ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • ตาย
 • บาดเจ็บ
 • พิการ
 • สลบ

ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ?

 • เลี้ยงม้า
 • เลี้ยงแมว
 • เลี้ยงนก
 • ตกปลา

แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ?

 • เล่นสนุก
 • ผจญสัตว์
 • ใช้การ
 • นำไป

ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ?

 • ใช้วัวเทียมเกวียน
 • ใช้ควายไถนา
 • ใช้ม้าเกินกำลัง
 • ใช้ช้างลากซุง

การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด ?

 • รักหวงแหนชีวิต
 • ปล่อยชีวิตไปตามกรรม
 • เห็นแก่ตัวมากขึ้น
 • ช่วยเหลือคนอื่น

อทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?

 • ชีวิต
 • ทรัพย์สิน
 • มุสาวาท
 • สุราเมรัย

วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น จัดเป็นโจรกรรมข้อใด ?

 • ลัก
 • ฉก
 • กรรโชก
 • ปล้น

กิริยาที่ถือเอาทรัพย์เพื่อช่วยทำธุระในทางที่ผิด เรียกว่าอะไร ?

 • สมโจร
 • ปอกลอก
 • รับสินบน
 • หยิบฉวย

ข้อใด ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการบัญญัติศีลข้อที่ ๓ ?

 • ป้องกันการแตกร้าว
 • ป้องกันล่วงละเมิดประเวณี
 • ป้องกันกามโรค
 • ป้องกันการทำร้าย

หญิงผู้เป็นเหล่ากอของตัวในสิกขาบทที่ ๓ หมายถึงข้อใด ?

 • ลูกเลี้ยง
 • ลูกบุญธรรม
 • ลูกสาว
 • ลูกสะใภ้

การล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ เป็นเหตุให้เกิดโรคใด ?

 • กามโรค
 • ไข้หวัดนก
 • มะเร็ง
 • ปอดบวม

การอวดอ้างว่า คงกระพัน ยิงฟันไม่เข้า จัดเป็นมุสาวาทประเภทใด ?

 • ทำเล่ห์
 • มารยา
 • อำความ
 • เสริมความ

การกล่าวเกินความเป็นจริง เป็นมุสาวาทประเภทใด ?

 • มารยา
 • อำความ
 • เสริมความ
 • ทำเลส

ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของมุสาวาท ?

 • พูดไม่ตรงความจริง
 • ทำไม่ตรงความจริง
 • คิดไม่ตรงความจริง
 • แสดงออกไม่ตรงความจริง

ข้อใด เป็นมุสาวาททางกาย ?

 • เขียนหนังสือเท็จ
 • ให้การเท็จ
 • จงใจกล่าวเท็จ
 • พูดคำเท็จ

พูดยุยงเพื่อให้เขาแตกกัน เรียกว่าอะไร ?

 • กลับคำ
 • ส่อเสียด
 • ยกย่อง
 • หลอก

คำพูดประเภทใด ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ?

 • โวหาร
 • เสียสัตย์
 • ผิดสัญญา
 • คืนคำ

ข้อใด เป็นความประพฤติเสียหายเพราะดื่มน้ำเมา ?

 • ทำลายข้าวของ
 • ทุบตีผู้อื่น
 • ทะเลาะวิวาท
 • ถูกทุกข้อ

ข้อใด อนุโลมเป็นของมึนเมาในสิกขาบทที่ ๕ ?

 • น้ำส้ม
 • น้ำชา
 • กาแฟ
 • กัญชา

การดื่มน้ำเมา เป็นเหตุให้เกิดอาการเช่นใด ?

 • มึนงง
 • อาเจียน
 • หลับไม่สนิท
 • ถูกทุกข้อ

ข้อใด ไม่จัดเข้าในโทษของการดื่มน้ำเมา ๖ อย่าง ?

 • เสียเงินทอง
 • เสียชื่อเสียง
 • เสียคำสัตย์
 • เสียสุขภาพ

บุคคลผู้งดเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ?

 • ผู้มีศีล
 • ผู้มีธรรม
 • ผู้มีบุญ
 • ผู้มีคุณ

พระอริยะไม่ประพฤติล่วงศีล ๕ อย่างเด็ดขาด จัดเป็นวิรัติใด ?

 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • สมุจเฉทวิรัติ
 • ถูกทุกข้อ

การไม่ทำร้ายศัตรูขณะที่มีโอกาส จัดเป็นวิรัติข้อใด ?

 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • สมุจเฉทวิรัติ
 • ถูกทุกข้อ

ผู้ชื่อว่ากัลยาณชน เพราะมีคุณธรรมใด ?

 • เบญจศีล
 • เบญจธรรม
 • มนุษยธรรม
 • ถูกทุกข้อ

กัลยาณธรรม แปลว่าอะไร ?

 • ธรรมอันงาม
 • ธรรมคุ้มครองโลก
 • ธรรมอันทำให้งาม
 • ธรรมมีอุปการะมาก

ข้อปฏิบัติที่ยิ่งกว่าศีล เรียกว่าอะไร ?

