ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. ศีลข้อที่๑ บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
  1. ชีวิต
  2. ทรัพย์
  3. คู่ครอง
  4. คำพูด
 2. การทำร้ายกันเป็นเหตุให้นิ้วขาด จัดเข้าในข้อใด ?
  1. บาดเจ็บ
  2. เสียโฉม
  3. พิการ
  4. ทรมาน
 3. การกระทำใด ผิดศีลข้อที่๑ ?
  1. เก็บส่วย
  2. ฆ่าปิดปาก
  3. เล่นหวย
  4. เลี่ยงภาษี
 4. คนที่มีอายุสั้น เพราะผิดศีลข้อใด ?
  1. ปาณาติบาต
  2. อทินนาทาน
  3. กาเมสุมิจฉาจาร
  4. มุสาวาท
 5. ข้อใด เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต ?
  1. ทรัพย์สิน
  2. สัตว์ป่า
  3. เมรัย
  4. ต้นไม้
 6. คนมีจิตใจโหดร้าย ควรรักษาศีลข้อใด ?
  1. ศีลข้อที่ ๑
  2. ศีลข้อที่ ๒
  3. ศีลข้อที่ ๓
  4. ศีลข้อที่ ๔
 7. ศีลข้อที่๑ ขาดเพราะการกระท าในข้อใด ?
  1. ทำให้ตาย
  2. ทำให้ลำบาก
  3. ทำให้เจ็บ
  4. ทำให้พิการ
 8. ใช้งานสัตว์เกินกำลัง จัดเป็นทรกรรมใด ?
  1. ใช้การ
  2. กักขัง
  3. เล่นสนุก
  4. นำไป
 9. ข้อใด ไม่จัดเป็นการผจญสัตว์?
  1. ชนโค
  2. กัดปลา
  3. ตีไก่
  4. ขว้างนก
 10.  ยืมของไปแล้วตั้งใจไม่ส่งคืน จัดเป็นโจรกรรมใด ?
  1. กรรโชก
  2. ฉก
  3. ปล้น
  4. ตระบัด
 11. ซ่อนของหนีภาษีเข้าประเทศ เป็นโจรกรรมใด ?
  1. ลักลอบ
  2. เบียดบัง
  3. ยักยอก
  4. ฉ้อโกง
 12. การกระทำใด เรียกว่า ลัก ?
  1. ย่องเบา
  2. กรรโชก
  3. ยักยอก
  4. วิ่งราว
 13. ข้อใด จัดเป็นฉายาโจรกรรม ?
  1. หยิบฉวย
  2. ปอกลอก
  3. ยักยอก
  4. เบียดบัง
 14. คนขาดศีลข้อที่ ๒ จะมีลักษณะอย่างไร ?
  1. โหดร้าย
  2. มือไว
  3. ไม่ซื่อสัตย์
  4. ขาดสติ
 15. ข้อใด จัดเป็นโจรกรรม ?
  1. ปล้น
  2. ผลาญ
  3. รับสินบน
  4. หยิบฉวย
 16. การถือเอาทรัพย์ของคนอื่นไม่บอกเจ้าของ ตรงกับข้อใด ?
  1. หลอก
  2. ลวง
  3. ลักลอบ
  4. หยิบฉวย
 17. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร ?
  1. อายุสั้น
  2. ยากจน
  3. พิการ
  4. บ้า
 18. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด ?
  1. ตระบัด
  2. ปลอม
  3. ลวง
  4. หลอก
 19.  ข้อใด เกี่ยวข้องกับศีลข้อ ๓ ?
  1. คู่หู
  2. คู่คิด
  3. คู่เที่ยว
  4. คู่ครอง
 20.  การประพฤติผิดในกาม จัดเป็นทุจริตใด ?
  1. กายทุจริต
  2. วจีทุจริต
  3. มโนทุจริต
  4. ถูกทุกข้อ
 21.  อย่าชิงสุกก่อนห่าม สอนให้รักษาศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 22.  ศีลข้อที่๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด ?
  1. ครอบครัว
  2. การศึกษา
  3. การเงิน
  4. การเมือง
 23. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?
