ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ได้แก่ข้อใด ?

 1. รักษาศีล
 2. เจริญสมาธิ
 3. อบรมปัญญา
 4. เจริญภาวนา

๓. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตนตามข้อใด ?

 1. ข้อห้าม
 2. กฎเกณฑ์
 3. ระเบียบ
 4. ข้อบังคับ

๔. ศีล ที่แปลว่า ปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๕. ศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัจจะ
 4. สติ

๖. ความรู้สึกหวงแหนชีวิตจะเกิดขึ้นได้ เพราะรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๗. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?

 1. ทำร้ายจิตใจ
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทำลายทรัพย์สิน
 4. ทำลายชื่อเสียง

๘. คำว่า ทรกรรม ได้แก่ การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?

 1. เด็ก
 2. สตรี
 3. คนชรา
 4. สัตว์

๙. ข้อใด จัดเข้าในลักษณะแห่งปาณาติบาต ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?

 1. ใช้การ
 2. ผจญสัตว์
 3. นำไป
 4. เล่นสนุก

๑๑. ศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ร่างกาย
 4. จิตใจ

๑๒. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรโชก
 2. สับเปลี่ยน
 3. เบียดบัง
 4. ตระบัด

๑๓. สวิญญาณกทรัพย์ในศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?

 1. บ้าน
 2. รถยนต์
 3. ต้นไม้
 4. สัตว์เลี้ยง

๑๔. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำโจรกรรม ?

 1. ลัก
 2. ปล้น
 3. ฉก
 4. รับสินบน

๑๕. พูดปดให้โอนเงิน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

 1. ขู่กรรโชก
 2. ฉ้อโกง
 3. หลอก
 4. ล่อลวง

๑๖. ขายสินค้าเลียนแบบ จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

 1. ปลอม
 2. ฉ้อโกง
 3. หลอก
 4. ล่อลวง

๑๗. กู้เงินไปไม่ยอมใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

 1. ลัก
 2. ฉ้อ
 3. หลอก
 4. ล่อลวง

๑๘. ศีลข้อที่ ๓ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?

 1. พูดความจริง
 2. ไม่นอกใจคู่ครอง
 3. มีเมตตา
 4. ทำงานสุจริต

๑๙. การประพฤติผิดประเวณี เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๐. ข้อใด เป็นความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ?

 1. โวหาร
 2. สำคัญผิด
 3. พลั้ง
 4. คืนคำ

๒๑. คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ตรงกับข้อใด ?

 1. โวหาร
 2. อำความ
 3. มารยา
 4. สับปลับ

๒๒. ปัญหายาเสพติด สะท้อนว่าสังคมไม่รักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๒๓. สุรา ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นวัตถุต้องห้ามของศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๔. หลักธรรมสำหรับประพฤติควบคู่กับศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?

 1. กัลยาณธรรม
 2. โลกธรรม
 3. มนุษยธรรม
 4. อริยธรรม

๒๕. ข้อใด จัดเข้าในเบญจธรรม ๕ ประการ ?

 1. สำรวมกาย
 2. สำรวมวาจา
 3. สำรวมกาม
 4. สำรวมจิต

๒๖. เบญจธรรมข้อที่ ๑ ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?

 1. เมตตาต่อกัน
 2. รักษาศีลได้มั่นคง
 3. ซื่อตรงต่อกัน
 4. มีสติรอบคอบ

๒๗. รู้จักช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นเบญจธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. ความมีสัตย์

๒๘. คนไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากความสงสาร ตรงกับข้อใด ?

 1. มีศีลธรรม
 2. มีศีลแต่ขาดธรรม
 3. ขาดศีลแต่มีธรรม
 4. ขาดศีลธรรม

๒๙. เบญจธรรมข้อ ๑ สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. ทุจริตคอรัปชั่น
 4. ยาเสพติด

๓๐. เบญจธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกัน ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. วาจาสัตย์
 4. สติรอบคอบ

๓๑. สัมมาอาชีวะ ในเบญจธรรมข้อที่ ๒ หมายถึงข้อใด ?

 1. เลี้ยงชีพชอบ
 2. ตั้งใจชอบ
 3. เจรจาชอบ
 4. ดำริชอบ

๓๒. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต เป็นเบญจธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. ความมีสัตย์
 3. ความมีสติ
 4. ความมีเมตตา

๓๓. การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน ขาดเบญจธรรมใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. ความมีสติ
 3. ความมีกรุณา
 4. ความมีสัตย์

๓๔. คนไม่ดื่มสุรา แต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ขาดเบญจธรรมใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความมีสติ
 4. ความมีสัตย์

๓๕. โครงการพระราชดำริใด สอดคล้องกับเบญจธรรมข้อที่ ๒ ?

 1. แก้มลิง
 2. แกล้งดิน
 3. ฝนหลวง
 4. เศรษฐกิจพอเพียง

๓๖. เบญจธรรมข้อใด ทำให้ผู้ประพฤติไม่นอกใจคู่ครอง ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. สำรวมในกาม
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๓๗. เบญจธรรมข้อ ๓ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?

 1. ลูก-พ่อแม่
 2. ศิษย์-อาจารย์
 3. สามี-ภรรยา
 4. นาย-บ่าว

๓๘. ผู้ประพฤติตามเบญจธรรมข้อ ๓ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?

 1. ตั้งใจเรียน
 2. เคารพพ่อแม่
 3. เชื่อฟังครู
 4. ไม่เป็นคนเจ้าชู้

๓๙. ข้อใด เป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?

 1. เสียทรัพย์
 2. เสียงาน
 3. เสียคำพูด
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. ปัญหาหย่าร้างของคนในสังคม เพราะขาดเบญจธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สำรวมในกาม
 4. ความมีสติ

๔๑. สามีไม่นอกใจภรรยาครองคู่อยู่จนแก่เฒ่า ตรงกับข้อใด ?

 1. สทารสันโดษ
 2. ปติวัตร
 3. สำรวมในกาม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. ภรรยาตั้งใจปรนนิบัติสามี ไม่บกพร่องในหน้าที่ ตรงกับข้อใด ?

 1. สทารสันโดษ
 2. ปติวัตร
 3. สำรวมในกาม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. การประพฤติตนเป็นคนซื่อตรง ไม่คดโกง เป็นเบญจธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สำรวมในกาม
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๔. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. สวามิภักดิ์
 2. ซื่อตรง
 3. เที่ยงธรรม
 4. กตัญญู

๔๕. ความเที่ยงธรรมในเบญจธรรมข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?

 1. ตรงต่อหน้าที่
 2. ซื่อตรงต่อมิตร
 3. ภักดีต่อนาย
 4. รู้คุณท่าน

๔๖. การทำงานไม่ตกอยู่ในอำนาจอคติ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความสวามิภักดิ์
 4. ความกตัญญู

๔๗. ความมีสัตย์ สนับสนุนการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๘. ความมีสติรอบคอบ ควรประพฤติคู่กับศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๔๙. ข้อใด ชื่อว่าไม่ประมาทเลินเล่อในการทำงาน ?

 1. ขยันขวนขวาย
 2. ไม่ทอดธุระ
 3. มีความรับผิดชอบ
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องรักษาศีล ๕ คู่กับหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ภาวนา
 3. ปัญญา
 4. เบญจธรรม