 • กัลยาณมิตร
 • กัลยาณธรรม
 • กัลยาณชน
 • กัลยาณจิต

กัลยาณธรรมข้อที่ ๑ เป็นเหตุให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?

 • ช่วยเหลือกัน
 • รักษาศีลได้มั่นคง
 • ซื่อตรงต่อกัน
 • มีสติรอบคอบ

กัลยาณธรรมข้อใด เป็นเหตุให้มนุษย์ละความเบียดเบียนกัน ?

 • เมตตากรุณา
 • สัมมาอาชีวะ
 • วาจาสัตย์
 • สติรอบคอบ

บริจาคทรัพย์ช่วยสุนัขที่ถูกนำไปฆ่า จัดว่ามีกัลยาณธรรมข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

ข้อใด เป็นการแสดงถึงความมีกรุณาต่อผู้อื่น ?

 • ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ดีใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี
 • เฉย ๆ เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี

สัมมาอาชีวะ แปลว่าอะไร ?

 • เลี้ยงชีพชอบ
 • ตั้งใจชอบ
 • เจรจาชอบ
 • ดำริชอบ

นายจ้างให้ค่าจ้างแรงงานตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 • กิจการ
 • บุคคล
 • วัตถุ
 • ถูกทุกข้อ

ข้อใด ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในวัตถุ ?

 • ขายของปลอม
 • คืนของปลอม
 • ทิ้งของปลอม
 • ใช้ของปลอม

คนทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน ควรปฏิบัติต่อทรัพย์ที่ได้มาอย่างไร ?

 • ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
 • ใช้จ่ายอย่างฝืดเคือง
 • ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
 • ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

ชายหญิงที่แต่งงานกัน ควรเว้นพฤติกรรมใด ?

 • ช่วยกันทำมาหากิน
 • พอใจในคู่ครองของตน
 • พอใจคู่ครองคนอื่น
 • เลี้ยงดูไม่ทิ้งกัน

รักนวลสงวนตัว มีความหมายตรงกับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 • สัมมาอาชีวะ
 • สำรวมในกาม
 • ความมีสัตย์
 • มีสติรอบคอบ

ข้อใด เป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?

 • เสียการงาน
 • เสียสติ
 • เสียวาจาสัตย์
 • เกิดโรคร้าย

คนไม่มีสทารสันโดษ มีมูลเหตุมาจากเรื่องใด ?

 • ทรัพย์สมบัติ
 • กามารมณ์
 • คำพูดเท็จ
 • เสียสติ

ปติวัตร เป็นคุณประดับสตรี ตรงกับข้อใด ?

 • แม่ชี
 • สามเณรี
 • ภิกษุณี
 • สตรีมีสามี

ชายหญิงผู้มักมากในกาม มีลักษณะเช่นใด ?

 • ไม่มีสง่าราศรี
 • ชีวิตมีมลทิน
 • ถูกติฉินนินทา
 • ถูกทุกข้อ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช ชื่อว่ามีความสัตย์ในข้อใด ?

 • เที่ยงธรรม
 • ซื่อตรง
 • สวามิภักดิ์
 • กตัญญู

พระสารีบุตรเถระ แสดงความกตัญญูต่อพระอัสสชิเถระ ได้ชื่อว่าประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 • ความมีสัตย์
 • ความมีเมตตา
 • ความมีกรุณา
 • ความมีสติ

ผู้พิพากษาตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม จัดเป็นความมีสัตย์ในเรื่องใด ?

 • เที่ยงธรรม
 • ซื่อตรง
 • สวามิภักดิ์
 • กตัญญู

ความเที่ยงธรรม เพิ่มคุณสมบัติให้แก่ศีลข้อใด ?

 • ปาณาติบาต
 • อทินนาทาน
 • มุสาวาท
 • สุราเมรัย

ข้อใด ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ?

 • พออิ่ม
 • พอดี
 • พอควร
 • พอใจ

คนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร เกิดผลเสียอย่างไร ?

 • เสียหน้าที่
 • เสียการงาน
 • เสียสุขภาพ
 • เสียชื่อเสียง

การเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ จัดว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?

 • รู้จักประมาณในการบริโภค
 • ไม่ประมาทในธรรม
 • ไม่ประมาทในการงาน
 • มีสติสัมปชัญญะในการประพฤติตัว

ข้อใด ชื่อว่าไม่ประมาทในโลกธรรม ?

 • ดีใจได้เลื่อนต าแหน่ง
 • เสียใจเมื่อตกจากงาน
 • โกรธเมื่อถูกนินทา
 • โลกธรรมเป็นเรื่องธรรมดา

การตั้งอยู่ในกัลยาณธรรม มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ?

 • เป็นแบบอย่างที่ดี
 • ร่ำรวยเงินทอง
 • ธุรกิจก้าวหน้า
 • มีเกียรติยศชื่อเสียง