  1. อาชญากรรม
  2. คนว่างงาน
  3. ละเมิดทางเพศ
  4. ยาเสพติด
 24. สามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อกัน เพราะปฏิบัติตามศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๑
  2. ข้อที่ ๒
  3. ข้อที่ ๓
  4. ข้อที่ ๔
 25. ศีลข้อที่ ๔ มุ่งสอนให้งดเว้นเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 26. การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร ?
  1. ส่อเสียด
  2. หลอก
  3. กลับคำ
  4. ยอ
 27.  พูดเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๔
  4. ข้อที่ ๕
 28. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด ?
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. กาย วาจา
 29. รับคำท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?
  1. ผิดสัญญา
  2. คืนคำ
  3. เสียสัตย์
  4. โวหาร
 30. ข้อใด จัดเป็นอนุโลมมุสา ?
  1. สับปลับ
  2. ท าเลศ
  3. เพ้อเจ้อ
  4. พลั้ง
 31. ถ้อยคำที่ใช้กันเป็นธรรมเนียม เรียกว่าอะไร ?
  1. โวหาร
  2. นิยาย
  3. สำคัญผิด
  4. ทำเลศ
 32.  มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
  1. เล่าความเท็จ
  2. ทำเอกสารเท็จ
  3. แจ้งความเท็จ
  4. ให้การเท็จ
 33. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ดื่มสุรา
 34. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. สัมมาชีพ
  3. มีสัตย์
  4. สติรอบคอบ
 35. ข้อใด เป็นโทษของการดื่มสุรา ?
  1. โหดร้าย
  2. มือไว
  3. ใจเร็ว
  4. เกิดโรค
 36. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด ?
  1. คิดดี
  2. คิดเร็ว
  3. คิดช้า
  4. คิดถูก
 37. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกับข้อใด ?
  1. สัมปัตตวิรัติ
  2. สมาทานวิรัติ
  3. สมุจเฉทวิรัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 38. สัมปัตตวิรัติเป็นการงดเว้นในขณะใด ?
  1. ก่อนหน้า
  2. ต่อหน้า
  3. ลับหน้า
  4. ลับหลัง
 39. การบริจาคโลหิตช่วยผู้อื่น ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 40. กัลยาณธรรมใด สนับสนุนให้ศีลข้อที่ ๑ มั่นคง ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. ความมีสัตย์
 41. ผู้รับจ้างอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ เพราะขาดกัลยาณธรรมใด ?
  1. เมตตา กรุณา
  2. สัมมาอาชีวะ
  3. กามสังวร
  4. มีสติ
 42. ขายสินค้าปลอม ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
  1. กิจการ
  2. บุคคล
  3. วัตถุ
  4. ถูกทุกข้อ
 43. ข้อใด ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ?
  1. ไม่โกงของ
  2. ไม่โกงคน
  3. ไม่โกงงาน
  4. ไม่โกงกิน
 44. สำนวนว่า รักนวลสงวนตัว สอนให้มีกัลยาณธรรมใด ?
  1. สัมมาอาชีวะ
  2. กามสังวร
  3. ความมีสัตย์
  4. สติรอบคอบ
 45. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมที่สามีพึงปฏิบัติต่อใคร ?
  1. คู่นอน
  2. คู่คิด
  3. คู่ชีวิต
  4. คู่ใจ
 46. การทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดี เรียกว่าอะไร ?
  1. ปติวัตร
  2. วิธีวัตร
  3. จริยาวัตร
  4. กิจวัตร
 47. ความประพฤติตรงต่อมิตร จัดเข้าในข้อใด ?
  1. เที่ยงธรรม
  2. สวามิภักดิ์
  3. ซื่อตรง
  4. กตัญญู
 48. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๔
  4. ข้อที่ ๕
 49. การใช้จ่ายแต่พอเพียง ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
  1. การงาน
  2. การวางตัว
  3. การบริโภค
  4. ธรรม
 50. ข้อใดชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน ?
  1. ไม่ขวนขวาย
  2. ไม่ทอดธุระ
  3. ไม่รับผิดชอบ
  4. ไม่ตรงเวลา