ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ศีลธรรม หมายถึงอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. อุโบสถศีล
 3. ความกตัญญู
 4. เบญจศีล เบญจธรรม

๒. จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน หากจะปลูกคุณธรรมให้มั่นคงในใจเล่า ต้องทำสิ่งใดก่อน ?

 1. รักษากายให้สะอาด
 2. รักษาศีลให้บริสุทธิ์
 3. รักษาบ้านให้น่าอยู่
 4. รักษาโรคภัยให้หาย

๓. ตึกพังเพราะฐานที่ตั้งไม่ดี ชีวิตพังทลายเพราะฐานข้อใดไม่ดี ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. หิริ โอตตัปปะ

๔. อะไร เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ใจคนมั่นคงต่อความดี ?

 1. ชาติตระกูล
 2. ทรัพย์สมบัติ
 3. ศีล
 4. ยศศักดิ์

๕. ข้อใด แก้ไขไม่ได้ ?

 1. รูปพรรณสัณฐาน
 2. จิตใจที่ไม่ดี
 3. ความเกียจคร้าน
 4. ความประมาท

๖. การกัดปลา ชนโค ตีไก่ จัดเป็นทรกรรมสัตว์ประเภทใด ?

 1. กักขัง
 2. เล่นสนุก
 3. ผจญสัตว์
 4. ใช้การ

๗. เหตุการณ์ใด จัดเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนุก ?

 1. เล่นฟุตบอล
 2. เล่นกำถั่ว
 3. ตีไก่ ชนโค
 4. จุดประทัดผูกหางสุนัข

๘. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำข้อใด ?

 1. การทำให้ตาย
 2. การทำให้เจ็บลำบาก
 3. การทรกรรม
 4. การทำทารุณ

๙. ข้อใด ไม่ชื่อว่าการถือเอา ?

 1. ข่มขู่ให้เขาทิ้งของ
 2. ฟ้องร้องให้เขาแพ้คดี
 3. หลอกลวงให้เขาเอามาให้เอง
 4. เก็บเอาไปส่งครูเพื่อหาเจ้าของ

๑๐. การกระทำใด เป็นเหตุให้ศีลข้อที่ ๒ ขาด ?

 1. ทุจริตคอรัปชั่น
 2. ทำของเพื่อนเสียหาย
 3. ถือวิสาสะหยิบของเพื่อนไป
 4. กินแต่ของเพื่อนเหมือนกาฝาก

๑๑. รู้ว่าเป็นของขโมยมา ยังรับซื้อไว้เพื่อขายเก็งกำไร จัดเป็นอนุโลมโจรกรรมข้อใด ?

 1. ลักลอบ
 2. ปอกลอก
 3. รับสินบน
 4. สมโจร

๑๒. การอวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ซื้อหลงเชื่อจัดเป็นมุสาวาทชนิดใด ?

 1. มารยา
 2. ทำเลศ
 3. เสริมความ
 4. อำความ

๑๓. ข้อใด ชื่อว่าโกงของ ?

 1. ขายของปน
 2. ขายของปลอม
 3. ใช้ของมีคุณภาพต่ำกว่าสัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. คำว่า “กาม” หมายถึงข้อใด ?

 1. ความรักฉันเพื่อน
 2. ความรักฉันพี่น้อง
 3. ความรักฉันบิดามารดา
 4. ความรักใคร่ทางประเวณี

๑๕. ข้อใด เป็นความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดของคำว่า “มุสาวาท” ?

 1. ข้อความอันเป็นเท็จ
 2. ความพยายามกล่าวเท็จ
 3. การเว้นจากการกล่าวเท็จ
 4. กิริยาที่พูดหรือแสดงอาการมุสา

๑๖. กลอุบายหาลาภ เช่น ทำเสน่ห์ยาแฝด จัดเป็นมุสาวาทชนิดใด ?

 1. มารยา
 2. ทำเลศ
 3. อำความ
 4. ทำเล่ห์กระเท่ห์

๑๗. พูดส่อเสียด คือกิริยาเช่นใด ?

 1. พูดไว้แล้วกลับคำ
 2. พูดยกย่อง
 3. พูดเพื่อจะโกง
 4. พูดให้แตกกัน

๑๘. ตัวละครในนิยาย มีสัตว์พูดกับคน เป็นต้น จัดเป็นมุสาวาทหรือไม่ ?

 1. เป็น เพราะพูดไม่จริง
 2. เป็น เพราะตั้งใจหลอกเด็ก
 3. ไม่เป็น เพราะเป็นโวหารหรือสำนวน
 4. ไม่เป็น เพราะเป็นอุบายให้เข้าใจสุภาษิต

๑๙. ไปเล่นการพนันบ้านเพื่อน ถูกแม่ถามตอบแค่ว่า “ไปบ้านเพื่อน” จัดเป็นวจีทุจริตชนิดใด ?

 1. เสริมความ
 2. อำความ
 3. มารยา
 4. ทำเลศ

๒๐. มุสาวาทข้อใด ชื่อว่าสร้างเรื่องเท็จ ?

 1. อ้างการกุศลหลอกเรี่ยไร
 2. เห็น บอกว่าไม่เห็น
 3. ไม่เห็น บอกว่าเห็น
 4. พูด บอกว่าไม่ได้พูด

๒๑. ศีลข้อใด บัญญัติเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพและความดี ?

