แนวข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.เอก

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นิพพิทา หมายถึงความหน่ายในอะไรด้วยปัญญา ? ๒. ในส่วนปรมัตถปฏิปทา โลกหมายถึงอะไร ? ๓. อาการที่เรียกว่าผู้หมกอยู่ในโลก เป็นอย่างไร ? ๔. บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? ๕. การสำรวมจิตด้วยวิธีการใด สำคัญที่สุด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๒. พระพุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันในเรื่องใด ? ๓. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเป็นสุคติ ? ๔. เทวทูต หมายถึงใคร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นิพพิทา คือความหน่ายด้วยปัญญา หมายถึงหน่ายในอะไร ? ๒. โลกโดยอ้อม หมายถึงข้อใด ? ๓. พวกคนเขลา ที่ถูกเรียกว่า “หมกอยู่ในโลก” มีอาการอย่างไร ? ๔. บุคคลมีลักษณะเช่นไร ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. นิพพิทาหมายถึงความหน่ายในอะไรด้วยปัญญา ? ๒. ในส่วนปรมัตถปฏิปทา โลก หมายถึงอะไร ? ๓. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? ๔. บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? ๕. ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พระพุทธพจน์ว่า “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ สุคติ ปาฏิกงฺขา” ยืนยัน เรื่องใด ? ๒. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าอะไร ? ๓. คำตอบในข้อใดไม่จัดเป็นทุคติ ? ๔. เทวทูตหมายถึงใคร ? ๕. เทวทูตเป็นสัญญาณเตือนภัยมนุษย์ไม่ให้ประมาทในเรื่องอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. นิพพิทาคือความหน่ายด้วยปัญญา หมายถึงหน่ายในอะไร ? ๒. โลกโดยตรงหมายถึงข้อใด ? ๓. คนเขลาในคำว่า “พวกคนเขลาหมกอยู่” หมายถึงใคร ? ๔. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบโลกไว้ว่าเหมือนกับอะไร ? ๕. ผู้มีอาการเช่นไรได้ชื่อว่าหมกมุ่นอยู่ในโลก? ๖. คำว่า พวกผู้รู้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. นิพพิทา ความหน่าย เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นสังขารอย่างไร ? ๒. ในคำว่า “เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ” โลกโดยอ้อม หมายถึงอะไร ? ๓. ข้อใด เป็นอาการสำรวมจิต ? ๔. ตัณหา ราคะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พุทธพจน์ว่า “จิตฺเตอสงฺกิลิฏเฐสุคติ ปาฏิกงฺขา” ยืนยันเรื่องใด ? ๒. ภูมิเป็นที่ไปดีเรียกว่าอะไร ? ๓. คำตอบในข้อใด จัดเป็นทุคติ ? ๔. เทวทูต หมายถึงใคร ? ๕. เทวทูตเป็นสัญญาณเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเรื่องใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. นิพพิทาความหน่าย หมายถึงหน่ายอะไร ? ๒. โลกโดยตรง หมายถึงข้อใด ? ๓. คนเขลา ในคำว่า “พวกคนเขลาหมกอยู่” หมายถึงใคร ? ๔. คำว่า “หมกอยู่ในโลก” หมายถึงอาการเช่นใด ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. นิพพิทา หมายถึงความหน่ายอะไร ? ๒. ในคำว่า เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ โลกโดยตรง หมายถึงอะไร ? ๓. อาการหมกอยู่ในโลก หมายถึงข้อใด ? ๔. ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับสุขประเภทใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ? ๒. ภูมิเป็นที่ไปข้างชั่ว หมายถึงข้อใด ? ๓. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเป็นทุคติ ? ๔. ใครทำหน้าที่พิพากษาลงโทษสัตว์นรก ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. นิพพิทา คือความหน่ายอะไร ? ๒. โลกโดยอ้อม หมายถึงข้อใด ? ๓. คำว่า จงมาดูโลกนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อพระประสงค์ใด ? ๔. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบโลกเหมือนกับอะไร ? ๕. พระพุทธเจ้าตรัสเรียก ผู้หมกอยู่ในโลกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ? ๒. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๓. คำตอบในข้อใด เป็นสุคติ ? ๔. ใครทำหน้าที่ลงโทษสัตว์นรก ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้อใด เป็นความหมายของนิพพิทา ? ๒. พระพุทธเจ้า ตรัสเรียกพุทธบริษัทให้มาดูโลกเพื่อประโยชน์อะไร ? ๓. ในอุทเทสแห่งนิพพิทา พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบโลกกับอะไร ? ๔. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? ๕. อาการเช่นไร เรียกว่าสำรวมจิต ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ? ๒. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๓. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าหลังความตาย มีคำเรียกว่าอะไร ? ๔. วิมานของพวกเวมานิกเปรต อยู่ในทุคติใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า นิพพิทา มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. โลกโดยตรง หมายถึงข้อใด ? ๓. คำว่า จงมาดูโลกนี้ พระองค์ตรัสไว้เพื่อพระประสงค์ใด ? ๔. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอะไรว่า ตระการดุจราชรถ ? ๕. คำว่า…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พุทธพจน์ว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันเรื่องใด ? ๒. สังสารวัฏฏ์ มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๓. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าหลังจากตาย มีคำเรียกว่าอะไร ? ๔. เปรตที่มีวิมานอยู่ เรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คำว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา ตรงกับข้อใด ? ๒. ผู้ไร้ปัญญาพิจารณา ไม่รู้โลกตามความเป็นจริง ตรงกับข้อใด ? ๓. ข้อใด ไม่ใช่อาการหมกอยู่ในโลก ? ๔. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