ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ข้อใด เป็นพื้นฐานการทำความดี ?

 1. รักษาศีล
 2. ให้ทาน
 3. เจริญสมาธิ
 4. แสวงหาความรู้

๓. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตนตามข้อใด ?

 1. ข้อห้าม
 2. กฎเกณฑ์
 3. ระเบียบ
 4. ข้อบังคับ

๔. ศีล ที่แปลว่า ปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๕. ศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัจจะ
 4. สติ

๖. ศีลข้อใด ทำให้เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งมีคุณค่า ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๗. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?

 1. ทำร้ายจิตใจ
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทำลายทรัพย์สิน
 4. ทำลายชื่อเสียง

๘. คำว่า ทรกรรม ได้แก่ การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?

 1. เด็ก
 2. สตรี
 3. คนชรา
 4. สัตว์

๙. ข้อใด จัดเข้าในลักษณะแห่งปาณาติบาต ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ เป็นทรกรรมประเภทใด ?

 1. ใช้การ
 2. ผจญสัตว์
 3. นำไป
 4. เล่นสนุก

๑๑. ศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการทำผิดเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ร่างกาย
 4. จิตใจ

๑๒. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรโชก
 2. สับเปลี่ยน
 3. เบียดบัง
 4. ตระบัด

๑๓. สวิญญาณกทรัพย์ในศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?

 1. บ้าน
 2. รถยนต์
 3. ต้นไม้
 4. สัตว์เลี้ยง

๑๔. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำโจรกรรม ?

 1. ลัก
 2. ปล้น
 3. ฉก
 4. รับสินบน

๑๕. พูดโกหกให้โอนเงิน เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ขู่กรรโชก
 2. ฉ้อโกง
 3. หลอก
 4. ล่อลวง

๑๖. ขายสินค้าลอกเลียนแบบ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ปลอม
 2. ฉ้อโกง
 3. หลอก
 4. ล่อลวง

๑๗. กู้เงินไปไม่ยอมใช้คืน เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลัก
 2. ฉ้อ
 3. หลอก
 4. ล่อลวง

๑๘. วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลัก
 2. ฉก
 3. กรรโชก
 4. ปล้น

๑๙. ศีลข้อที่ ๓ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?

 1. พูดความจริง
 2. ไม่นอกใจคู่ครอง
 3. มีเมตตา
 4. ทำงานสุจริต

๒๐. การประพฤติผิดประเวณี เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๑. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๒. ศีลข้อที่ ๓ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ผิดประเวณี
 2. ฆ่าสัตว์
 3. ดื่มสุราเมรัย
 4. พูดเท็จ

๒๓. คำว่า ภรรยา ได้แก่หญิงประเภทใด ?

 1. หญิงไม่มีสามี
 2. หญิงมีสามี
 3. หญิงหย่าสามี
 4. หญิงสามีตาย

๒๔. โรคใด เกิดจากการทำผิดศีลข้อ ๓ ?

 1. กามโรค
 2. ไข้หวัดใหญ่
 3. มะเร็ง
 4. ตับแข็ง

๒๕. อยากรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจคู่ครอง ควรรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๖. ข้อใด เป็นความผิดอนุโลมเข้าในมุสาวาท ?

 1. โวหาร
 2. สำคัญผิด
 3. พลั้ง
 4. คืนคำ

๒๗. มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๘. มุสา ในคำว่า มุสาวาท ตรงกับข้อใด ?

 1. ความเห็นผิด
 2. ความเท็จ
 3. ความเห็นถูก
 4. ความจริง

๒๙. ปฏิสสวะ การไม่ปฏิบัติตามคำที่พูด เป็นความผิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๐. ข้อใด เป็นการโกหกทางกาย ?

 1. ปลอมแปลงเอกสาร
 2. ให้การเท็จ
 3. จงใจกล่าวเท็จ
 4. พูดคำเท็จ

๓๑. พูดมุสาอาศัยมูลเดิมแต่เสริมให้มากกว่าที่เป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. กลับคำ
 2. ยกย่อง
 3. เสริมความ
 4. อำความ

๓๒. ข้อใด เป็นผลดีจากการไม่ทำผิดศีลข้อ ๔ ?

 1. น่าเชื่อถือ
 2. อายุยืน
 3. สุขภาพดี
 4. ไม่หลงลืม

๓๓. สิ่งเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ เกี่ยวข้องกับศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๔. ข้อใด ต้องงดเว้นในการรักษาศีลข้อ ๕ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. เสพของมึนเมา

๓๕. เลิกเหล้าแล้วรวย เกิดจากการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๖. ข้อใด เป็นความประพฤติเสียหายเพราะดื่มน้ำเมา ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ข้อใด ไม่จัดเป็นของมึนเมาในศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เบียร์
 2. ยาดองเหล้า
 3. กาแฟ
 4. ยาบ้า

๓๘. อาการเช่นใด เกิดจากการดื่มน้ำเมา ?

 1. มึนงง
 2. อาเจียน
 3. ความดันโลหิตสูง
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการทำความผิดศีลข้อ ๕ ?

 1. อายุสั้น
 2. ยากจน
 3. เสียสัตย์
 4. บั่นทอนปัญญา

๔๐. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑๓ คน ในถ้ำหลวง จัดเป็นกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความมีกรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๑. สามีภรรยาจะไว้วางใจต่อกัน ต้องประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความมีสติ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. กามสังวร

๔๒. รักนวลสงวนตัว มีความหมายสอดคล้องกับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. กามสังวร
 3. ความซื่อตรง
 4. ความไม่ประมาท

๔๓. ไม่หลอกลวงเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๔. นายให้ยศผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๕. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๖. การละชั่ว ทำความดี ทำจิตให้สะอาด เป็นความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๗. ใช้จ่ายแต่พอเพียง เป็นความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๘. ข้อใด ชื่อว่าไม่เลินเล่อในการทำงาน ?

 1. ขยันทำกิน
 2. ไม่หมิ่นเงินน้อย
 3. ไม่คอยวาสนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. ข้อใด ทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ?

 1. ศีลธรรม
 2. ทรัพย์สมบัติ
 3. ยศศักดิ์
 4. พวกพ้อง

๕๐. ข้อใด เป็นประโยชน์ของเบญจศีลเบญจธรรม ?

 1. ไม่เดือดร้อน
 2. ไม่นอนเป็นทุกข์
 3. มีแต่ความสุขใจ
 4. ถูกทุกข้อ