ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ข้อใด ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ศีล ในความหมายว่า สีละ แปลว่าอะไร ?

 1. ปกติ
 2. ปลอดโปร่ง
 3. เย็น
 4. ถูกทุกข้อ

๓. ศีล ๕ มีประโยชน์แก่ใคร ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. สังคม
 4. ถูกทุกข้อ

๔. ศีล ๕ เป็นหลักธรรมสำหรับใคร ?

 1. พระภิกษุ
 2. สามเณร
 3. แม่ชี
 4. คนทั่วไป

๕. เพราะเหตุใด มนุษย์ทุกคนในโลกควรมีศีล ๕ ?

 1. เป็นข้อบังคับ
 2. เป็นพื้นฐาน
 3. เป็นกฎหมาย
 4. เป็นประเพณี

๖. ปลูกพืชต้องเตรียมดิน ปลูกคุณธรรมต้องทำสิ่งใดก่อน ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฝึกสมาธิ
 4. เรียนหนังสือ

๗. ข้อห้าม ๕ อย่าง มีงดเว้นปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. เบญจมาศ
 4. เบญจขันธ์

๘. ปาณาติปาตา เวระมะณี ห้ามทำความผิดใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดโกหก
 4. ดื่มสุรา

๙. มุสาวาทา เวระมะณี ห้ามทำความผิดใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดโกหก
 4. ดื่มสุรา

๑๐. ข้อใด เป็นพฤติกรรมทำความผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ทำร้ายร่างกาย
 2. ขโมยของ
 3. ดุด่า
 4. กินเหล้า

๑๑. ข้อใด เป็นความผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. คำว่า ฆ่าสัตว์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ทำให้ตาย
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้เสียโฉม
 4. ทำให้บาดเจ็บ

๑๓. ต่อยเพื่อนจนบาดเจ็บ เป็นความผิดเรื่องใด ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. ทรมาน

๑๔. การทรมานสัตว์ ในศีลข้อที่ ๑ เรียกว่าอะไร ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใด เป็นตัวอย่างคำว่า ผจญสัตว์ ในศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ชนไก่
 2. ตีงูให้บาดเจ็บ
 3. ใช้ม้าลากของหนัก
 4. ปล่อยให้สุนัขอดอยาก

๑๖. การรักษาศีลข้อที่ ๑ ฝึกคนให้มีนิสัยเช่นไร ?

 1. ไม่โหดร้าย
 2. ไม่มือไว
 3. ไม่ใจเร็ว
 4. มีสัจจะ

๑๗. ศีลข้อใด ห้ามขโมยของคนอื่น ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๘. โจรกรรม ในศีลข้อที่ ๒ หมายถึงความผิดใด ?

 1. ลัก
 2. ขโมย
 3. ปล้น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. ทึกทักเอาของเพื่อนมาเป็นของตัวเอง เรียกว่าอะไร ?

 1. ฉก
 2. ปล้น
 3. ลัก
 4. ตู่

๒๐. ข้อใด เป็นตัวอย่างทำความผิดศีลข้อที่ ๒ ?

 1. เล่นเกมส์
 2. ขโมยเงินพ่อแม่
 3. หนีเที่ยว
 4. มั่วสุมเสพยาบ้า

๒๑. การรักษาศีลข้อที่ ๒ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีใจเมตตา
 2. มีอาชีพสุจริต
 3. มีความจริงใจ
 4. รักครอบครัว

๒๒. สามีภรรยาไม่นอกใจกัน ควรรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๒๓. สามีคนอื่น ภรรยาคนอื่น เป็นข้อห้ามของศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๔. การทำความผิดศีลข้อที่ ๓ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคชนิดใด ?

 1. ปอดบวม
 2. เอดส์
 3. เบาหวาน
 4. หัวใจวาย

๒๕. ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ แก้ได้ด้วยการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๖. ศีลข้อ ๓ เป็นหลักประกันอะไร ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ครอบครัว
 4. อาชีพ

๒๗. พูดโกหก ผิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๘. นิทานเรื่องใด เป็นตัวอย่างทำความผิดศีลข้อที่ ๔ ?

