แนวข้อสอบวิชาธรรม น.ธ.ตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ธรรมคุ้มครองโลก มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ มี 2 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุพพการีของพุทธบริษัทอย่างไร ? จงอธิบาย ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2560

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังคมทุกวันนี้เกิดความวุ่นวาย เพราะขาดธรรมอะไรบ้าง ? ตอบ เพราะขาดธรรมเป็นโลกบาล 2 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สติ แปลว่าอะไร ? เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ? ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2560

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2559

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในทางโลก ดูคนงามที่รูปร่างหน้าตา ส่วนในทางพระพุทธศาสนาดูคนงามที่ไหน ? ตอบ ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ คือ ขันติ ความอดทน และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2559

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2558

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุพพการี และ กตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลเช่นไร ? ตอบ บุพพการี หมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และ ตอบแทน ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระธรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2558

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2557

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ธรรมที่ได้ชื่อว่ามีอุปการะมาก คือธรรมอะไร? เพราะเหตุไรจึงจัดว่ามีอุปการะมาก? ตอบ ธรรมที่ได้ชื่อว่ามีอุปการะมาก คือ สติ ความระลึกได้ และ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ฯ จัดว่ามีอุปการะมาก เพราะเป็นคุณธรรมอุดหนุนให้สำเร็จประโยชน์เกื้อกูลในกิจทั้งปวง ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2557

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2556

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม หิริ และ โอตตัปปะ ได้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกบาล เพราะเหตุไร ? ตอบ เพราะเป็นคุณธรรมทำบุคคลให้รังเกียจ และเกรงกลัวต่อบาปทุจริต ไม่กล้าทำความชั่วทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม การทำบุญโดยย่อมีกี่อย่าง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2556

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอะไรไว้สำหรับคุ้มครองโลก? ตอบ ทรงสอนธรรมไว้ 2 ข้อ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ตอบ ปัญหาข้อที่ 3 ถาม การสำรวมอินทรีย์ ได้แก่การกระทำอย่างไร? เมื่อกระทำเช่นนั้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไร?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ? ตอบ บุพพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทไแล้ว และตอบแทน ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระพุทธเจ้าคือใคร ? ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์อย่างไร ? ตอบ คือท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง ? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร ? ตอบ ธรรมมีอุปการะมากมี ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำกิจการงานใด ๆ และเป็นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ในรัตนะ 3 พระธรรม ได้แก่อะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลเช่นไร ? จงยกตัวอย่างมาสัก 2 คู่ ตอบ บุพพการี ได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน ตัวอย่าง (ตอบเพียง 2 คู่) ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การที่บุคคลพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกกัดตาย จัดเป็นโอตตัปปะ ได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? ตอบ ไม่ได้ ฯ เพราะไม่ใช่ความเกรงกลัวต่อบาป ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระสงฆ์ในรัตนตรัยมีคุณอย่างไร ? ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในทางโลก ดูคนงามกันที่รูปร่างหน้าตา ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่ไหน ? ตอบ ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ คือ ขันติ ความอดทน และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2549

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม หิริกับโอตตัปปะ ต่างกันอย่างไร ? ตอบ ต่างกันอย่างนี้ หิริ คือ ความละอายใจตนเองที่จะประพฤติชั่ว ส่วนโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนจะได้รับ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำว่า พระธรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2549

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2548

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ธรรมมีอุปการะมาก ได้แก่อะไรบ้าง ? บุคคลผู้ขาดธรรมนี้จะเป็นเช่นไร ? ตอบ ได้แก่ สติ ความระลึกได้ และ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ฯ จะเป็นคนหลงลืม จะทำจะพูดหรือจะคิดอะไรมักผิดพลาด ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2548

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2547

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ขันติ กับ โสรัจจะ เป็นธรรมทำให้งามได้อย่างไร ? ตอบ ขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความเสงี่ยม ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยธรรมทั้ง 2 นี้ ย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงความวิการออกมาให้ปรากฏ แม้จะประสบความดีใจ เสียใจ ก็อดกลั้นได้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2547

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2546

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม โลกเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะขาดธรรมอะไร ? ตอบ เพราะขาดธรรมคุ้มครองโลก 2 อย่าง คือ ถาม บุคคลมีกาย วาจา ใจ งดงาม เพราะปฏิบัติธรรมอะไร ? ตอบ เพราะปฏิบัติธรรมอันทำให้งาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2546

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม คนที่ทำอะไรมักพลั้งพลาด เพราะขาดธรรมอะไร ? ตอบ เพราะขาดสติ ความระลึกได้ก่อนแต่จะทำ และขาดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในขณะทำ ฯ ถาม ผู้ได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคล เพราะปฏิบัติตนอย่างไร ? ตอบ เพราะเป็นผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2544

ถาม ธรรมคุ้มครองโลกมีอะไรบ้าง ? ตอบ มี 2 อย่างคือ หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ถาม ธรรมข้อนี้จะคุ้มครองโลกได้อย่างไร ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2544