ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550

ถาม ในทางโลก ดูคนงามกันที่รูปร่างหน้าตา ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่ไหน ?

ตอบ ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ คือ ขันติ ความอดทน และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ฯ


ถาม มโนสุจริตคืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ คือ การประพฤติชอบด้วยใจ ฯ มี

 1. ไม่โลภอยากได้ของเขา
 2. ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
 3. เห็นชอบตามคลองธรรม ฯ

ถาม อิทธิบาท คือ ธรรมเป็นคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ของบุคคล ส่วนธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ คือ นิวรณ์ 5 ฯ มี

 1. กามฉันท์ พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น
 2. พยาบาท ปองร้ายผู้อื่น
 3. ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านและรำคาญ
 5. วิจิกิจฉา ลังเลไม่ตกลงได้ ฯ

ถาม ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่จะต้องมีอินทรียสังวร คือสำรวมอินทรีย์ สำรวมอินทรีย์นั้น คืออย่างไร ?

ตอบ คือระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ ในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ ฯ


ถาม ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งสิ้น ข้อความนี้อยู่ในหมวดธรรมอะไร ? ท่านให้พิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไร ?

ตอบ อยู่ในธรรมหมวดอภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ฯ เพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนั้น คนนั้น เป็นที่รักของเรา จักไม่ต้องเสียใจในเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้น คนนั้น จริง ๆ ฯ


ถาม มรรคมีองค์แปดจัดเข้าในสิกขา 3 ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จงจัดมาดู

ตอบ ได้ ฯ จัดดังนี้

 • สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในปัญญาสิกขา
 • สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลสิกขา
 • สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในจิตตสิกขา ฯ

ถาม มละ คืออะไร ? เป็นศิษย์ได้ดีแล้วทำมึนตึงกับอาจารย์ จัดเข้าในมละอย่างไหน และควรชำระมละอย่างนั้นด้วยธรรมอะไร ?

ตอบ มละคือมลทิน ฯ จัดเข้าใน มักขะ ลบหลู่คุณท่าน และควรชำระด้วยกตัญญูกตเวทิตา ความรู้คุณท่านแล้วตอบแทน ฯ


คิหิปฏิบัติ

ถาม เมื่อแสวงหาโภคทรัพย์ได้โดยทางที่ชอบแล้ว ควรทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในโภคทรัพย์ที่ได้มานั้น ?

ตอบ ควรทำ

 1. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็นสุข
 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข
 3. บำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่าง ๆ
 4. ทำพลี 5 อย่าง คือ
  • ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ
  • อติถิพลี ต้อนรับแขก
  • ปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
  • ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีภาษีอากรเป็นต้น
  • เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา
 5. บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ ฯ

ถาม การค้าขายสัตว์เพื่อเอาไปฆ่าเป็นอาหาร เป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่ ? เพราะเหตุไร ? อุบาสกควรปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนี้ ?

ตอบ ไม่ผิด ฯ เพราะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าหรือสั่งให้ฆ่า ฯ อุบาสกควรเว้นการค้าขายชนิดนี้เสีย ฯ


ถาม ทิศ 6 ในคิหิปฏิบัติ มีอะไรบ้าง ? แต่ละทิศหมายถึงใคร ?

ตอบ มี ดังนี้

 1. ทิศเบื้องหน้า หมายถึงมารดาบิดา
 2. ทิศเบื้องขวา หมายถึงอาจารย์
 3. ทิศเบื้องหลัง หมายถึงบุตรภรรยา
 4. ทิศเบื้องซ้าย หมายถึงมิตร
 5. ทิศเบื้องต่ำ หมายถึงบ่าว
 6. ทิศเบื้องบน หมายถึงสมณพราหมณ์ ฯ