 1. เด็กเลี้ยงแกะ
 2. เณรน้อยเจ้าปัญญา
 3. โดเรม่อน
 4. ดราก้อนบอล

๒๙. ศีลข้อที่ ๔ ต้องการให้มนุษย์ระวังความผิดใด ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. การโกหกแสดงออกได้ทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายและวาจา

๓๑. ศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. รักษาคำพูด
 2. มีจิตเมตตา
 3. รักครอบครัว
 4. ทำอาชีพสุจริต

๓๒. พูดสับปลับ ตรงกับข้อใด ?

 1. พูดโกหก
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดอวดอ้าง
 4. พูดกลับกลอก

๓๓. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. สิ่งเสพติด

๓๔. ข้อใด รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เมาไม่ขับ
 2. งดเหล้าเข้าพรรษา
 3. เลิกเหล้าเลิกจน
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. ข้อใด เป็นต้นเหตุให้คนทำผิดศีลข้อที่ ๕ ?

 1. สุรา
 2. น้ำชา
 3. กาแฟ
 4. น้ำหวาน

๓๖. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการทำความผิดศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เสียทรัพย์
 2. เกิดโรค
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. เครื่องดื่มประเภทใด จัดเป็นของมึนเมาในศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เบียร์
 2. น้ำอัดลม
 3. กาแฟ
 4. นมสด

๓๘. โรคชนิดใด เกิดจากการทำผิดศีลข้อที่ ๕ ?

 1. พิษสุราเรื้อรัง
 2. ไขมันอุดตัน
 3. เบาหวาน
 4. โรคเอดส์

๓๙. ประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่ ๒ คืออะไร ?

 1. มีอาชีพสุจริต
 2. ไม่มีมิจฉาชีพ
 3. ทรัพย์สินปลอดภัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. ผู้กระทำความผิดศีลข้อที่ ๓ ได้รับโทษอย่างไร ?

 1. ครอบครัวแตกแยก
 2. คนไม่เชื่อถือ
 3. ติดสุราเรื้อรัง
 4. ถูกยึดทรัพย์

๔๑. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. การละเมิดทางเพศ
 4. ยาเสพติด

๔๒. บุคคลจะมีคำพูดน่าเชื่อถือ เพราะรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๔๓. ศีลข้อที่ ๔ ให้ผลแก่ผู้รักษาอย่างไร ?

 1. พูดหวานหู
 2. พูดจาไพเราะ
 3. พูดจริง
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. การรักษาศีลข้อที่ ๔ เป็นการปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๕. การรักษาศีลข้อที่ ๕ ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมใด ?

 1. ขันติ
 2. สัจจะ
 3. กตัญญู
 4. สติสัมปชัญญะ

๔๖. การกระทำความผิดศีลข้อที่ ๕ มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ?

 1. เสียชื่อเสียง
 2. เกิดโรค
 3. บั่นทอนปัญญา
 4. ปัญหายาเสพติด

๔๗. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่ ๕ ?

 1. ช่วยลดอุบัติเหตุ
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่าย
 3. ช่วยลดเหตุวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. การรักษาศีล ๕ มีผลดีอย่างไร ?

 1. ตนเองเป็นสุข
 2. ครอบครัวเป็นสุข
 3. สังคมเป็นสุข
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. การรักษาศีล ๕ ให้ผลสูงสุด คือข้อใด ?

 1. มีโภคทรัพย์
 2. เกิดเป็นเทวดา
 3. เกิดเป็นพรหม
 4. บรรลุพระนิพพาน

๕๐. การรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์มั่นคง ไม่ด่างพร้อย ต้องปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. สำรวมระวัง
 2. กินมังสวิรัติ
 3. กินมื้อเดียว
 4. พูดน้อย