 1. ศีลข้อ ๕
 2. ศีลข้อ ๔
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๒

๒๒. อะไร เป็นเหตุสำคัญให้คนเกิดความประมาท ?

 1. ง่วงนอน
 2. เมาสุรา
 3. เจ็บไข้
 4. ใจลอย

๒๓. ข้อใด เป็นโทษของการดื่มน้ำเมา ?

 1. เสียทรัพย์สิน
 2. เป็นเหตุก่อวิวาท
 3. เป็นเหตุเกิดโรค
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. เราเรียกบุคคลผู้มีศีลธรรม อีกชื่อว่า….. ?

 1. กัลยาณชน
 2. ปุถุชน
 3. สามัญชน
 4. อริยชน

๒๕. ไม่ยอมรับบุหรี่จากเพื่อนมาสูบ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดี จัดเป็นวิรัติข้อใด ?

 1. สมาทานวิรัติ
 2. สัมปัตตวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. ผู้งดเว้นจากการทำบาปด้วยคิดถึงอกเขาอกเรา เรียกว่า….. ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. มังสวิรัติ

๒๗. หัวขโมยยังไม่ได้โอกาสขโมย จึงเว้นไว้ก่อน จัดเป็นวิรัติใดหรือไม่ ?

 1. สมาทานวิรัติ
 2. สัมปัตตวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ไม่เป็นวิรัติ

๒๘. ถ้าล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๑ จะทำให้บุคคลขาดคุณธรรมข้อใด ?

 1. ความสัตย์
 2. ความสำรวมในกาม
 3. เมตตา-กรุณา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. การเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่น เรียกว่า……. ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๐. การช่วยเปลื้องทุกข์ของผู้อื่น เรียกว่า….. ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๑. กัลยาณธรรมข้อใด เป็นเหตุให้มนุษย์คิดเกื้อกูลกันและกัน ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. ความมีสัตย์

๓๒. การไถ่ชีวิตโคกระบือที่ถูกนำไปฆ่า เกิดจากจิตประกอบด้วย….. ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๓. สัมมาอาชีวะมีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. การงานชอบ
 2. การเจรจาชอบ
 3. เลี้ยงชีพชอบ
 4. ความเพียรชอบ

๓๔. เทปผี ซีดีเถื่อน เกลื่อนเมือง เพราะสาเหตุใด ?

 1. เบียดเบียนกัน
 2. ไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
 3. สังคมแตกแยก
 4. เลี้ยงชีวิตในทางไม่ชอบ

๓๕. ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ได้แก่ข้อใด ?

 1. เขียวซื่อสัตย์ต่อเจ้านาย
 2. แดงขายของตามราคาที่ติดไว้
 3. ดำไม่เอาของปลอมมาหลอกขาย
 4. ขาวตรงเวลา ทำงานก่อน เลิกทีหลัง

๓๖. ขยันทำกินด้วยความสุจริต ช่วยให้ศีลข้อใดมั่นคง ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๓๗.ผู้ใช้แรงงานไม่โกงเวลา พัฒนาฝีมือ สัตย์ซื่อต่อหน้าที่ ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. ข้อใด ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ?

 1. ไม่โกงของ
 2. ไม่โกงคน
 3. ไม่โกงงาน
 4. ไม่โกงชาติ

๓๙. ข้อใด ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในบุคคล ?

 1. โกงชาติ
 2. โกงคน
 3. โกงของ
 4. โกงงาน

๔๐. โรคเอดส์จะลดลง เพราะมีคุณธรรมข้อไหน ?

 1. ความมีสัตย์
 2. ความมีเมตตากรุณา
 3. ความสำรวมในกาม
 4. ความมีสติ

๔๑. สทารสันโดษ ใกล้กับสำนวนไทยข้อใด ?

 1. กินน้ำใต้ศอก
 2. ร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตน
 3. หญิงหลายใจ ชายหลายรัก
 4. เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

๔๒. เมื่อรักษาศีลข้อ ๓ แล้ว จะเกิดประโยชน์อะไร ?

 1. สร้างความสามัคคี
 2. เว้นการเบียดเบียนกัน
 3. ป้องกันภัยอันตราย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. โครงการ “หนึ่งคน หนึ่งสัจจะ” สนับสนุนศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๔๔. หลักธรรมที่ควรใช้ในการตัดสินคดีคือ….. ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความสวามิภักดิ์
 4. ความกตัญญู

๔๕. ความกตัญญูกตเวที เพิ่มคุณสมบัติให้แก่ศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๒
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๔๖. ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท เป็นโครงการตามหลักเบญจธรรมข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๗. ศีลข้อที่ ๕ ป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใด ?

 1. ความขี้ปด
 2. ความโหดร้าย
 3. ความขาดสติ
 4. ความมือไว

๔๘. ข้อใด เป็นคุณพิเศษประดับผู้มีศีลข้อที่ ๕ ?

 1. ความรู้จักประมาณในอาหาร
 2. ความไม่เลินเล่อในการงาน
 3. ความมีสติสัมปชัญญะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาไม่วางธุระ คือข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๕๐. พุทธศาสนิกชนผู้ไม่รักษาศีล ๕ เลย เป็นได้ดีที่สุดก็เพียงแค่….. ?

 1. กัลยาณชน
 2. ได้บรรลุโสดาบัน
 3. คนผู้ใกล้พระรัตนตรัย
 4. ผู้สรรเสริญพระพุทธศาสนา