ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ข้อใด รักษากายวาจาให้เรียบร้อย ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ศีลมาจากคาว่า สีละ แปลว่าอะไร ?

 1. เย็น
 2. ปกติ
 3. ปลอดโปร่ง
 4. ถูกทุกข้อ

๓. เจตนางดเว้นจากการทำผิดศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. อาบัติ
 2. วิรัติ
 3. วินัย
 4. สิกขาบท

๔. หลักธรรมสำหรับปฏิบัติคู่กับการรักษาศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. เบญจขันธ์
 4. เบญจวิรัติ

๕. ศีลมีประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไร ?

 1. ไม่เบียดเบียนกัน
 2. อยู่ร่วมกันเป็นสุข
 3. สามัคคีปรองดอง
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ศีลข้อใด เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกาย ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๗. ข้อใด เป็นความมุ่งหมายของศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ให้มีเมตตา
 2. ให้มีสติ
 3. ให้มีสัจจะ
 4. ให้มีความสุจริต

๘. กิริยาทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. กักขัง

๙. การทำร้ายร่างกายให้แขนขาดขาขาด จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้เสียโฉม
 3. ทำให้พิการ
 4. ทำให้ลำบาก

๑๐.ข้อใด ไม่ใช่ปาณาติบาต แต่อนุโลมเข้าในปาณาติบาต ?

 1. ทำให้ตาย
 2. ทำให้เสียโฉม
 3. ทำให้เสียทรัพย์
 4. ทำให้เข้าใจผิด

๑๑. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของการทำปาณาติบาต ?

 1. จิตคิดจะฆ่า
 2. จิตคิดจะลัก
 3. จิตคิดจะเสพ
 4. จิตคิดจะดื่ม

๑๒. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑ ?

 1. อายุยืน
 2. ร่ำรวย
 3. คนยกย่อง
 4. มีสติสมบูรณ์

๑๓. ถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย เรียกว่าอะไร ?

 1. ลัก
 2. ฉ้อ
 3. ปล้น
 4. กรรโชก

๑๔. ขู่ให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ลัก
 2. ลวง
 3. ปล้น
 4. กรรโชก

๑๕. ปั้นเรื่องให้เขาเชื่อแล้วเอาทรัพย์มา เรียกว่าอะไร ?

 1. หลอก
 2. ลวง
 3. ลัก
 4. ลักลอบ

๑๖. กิริยากินเศษกินเลย คือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว เรียกว่าอะไร ?

 1. หลอก
 2. ลวง
 3. ยักยอก
 4. เบียดบัง

๑๗. ข้อใด อนุโลมเข้าในโจรกรรม ?

 1. รับสินบน
 2. ผลาญ
 3. หยิบฉวย
 4. ยักยอก

๑๘. ข้อใด เป็นวิบากกรรมของผู้ละเมิดศีลข้อที่ ๒ ?

 1. มีโรครุมเร้า
 2. เป็นคนเข็ญใจ
 3. ครอบครัวแตกแยก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. ความไว้วางใจกันและกันของสามีภรรยา เกิดขึ้นได้ด้วยศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๐. การกระทำใด เป็นการทำผิดศีลข้อที่ ๓ ?

 1. ค้าอาวุธ
 2. ค้าประเวณี
 3. ค้ายาบ้า
 4. ค้าของเถื่อน

๒๑. สามีภรรยาไม่มีปัญหาการหย่าร้าง เพราะรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๒. พูดยุแหย่ให้คนอื่นแตกแยกกัน เป็นวจีทุจริตข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดเพ้อเจ้อ
 4. พูดคำหยาบ

๒๓. พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้ อนุโลมเข้าในมุสาวาทข้อใด ?

 1. ปด
 2. อำความ
 3. หลอก
 4. สับปลับ

๒๔. การแสดงความเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เรียกว่าอะไร ?

 1. สำนวน
 2. สุภาษิต
 3. มุสา
 4. โวหาร

๒๕. สร้างหลักฐานเท็จ เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. มือถือสากปากถือศีล เป็นกิริยาอาการของข้อใด ?

