู้มีคุณ

๔๘. เราเรียกคนรักษาศีลว่าอะไร ?

 1. คนมีทรัพย์
 2. คนมีปัญญา
 3. คนมีศีล
 4. คนมีบุญ

๔๙. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. สังคม
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีล?

 1. มีโภคทรัพย์
 2. เกิดบนสวรรค์
 3. เข้าถึงนิพพาน
 4. ถูกทุกข้อ