ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

พื้นฐานของศีลคืออะไร ?

 1. สติ-สัมปชัญญะ
 2. หิริ-โอตตัปปะ
 3. ขันติ-โสรัจจะ
 4. เจตนา

เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล คืออะไร ?

 1. ทำใจให้สงบ
 2. ละกิเลส
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

บุคคลควรมีสิ่งใด เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ภาวนา

หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ได้แก่ข้อใด ?

 1. รักษาศีล
 2. เจริญสมาธิ
 3. อบรมปัญญา
 4. เจริญภาวนา

การงดเว้นสิ่งใด จัดเป็นการรักษาศีล ?

 1. ข้อห้าม
 2. กฎเกณฑ์
 3. ระเบียบ
 4. ข้อบังคับ

ศีลข้อ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา-กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัจจะ
 4. สติ

ข้อใด เป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ทำแท้ง
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

คำว่า ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงทำให้เป็นอย่างไร ?

 1. บาดเจ็บ
 2. พิการ
 3. ลำบาก
 4. ตาย

รับฝากสิ่งของแล้วไม่ยอมคืน เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลักลอบ
 2. เบียดบัง
 3. ยักยอก
 4. ฉ้อโกง

การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรโชก
 2. สับเปลี่ยน
 3. เบียดบัง
 4. ตระบัด

การขายสิ่งของไม่แท้ว่าเป็นของแท้ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ปลอม
 2. ลวง
 3. หลอก
 4. ตู่

คดในข้อ งอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

การประพฤติผิดประเวณี ถือว่าล่วงละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมประดับใคร ?

 1. สามี
 2. ภรรยา
 3. ย่า
 4. ยาย

ภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามี เรียกว่ามีคุณธรรมใด ?

 1. สทารสันโดษ
 2. ปติวัตร
 3. คิหิปฏิบัติ
 4. วัตรปฏิบัติ

มุสาวาท เกิดขึ้นได้ทางใดบ้าง ?

 1. กายกับวาจา
 2. กายกับใจ
 3. วาจากับใจ
 4. กายวาจาใจ

รู้แต่สั่นศีรษะว่าไม่รู้ เป็นความเท็จเกิดขึ้นทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

คำพูดเช่นใด ทำให้แตกความสามัคคี ?

 1. ส่อเสียด
 2. หลอก
 3. สับปลับ
 4. กลับคำ

มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกับข้อใด ?

 1. พูดให้แตกกัน
 2. พูดกลับคำ
 3. พูดเกินจริง
 4. พูดเล่นสำนวน

ผู้มีปกติไม่พูดมุสา ย่อมได้รับผลเช่นใด ?

 1. น่าเชื่อถือ
 2. อายุยืน
 3. สุขภาพดี
 4. ไม่หลงลืม

ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ยาเสพติด

ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?

 1. อายุสั้น
 2. ยากจน
 3. เสียสัตย์
 4. เสียสติ

กิริยางดเว้นจากข้อห้าม เรียกว่าอะไร ?

 1. วิรัติ
 2. สัมปัตตวิรัติ
 3. สมาทานวิรัติ
 4. สมุจเฉทวิรัติ

สมุจเฉทวิรัติ เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ?

 1. สามัญชน
 2. ปุถุชน
 3. อริยบุคคล
 4. กัลยาณชน

การรับศีลจากพระสงฆ์ จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สมาทานวิรัติ
 2. สัมปัตตวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

ศีลข้อไม่ลักทรัพย์ คู่กับกัลยาณธรรมใด ?

 1. ความสัตย์
 2. เมตตา
 3. อาชีพสุจริต
 4. สติรอบคอบ

การช่วยเหลือคนบาดเจ็บ จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาชีพ
 4. สติรอบคอบ

ไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากกรุณา ตรงกับข้อใด ?

 1. มีศีลธรรม
 2. มีศีลขาดธรรม
 3. ขาดศีลมีธรรม
 4. ไม่มีศีลธรรม

กัลยาณธรรมข้อ ๑ สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. ทุจริตคอรัปชั่น
 4. ยาเสพติด

โครงการพระราชดำริเรื่องใด สนับสนุนศีลข้อ ๒ ?

 1. ฝายแม้ว
 2. แก้มลิง
 3. แกล้งดิน
 4. เศรษฐกิจพอเพียง

การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. ความมีสัตย์
 3. ความมีสติ
 4. ความมีเมตตา

ลูกจ้างตรงต่อเวลา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. อาชีพ

คุณธรรมที่ส่งเสริมศีลข้อ ๓ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ตรงกับข้อใด ?

 1. สติ
 2. ซื่อตรง
 3. ภักดี
 4. สำรวมในกาม

สามีภรรยาจะซื่อสัตย์ต่อกัน ต้องปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. อาชีพสุจริต
 3. สำรวมในกาม
 4. กตัญญู

ผู้ประพฤติตามกัลยาณธรรมข้อ ๓ ย่อมได้รับผลเช่นใด ?

 1. มีเมตตา
 2. ไว้วางใจกัน
 3. มีความกตัญญู
 4. มีความภักดี

กัลยาณธรรมข้อ ๓ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใคร ?

 1. ลูก-พ่อแม่
 2. ศิษย์-อาจารย์
 3. สามี-ภรรยา
 4. พี่-น้อง

การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. สวามิภักดิ์
 2. ซื่อตรง
 3. เที่ยงธรรม
 4. กตัญญู

ความเที่ยงธรรมในกัลยาณธรรมข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?

 1. ตรงต่อหน้าที่
 2. ตรงต่อมิตร
 3. ภักดีต่อนาย
 4. รู้คุณท่าน

ความสวามิภักดิ์ในกัลยาณธรรมข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่ฆ่าน้อง
 2. ไม่ฟ้องนาย
 3. ไม่ขายเพื่อน
 4. ไม่ทรยศนาย

การประพฤติซื่อตรงต่อมิตร ตรงกับข้อใด ?

 1. แนะนำให้ทำดี
 2. ให้ความยุติธรรม
 3. ไม่ลบหลู่
 4. ไม่ให้ทำชั่ว

ความมีสติในการใช้จ่าย จัดเข้าในข้อใด ?

 1. การบริโภค
 2. การวางตัว
 3. การทำงาน
 4. ไม่ประมาทในธรรม

ความมีสติรอบคอบ สนับสนุนศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ หมายถึงข้อใด ?

 1. ทำงานเต็มเวลา
 2. บริการลูกค้า
 3. ขายตามราคา
 4. ขายถูก

ผู้ประมาทเลินเล่อในการทำงาน มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ขวนขวาย
 2. ทอดธุระ
 3. รับผิดชอบ
 4. ตรงเวลา

กัลยาณธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนไม่ดื่มสุรา ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สติรอบคอบ
 4. ความมีสัตย์

การบำเพ็ญสมถวิปัสสนา ชื่อว่ามีสติในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การวางตน
 3. การทำงาน
 4. การประพฤติธรรม

คำว่า สีเลน โภคสมฺปทา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ศีลทำให้สวย
 2. ศีลทำให้รวย
 3. ศีลทำให้สูงส่ง
 4. ศีลทำให้สงบ

บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ?

 1. ศีลธรรม
 2. ทรัพย์สมบัติ
 3. พวกพ้อง
 4. หน้าที่การงาน