 1. เสริมความ
 2. ทำเล่ห์กระเท่ห์
 3. ทำเลศ
 4. มารยา

๒๗. การไม่ทำตามข้อตกลง หมายถึงข้อใด ?

 1. คืนคำ
 2. กลับคำ
 3. หลอก
 4. ผิดสัญญา

๒๘. นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นมุสาวาทลักษณะใด ?

 1. ปด
 2. ส่อเสียด
 3. สับปลับ
 4. อำความ

๒๙. คนไม่เชื่อถือคำพูด เป็นผลของการละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๐. ปัญหายาเสพติด เป็นผลกระทบจากการไม่รักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๑. การทำผิดศีลข้อที่ ๕ ทำให้เกิดโรคใด ?

 1. พิษสุราเรื้อรัง
 2. ตับแข็ง
 3. มะเร็งตับ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. การรักษาศีลข้อที่ ๕ ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. ขันติ
 3. สติ
 4. สัจจะ

๓๓. ข้อใด เป็นสาเหตุทำให้ละเมิดศีลข้อที่ ๕ ?

 1. สุรา
 2. ง่วงนอน
 3. เจ็บป่วย
 4. คุยโทรศัพท์

๓๔. ความปรารถนาดีต่อกัน คือเบญจธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. เมตตา
 4. กรุณา

๓๕. ช่วยเหลือกันในยามลำบาก เป็นการประพฤติเบญจธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัจจะ
 4. สัมมาอาชีวะ

๓๖. ชาดกเรื่องสุวรรณสาม เป็นตัวอย่างของเบญจธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัจจะ
 4. สัมมาอาชีวะ

๓๗. การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดเข้าในเบญจธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. สติสัมปชัญญะ
 3. สัจจะ
 4. เมตตากรุณา

๓๘. ใช้แรงงานเด็ก ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ขายสินค้าตามราคากำหนด ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐.ทำงานตามหน้าที่ ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. ศีลข้อที่ ๓ ควรประพฤติคู่กับเบญจธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๔๒. สทารสันโดษ หมายถึงการประพฤติตนเช่นไร ?

 1. ซื่อสัตย์สุจริต
 2. ตรงไปตรงมา
 3. ไม่นอกใจภรรยา
 4. ไม่นอกใจสามี

๔๓. กามสังวร เป็นการสำรวมระวังในเรื่องใด ?

 1. คู่ครอง
 2. ยาเสพติด
 3. ชีวิต
 4. ทรัพย์สิน

๔๔. เบญจธรรมข้อใด ทำให้การรักษาศีลข้อที่ ๔ มั่นคงยิ่งขึ้น ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๔๕. การไม่ตกอยู่ในอำนาจอคติ ๔ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ซื่อตรง
 2. เที่ยงธรรม
 3. สวามิภักดิ์
 4. กตัญญู

๔๖. ความสวามิภักดิ์ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?

 1. บ่าว-นาย
 2. บุตร-มารดาบิดา
 3. ศิษย์-อาจารย์
 4. สามี-ภรรยา

๔๗. ข้อใด เป็นการประพฤติตามหลักธรรมเรื่องความกตัญญู

 1. เลี้ยงพ่อแม่
 2. ช่วยเหลือเพื่อน
 3. รับใช้นาย
 4. รักษาผู้ป่วย

๔๘. ไม่เลินเล่อในการทำงาน เป็นลักษณะของเบญจธรรมข้อใด ?

 1. ความมีสัตย์
 2. ความมีเมตตา
 3. ความมีสติ
 4. ความซื่อตรง

๔๙. ข้อใด เป็นความไม่ประมาทในการทำงาน ?

 1. ทำตามหน้าที่
 2. รักษาหน้าที่
 3. ไม่ก้าวก่ายหน้าที่
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับใคร ?

 1. เด็ก
 2. วัยรุ่น
 3. ผู้ใหญ่
 4. ถูกทุกข้อ