ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้อใด เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นในการทำความดี ?

 1. รักษาศีล
 2. เจริญสมาธิ
 3. อบรมปัญญา
 4. แผ่เมตตา

๒. การปฏิบัติตนตามข้อห้ามทั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. แผ่เมตตา

๓. วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล คืออะไร ?

 1. ทำใจให้สงบ
 2. ละกิเลส
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๔. ข้อห้าม ๕ อย่าง มีงดเว้นปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. เบญจพล
 4. เบญจขันธ์

๕. ข้อใด เป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

๖. การฆ่า หมายถึงการกระทำในข้อใด ?

 1. ให้บาดเจ็บ
 2. ให้พิการ
 3. ให้ลำบาก
 4. ให้ตาย

๗. การกระทำในข้อใด เป็นอาการของคนขาดเมตตาจิต ?

 1. เลี้ยงปลา
 2. ให้อาหารปลา
 3. ปล่อยปลา
 4. ตกปลา

๘. ศีลข้อใด ทำให้เห็นว่าชีวิตมีคุณค่า ควรหวงแหนและรักษาไว้ ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๙. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้เสียโฉม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ข้อใด เป็นการทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความลำบาก ?

 1. ใช้การ
 2. กักขัง
 3. เล่นสนุก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. คนทุจริตคอรัปชั่น แสดงว่าประพฤติผิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๒. ขายสิ่งของไม่แท้ว่าเป็นของแท้ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ปลอม
 2. ลวง
 3. หลอก
 4. ตู่

๑๓. วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลัก
 2. ฉก
 3. กรรโชก
 4. ปล้น

๑๔. รับฝากของแต่ไม่ยอมคืนให้ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. เบียดบัง
 2. สับเปลี่ยน
 3. ลักลอบ
 4. ยักยอก

๑๕. คนที่ได้ทรัพย์พัสดุมาด้วยมิจฉาชีพ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?

 1. เสียทรัพย์
 2. เสียชื่อเสียง
 3. เสียยศ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. การรักษาศีลข้อที่ ๓ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีเมตตา
 2. มีอาชีพสุจริต
 3. รักครอบครัว
 4. พูดความจริง

๑๗. หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน ตรงกับข้อใด ?

 1. ลูกเลี้ยง
 2. ลูกบุญธรรม
 3. หลานสาว
 4. ลูกสะใภ้

๑๘. การประพฤติผิดศีลข้อ ๓ เป็นการประพฤติทุจริตทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายวาจา

๑๙. การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางเอกสาร เป็นมุสาวาททางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายวาจา

๒๐. ข้อใด เป็นคำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ?

 1. สำคัญผิด
 2. อำความ
 3. เสริมความ
 4. สับปลับ

๒๑. คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า กลับคำ ?

 1. พูดเห็นแก่ได้
 2. พูดยกย่อง
 3. พูดหลีกเลี่ยง
 4. พูดให้แตกแยก

๒๒. การทำผิดศีลข้อที่ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. กายวาจา
 4. กายใจ

๒๓. ศีลข้อใด ชี้ให้เห็นโทษของสิ่งเสพติด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๒๔. ข้อใด เป็นความประพฤติเสียหายจากการดื่มน้ำเมา ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ปัญหาสังคมด้านใด สะท้อนการมองข้ามความสำคัญศีลข้อที่ ๕ ?

 1. พนันบอล
 2. อาชญากรรม
 3. ยาเสพติด
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

๒๖. การรักษาศีลข้อ ๕ เป็นการงดเว้นข้อใด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. ทรัพย์คนอื่น
 3. คู่ครองคนอื่น
 4. ของมึนเมา

๒๗. การทำผิดศีลข้อที่ ๕ เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๒๘. เจตนางดเว้นจากข้อห้าม อันเรียกว่า วิรัติ มีกี่อย่าง ?

 1. ๑ อย่าง
 2. ๒ อย่าง
 3. ๓ อย่าง
 4. ๔ อย่าง

๒๙. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากการประพฤติผิดศีลของใคร ?

 1. คนทั่วไป
 2. คนสมาทานศีล
 3. อริยบุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. หัวขโมยยังไม่สบโอกาสจึงไม่ขโมย ตรงกับข้อใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ไม่เป็นวิรัติ

๓๑. การรับศีลจากพระสงฆ์ จัดเข้าในวิรัติใด ?

 1. สมาทานวิรัติ
 2. สัมปัตตวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ คำว่า ศีลธรรม ในวิชานี้ หมายถึงข้อใด ?

 1. ความสามัคคี
 2. ความสันโดษ
 3. ความกตัญญู
 4. เบญจศีลเบญจธรรม

๓๓. ข้อปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล ตรงกับข้อใด ?

 1. กัลยาณมิตร
 2. กัลยาณธรรม
 3. กัลยาณชน
 4. กัลยาณจิต

๓๔. การบริจาคโลหิตช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความมีกรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๓๕. กัลยาณธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์ละการฆ่าการทำร้ายต่อกัน ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความภักดี
 4. มีสติรอบคอบ

๓๖. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนให้มนุษย์รักษาศีลข้อ ๒ ได้มั่นคงยิ่งขึ้น ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความกตัญญู
 4. กามสังวร

๓๗. ลูกจ้างตั้งใจทำงานให้นายจ้างตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. ลูกจ้างเข้าทำงานตรงต่อเวลา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. ความสำรวมในกาม เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๔๑. คู่ครองประพฤติกัลยาณธรรมข้อ ๓ ย่อมเกิดผลตามข้อใด ?

 1. เมตตาต่อกัน
 2. ไว้วางใจกัน
 3. กตัญญูต่อกัน
 4. ภักดีต่อกัน

๔๒. รักนวลสงวนตัว มีความหมายสอดคล้องกับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. กามสังวร
 3. ความซื่อตรง
 4. ความไม่ประมาท

๔๓. ไม่หลอกลวงเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๔. นายให้ยศผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๕. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๖. การละชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใส มีความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๗. การใช้จ่ายแต่พอเพียง มีความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๘. ข้อใด ชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน ?

 1. ขยันทำกิน
 2. หมิ่นเงินน้อย
 3. คอยวาสนา
 4. ลางานบ่อย

๔๙. ข้อใด ทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ?

 1. ศีลธรรม
 2. ทรัพย์สมบัติ
 3. ยศศักดิ์
 4. พวกพ้อง

๕๐. ข้อใด เป็นประโยชน์ของเบญจศีลเบญจธรรม ?

 1. ไม่เดือดร้อน
 2. ไม่นอนเป็นทุกข์
 3. มีแต่ความสุขใจ
 4. ถูกทุกข้อ