ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2563

ถาม กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ มี 4 อย่าง ฯ คือ

 1. เสพเมถุน
 2. ลักของเขา
 3. ฆ่าสัตว์
 4. พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน

ถาม อาบัติ คืออะไร ? ว่าโดยชื่อมีอะไรบ้าง ?

ตอบ อาบัติ คือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ มี

 1. ปาราชิก
 2. สังฆาทิเสส
 3. ถุลลัจจัย
 4. ปาจิตตีย์
 5. ปาฏิเทสนียะ
 6. ทุกกฏ
 7. ทุพภาสิต

ถาม สิกขา คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ สิกขา คือข้อที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ มี

 1. ศีล ความรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
 2. สมาธิ ความรักษาใจมั่น
 3. ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขาร

ถาม ภิกษุทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตาย ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ ถ้าไม่จงใจ ไม่ต้องอาบัติ แต่ถ้าจงใจประสงค์จะให้เขาตาย ต้องอาบัติปาราชิก


ถาม ภิกษุมีความกำหนัดจับต้องอนุปสัมบัน ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ

 • จับต้องอนุปสัมบันที่เป็นหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
 • จับต้องอนุปสัมบันที่เป็นบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย
 • จับต้องอนุปสัมบันที่เป็นชาย ต้องอาบัติทุกกฏ

ถาม เภสัช 5 ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ เภสัช 5 ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ฯ


ถาม ภิกษุนำเก้าอี้ของสงฆ์ไปใช้ในที่แจ้ง เมื่อหลีกไปจากที่นั้น พึงปฏิบัติอย่างไร ? ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้น ต้องอาบัติไร ?

ตอบ พึงเก็บเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นเก็บ หรือมอบหมายแก่ผู้อื่น ฯ ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุละเมิดต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ เสขิยวัตร คือวัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษา ฯ ภิกษุละเมิดต้องอาบัติทุกกฏ ฯ


ถาม ในการรับบิณฑบาต ภิกษุพึงปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องตามเสขิยวัตร ? จงตอบมาเพียง 2 ข้อ

ตอบ (เลือกตอบเพียง 2 ข้อ)

 • รับโดยเคารพแลดูแต่ในบาตร
 • รับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก
 • รับแต่พอเสมอขอบปากบาตร

ถาม การเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงจัดเป็นวิวาทาธิกรณ์ ?

ตอบ การเถียงกันว่า สิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย จัดเป็นวิวาทาธิกรณ์ ฯ